Dlaczego ryczałtowa forma opodatkowania dla kosmetyczki jest niesprawiedliwa, a dla księdza już jest?

Dlaczego ryczałtowa forma opodatkowania dla kosmetyczki jest niesprawiedliwa, a dla księdza już jest?

Ustawodawca postanowił zlikwidować najprostszą formę opodatkowania dla mikro przedsiębiorców, czyli kartę podatkową. Od 1 stycznia 2022r. podatnicy podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli kontynuują opodatkowania w tej formie po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po dniu 31 grudnia 2021 r. i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu. Nie jest zatem możliwe uzyskanie decyzji o podatkowaniu w formie katy podatkowej po 1.01.2022r.

Projektodawcy uzasadniali likwidację karty podatkowej zbyt niskim opodatkowaniem. Jednak zryczałtowane formy opodatkowania są istotnym uproszczeniem zasad wymiaru i poboru podatku wyrażającym się w pominięciu elementów konstrukcyjnych podatku (takich jak koszy uzyskania przychodu). Należy także pamiętać o kosztach obliczania podatku, zwłaszcza mikro przedsiębiorcy, jak i koszty poboru (kontroli) dla organów podatkowych. Z takich samych przyczyn wprowadza się zwolnienie podmiotowe w VAT do 200.000 zł obrotu.

Ustawodawca uznał, że nie należy dokonywać zmian w zakresie ryczałtowego opodatkowania osób duchowych, dla których dalej pozostawiono dotychczasowe zasady. Mimo, że opodatkowanie osób duchownych także następuje na podstawie założenia hipotetycznego dochodu, a stawki są jeszcze niższe niż dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Porównajmy zatem opodatkowanie kosmetyczki oraz wikariusza.

Kosmetyczka w miejscowości od 5.000 do 50.000 mieszkańców, w zależności od liczby pracowników, zapłaci miesięcznie maksymalnie 806 zł.  Dodatkowo kosmetyczka zapłaci miesięcznie 270,90 zł składki zdrowotnej. Wikariusz w parafii powyżej 10.000 mieszkańców zapłaci jedynie 541 zł zryczałtowanego podatku. Dlaczego podatek dla kosmetyczki miałby być za niski, a dla osoby duchownej już nie? Czy możemy mówić o sprawiedliwym opodatkowaniu?

Dodać należy, że osoby uruchamiające nową działalność gospodarczą w 2022 r. nie będą mogły już rozliczać się w formie karty podatkowej. Nie tylko, że zapłacą wyższy podatek, ale również składkę zdrowotną. Jeżeli kosmetyczka wybierze ryczałt od przychodów ewidencjowaniach to zapłaci 8,5% przychodu oraz co najmniej 305,56 zł składki zdrowotnej (jeszcze wyższe opodatkowanie będzie miało w przypadku podatku liniowego). Jednak dodatkowo wzrosną koszty prowadzenia biznesu poprzez ewidencjowanie przychodów oraz obliczanie, deklarowanie i wpłacanie zmiennej wysokości podatku.

CYKL: (Nie) sprawiedliwy podatek dochodowy a polski (nie) ład.

Obniżka, czyli podwyżka. Jak rosną obciążenia dla lekarzy, informatyków i inżynierów?

Obniżka, czyli podwyżka. Jak rosną obciążenia dla lekarzy, informatyków i inżynierów?

W poprzedniej analizie wskazywaliśmy już, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie jest opłacalny dla osób prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą. Jedynie dla osób nieponoszących istotnych kosztów uzyskania przychodów. Przede wszystkim dotyczyć to będzie osób samozatrudnionych, prowadzących działalność usługową niewiążącą się z istotnymi kosztami (lekarze, pracownicy służby zdrowia, informatycy, inżynierowie). Związane jest to przede wszystkim z bardzo wysoko określonymi stawkami tego podatku, które są obliczane do przychodu.

Zgodnie z zapowiedziami obniżono stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla wybranych grup zawodowych. Nie można przy tym ustalić, w jaki sposób wybrano rodzaje działalności, których dotyczy obniżka stawki podatku.

Dotyczy to m.in.:

1) 14 % (zamiast 17 %) przychodów ze świadczenia usług:

a) w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),

b) architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),

c) w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1);

2) 12 % (zamiast 15%) przychodów ze świadczenia usług:

a) związanych z wydawaniem pakietów:

– gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,

– oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

– oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

czy wydawaniem oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,

b) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Obniżka jest jednak iluzoryczna, albowiem jednocześnie rośnie składka na ubezpieczenie zdrowotne. Jak już wskazywaliśmy, od 2022 r. stawki te mają wzrosnąć o 1/3. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, które stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stanowi miesięczny przychód z działalności gospodarczej, w rozumieniu ustawy zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu. Od tak ustalonej podstawy składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1/3 stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zastosowanej przy opodatkowaniu tych przychodów.

Przykładowo łączne obciążenie wyniesie:

A) 14 % +4,66% NFZ = 18,66% dla usług w zakresie ochrony zdrowia, architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych,

B) 12% +4% NFZ = 16% dla usług informatycznych.

Dla grupy A zamiast  obciążenia w 2021 r. – 17% + 381,81 NFZ, wyniesie w 2022 r. 18,6%, a dla grupy B zamiast obciążenia w 2021 r. – 15% + 381,81 NFZ, wyniesie w 2022 r. 16%. Przy wyższych dochodach oznacza to oznacza to wzrost obciążenia, chociaż nie tak znaczący jak dla innych grup podatników, w stosunku do których nie obniżono stawek ryczałtu.

Niżej wymienione w punktach a), b) i c) – obecnie stawka 15% – dla innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów – art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. n, p, w ustawy o zryczałtowanym…


Ryczałt coraz mniej atrakcyjny?

Ryczałt coraz mniej atrakcyjny?

W poprzedniej analizie wskazywaliśmy już, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie jest opłacalny dla osób prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą, lecz jedynie dla osób nieponoszących istotnych kosztów uzyskania przychodów. Przede wszystkim dotyczyć to będzie osób samozatrudnionych. Prowadzących działalność usługową niewiążącą się z istotnymi kosztami (lekarze, pracownicy służby zdrowia, informatycy, inżynierowie). Związane jest to z bardzo wysoko określonymi stawkami tego podatku, które są obliczane do przychodu.

Od 2022 r. stawki te mają wzrosnąć o 1/3 poprzez obowiązek zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1/3 stawki ryczałtu. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, które stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stanowi miesięczny przychód z działalności gospodarczej, w rozumieniu ustawy zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu. Od tak ustalonej podstawy składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1/3 stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zastosowanej przy opodatkowaniu tych przychodów.

Przykładowo łączne obciążenie wyniesie:

  1. 17 % +5,66% NFZ = 22,66% dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów;
  2. 15 % +5% NFZ = 20% dla przychodów z działalności usługowej wymienionej w ustawie;
  3. 8,5 % +2,83% NFZ = 11,33% dla przychodów do kwoty 100 tys. zł i 12,5% +4,16% NFZ = 16,66% dla wyższych przychodów m.in. z najmu nieruchomości i innych rzeczy (także w odniesieniu do składników majątku związanych z działalnością gospodarczą);
  4. 5,5 % +1,83% NFZ = 7,33% dla przychodów m.in. z działalności wytwórczej lub robót budowlanych;
  5. 3,0 % +1% NFZ = 4% dla przychodów m.in. z działalności gastronomicznej (z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %).

Wprowadzenie stawki na ubezpieczenie zdrowotne spowoduje podwyżkę łącznego obciążenia o 33% minus dotychczas płacona stawka ryczałtowa 381,81 zł. Tym samym dla wielu osób ta forma opodatkowania stanie się po prostu nieopłacalna. Może także skutkować zmianą formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, której skutkiem może być nawet zmniejszenie obciążeń podatkowych (małe spółki kapitałowe, estoński CIT).

Ryczałt jako alternatywa dla przedsiębiorców?

Ryczałt jako alternatywa dla przedsiębiorców?

Zgodnie z zapowiedziami Polskiego Ładu wszystkie dochody przedsiębiorców zostaną obciążone 9% stawką na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawą wymiaru składki zdrowotnej będą rzeczywiste dochody przedsiębiorcy w miejsce stałej opłaty ryczałtowej. Ponadto, zlikwidowana zostanie możliwość odliczenia części zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. W efekcie, oznacza to de facto wzrost podatku o 9 punktów procentowych. Z 19% do 28% dla podatku liniowego; z 17% do 26% dla pierwszej stawki wg skali podatkowej.

Według zapewnień projektodawców alternatywą ma być ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Już w 2021 roku znacząco podniesiono limit przychodów pozwalających na wybór tej formy opodatkowania, bo aż do równowartości 2.000.000 Euro.

Od początku obowiązywania tej formy opodatkowania wskazywano, że jest ona atrakcyjna tylko dla osób nieponoszących istotnych kosztów uzyskania przychodów. Przede wszystkim dotyczyć to będzie osób samozatrudnionych. Prowadzących działalność usługową niewiążącą się z istotnymi kosztami (lekarze, pracownicy służby zdrowia, informatycy, inżynierowie). Związane jest to przede wszystkim z bardzo wysoko określonymi stawkami tego podatku, które są obliczane do przychodu.

Przykładowo wynoszą one:

  1. 17 % przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów;
  2. 15 % przychodów z działalności usługowej wymienionej w ustawie;
  3. 8,5 % przychodów do kwoty 100 tys. zł i 12,5 % dla wyższych przychodów m.in. z najmu nieruchomości i innych rzeczy (także w odniesieniu do składników majątku związanych z działalnością gospodarczą);
  4. 5,5 % przychodów m.in. z działalności wytwórczej lub robót budowlanych;
  5. 3,0 % przychodów m.in. z działalności gastronomicznej (z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %).

Należy domniemywać, że stawki te powinny być kalkulowane na podstawie rentowności poszczególnych rodzajów działalności. Trudno jednak odnaleźć jakiekolwiek materiały pozwalające na potwierdzenie, że takie analizy prowadzono. Warto przy tym dokonać porównania ze wskazanymi w art. 24b ust. 2 PDOFizU wskaźnikami udziału dochodu w stosunku do niektórych rodzajów przychodu. Przykładowo dla działalności w zakresie usług adwokackich wynosi on 80 %. Gdyby przyjąć taki wskaźnik, to stawka podatku zryczałtowanego winna wynosić 13,6 % (100 x 80 % x 17 %). Jednak stawka zryczałtowanego podatku przychodowego dla tych usług wynosi 17 %, a tym samym może być tylko opłacalna dla osób osiągających dochody znacznie powyżej progu podatkowego, bądź ponoszących znacznie niższe koszty uzyskania przychodów. Dodatkowo, po wejściu w życie ustawy podatkowej, łączne obciążenie wzrośnie o stawkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości  1/3 stawki ryczałtu, co ostatecznie przesądzi, że nie będą one atrakcyjne dla osób prowadzących działalność gospodarczą inną niż tzw. samozatrudnienie.

Jak bezpiecznie przeprowadzić reorganizację biznesu?

Jak bezpiecznie przeprowadzić reorganizację biznesu?

W ostatnich dekadach firmy funkcjonujące na polskim rynku przechodziły różne zmiany form prawnych prowadzonej działalności gospodarczej. Niektóre z nich funkcjonują nawet, jako jednoosobowe działalności gospodarcze, co przy dużym rozmiarze działalności może być skrajnie niebezpieczne. Zmiany otoczenia prawnego i podatkowego powodowały, że powstawały nie tylko spółki kapitałowe, ale także różne spółki osobowe, jak spółki z o.o. komandytowe czy też komandytowo-akcyjne. Dodatkowo powstały liczne grupy kapitałowe czy też wydzielone liczne spółki celowe.

W związku ze zmianą wielu regulacji, które nakładają różne obowiązki raportowe i regulacyjne, ale także niekorzystnymi rozwiązaniami podatkowymi (ceny transferowe, ograniczanie kosztów rozliczanych w grupie), powstaje konieczność reorganizacji biznesu. Rzecz jasna w każdej grupie może ona mieć inny cel i charakter, jednak cechą wspólną jest pewna transformacja form prowadzonej działalności.

 

Jak zatem bezpiecznie przeprowadzić reorganizację biznesu?

Oczywiście pierwszym krokiem winno być ustalenie celów takiego procesu, a także jak przedsiębiorstwo bądź ich grupa będzie funkcjonować po jego zakończeniu. Konieczne jest także ustalenie zasad funkcjonowania działalności operacyjnej i skutków podatkowych. Reorganizacja może prowadzić do lepszego zarządzania obowiązkami podatkowymi, czy też nawet skorzystania z dopuszczalnych ulg i preferencji podatkowych. Jednak może skutkować także zwiększeniem obciążeń fiskalnych.

Przeprowadzenie samego procesu restrukturyzacji wymaga znajomości wielu dziedzin prawa, ale także dużej praktyki ich stosowania. Niezbędne jest także wsparcie osób z zakresu wycen i rachunkowości.

Pozwoli to nie tylko na sprawne przeprowadzenie procesu, ale także uniknięcie przykrych niespodzianek w zakresie zbędnych obciążeń podatkowych. Zapewne wielu prawników potrafi przekształcić spółkę kapitałową w osobową. Jednak nie zawsze pamiętają o opodatkowaniu niepodzielonych zysków, braku rozliczania strat podatkowych czy raportowaniu schematów podatkowych. Jeszcze mniej doradców zastanawia się nad wydzieleniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa przy podziale spółki kapitałowej. Konsekwencje niejednokrotnie potrafią zachwiać płynnością finansową firmy.

Pamiętaj zatem, by wybrać ekspertów z dużym doświadczeniem, a to pozwoli uniknąć zbędnego ryzyka. Najważniejsze jest rozwijanie biznesu, a nie walka o jego przetrwanie!