Ustawodawca kusi ulgami podatkowymi dla nierezydentów

Ustawodawca kusi ulgami podatkowymi dla nierezydentów

Oprócz zmian mających na celu podwyższenie wpływów budżetowych, twórcy Polskiego Ładu zaprezentowali szereg ulg mających pozytywnie wpływać na gospodarkę. Część z nich została zaprezentowana w ramach tzw. pakietu repatriacji kapitału. Zgodnie z założeniami, pakiet ma przyciągnąć do Polski kapitał i ludzi poprzez podatkowe zachęty dla Polaków mieszkających poza Polską.

Ustawodawcy nie umknął fakt, że zagranicą mieszka prawie 20 mln Polaków, którzy prowadzą tam firmy czy rozwijają się jako eksperci. Powrót do kraju nawet części z nich mógłby być motorem rozwojowym gospodarki. W związku z tym w Polskim Ładzie przyjęto tzw. Pakiet repatriacji kapitału, na który ma się składać pięć opisanych poniżej punktów.

Ulga na powrót dla pracowników i małego biznesu

Zgodnie z założeniami, ulga jest skierowana do osób mieszkających przez co najmniej trzy lata poza Polską, które zdecydują się wrócić do Polski. Takie osoby będą mogły płacić niższy podatek dochodowy przez maksymalnie cztery lata. W pierwszym roku będzie można odliczyć 50% podatku należnego, a w kolejnych 50% kwoty podatku za poprzedni rok stosowania. Ulga będzie stosowana w rozliczeniu rocznym i będzie można z niej skorzystać tylko raz.

Co istotne, ulga ta będzie miała zastosowanie także w stosunku do ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z zapowiedziami, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składka na ubezpieczenie chorobowe będzie mogła być finansowana z budżetu państwa przez cztery lata.

Ryczałt dla nowych inwestorów

Kolejne rozwiązanie jest skierowane do bogatych Polaków, którzy osiągają wysokie dochody zagranicą i przez co najmniej pięć z sześciu lat posiadali rezydencję podatkową poza Polską. W przypadku złożenia oświadczenia o chęci opodatkowania swoich dochodów ww. ryczałtem, podatnik zapłaci nie więcej niż 200 tysięcy zł podatku. Co istotne, próg ten nie ma zastosowania do dochodów osiągniętych na terenie Polski, lecz jedynie do dochodów osiągniętych zagranicą. Zgodnie z projektem, podatnicy stosujący ryczałt mają zyskać pewność co do wysokości opodatkowania, gdyż ryczałt ma być stosowany przez 10 lat. 

Aby móc skorzystać z ryczałtu, podatnik będzie musiał ponosić corocznie wydatki na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej w wysokości co najmniej 100 000 zł. Rodzaje tych wydatków mają zostać określone przez ministra finansów w drodze rozporządzenia.

Bezpieczny powrót kapitału

Ten program jest wyrazem rekomendacji Banku Światowego i MFW, zgodnie z którym powinno się umożliwiać podatnikom rezygnację z ryzykownej polityki podatkowej. Zgodnie z tym programem, podatnicy będą mieli prawo ujawnienia stosowanej praktyki podatkowej, a ten kapitał lub dochód zostanie obciążony ryczałtem. Tak zadeklarowany dochód zostanie zwolniony z opodatkowania, a z ryczałtu będzie można skorzystać tylko raz. Co istotne, przejściowy ryczałt od dochodów nie będzie miał zastosowania do przestępstw, do spraw związanych z VAT oraz jeżeli toczy się wobec podatnika kontrola lub postępowanie podatkowe.

W okresie lipiec-grudzień 2022 podatnicy będą zatem mogli zadeklarować wysokość dochodu, opisać jego źródło i uiścić od tego dochodu 8% ryczałt. Ustawodawca przewidział również uproszczony sposób opodatkowania, zgodnie z którym możliwa będzie zapłata 2% podatku od wartości ujawnianego majątku, jako że w określonych przypadkach trudnym może być ustalenie historycznego dochodu.

Z uwagi na chęć zachęcania do inwestowania w Polsce, projektodawca przewidział możliwość pomniejszenia zobowiązania w podatku dochodowym o kwotę 30% ryczałtu przejściowego. Do zwrotu części ryczałtu dojdzie, jeżeli w ciągu roku od opodatkowania przedsiębiorca dokona w Polsce inwestycji odpowiadającej co najmniej wartości zgłoszonego dochodu.

Ulga na CSR

Ulga na CSR (Corporate Social Responsibility, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu) ma przyczyniać się do zwiększenia atrakcyjności wspierania kultury, sportu i nauki. Ulga ta została przewidziana dla wszystkich przedsiębiorców, a więc dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dla podatników podatku CIT. Zgodnie z tą ulgą, inwestycja w cel ważny społecznie pozwoli na dodatkowe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów 50% poniesionych wydatków, niezależnie od zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zasadach ogólnych. Oznacza to, że jeżeli podatnik poniesie wydatek w wysokości 5 tysięcy złotych, będzie mógł zaliczyć do kosztów 5 tysięcy na zasadach ogólnych oraz dodatkowo 2,5 tysiąca złotych tytułem ulgi na CSR.

Jednocześnie w projekcie ustawy zastrzeżono zamknięty katalog celów na które można ponosić wydatki. W przypadku działalności sportowej mogą to być wydatki na klub sportowy, stypendium sportowe lub imprezę sportową, a w przypadku działalności kulturalnej na rzecz instytucji kultury i działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie i publiczne szkoły artystyczne. Z kolei w przypadku działalności naukowej chodzi m.in. o stypendia czy finansowanie studiów dualnych.

Fundacje rodzinne

Ostatnią częścią pakietu repatriacji kapitału ma być opisywana już na blogu fundacja rodzinna. Ustawodawca zauważył bowiem, że fundacja rodzinna jako podmiot zabezpieczający majątek jest popularny w wielu krajach, spełniając swoje funkcje od kilkudziesięciu lat. Z tej przyczyny zdecydowano się wprowadzić to rozwiązanie również w Polsce, aby polscy przedsiębiorcy nie musieli planować sukcesji biznesu z wykorzystaniem instytucji prawnych innych krajów.

Zgodnie z przedstawionymi propozycjami, wniesienie mienia przez fundatora do fundacji nie będzie opodatkowane, a transfer środków do beneficjentów będzie traktowany analogicznie jak gdyby dokonał go fundator. Z kolei spółki, którymi będzie zarządzała fundacja, będą objęte zwolnieniem dywidendowym oraz zwolnieniem partycypacyjnym, które ma wejść w życie w przyszłym roku.

Jaką formę opodatkowania wybrać po Polskim Ładzie?

Jaką formę opodatkowania wybrać po Polskim Ładzie?

Pomysły twórców Polskiego Ładu w zakresie zmiany podatków dochodowych nie zostały przychylnie odebrane przez przedsiębiorców, którzy w zależności od wybranej formy opodatkowania i osiąganych dochodów mogą płacić wyższe podatki. Poniżej analizujemy w jaki sposób może zmieniać się wysokość opodatkowania w zależności od formy opodatkowania.

Co ma się zmienić i kiedy?

Zgodnie z zapowiedziami przedstawionymi w Polskim Ładzie, podwyższona ma zostać kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych, drugi próg podatkowy zostanie podniesiony do 120 tysięcy złotych oraz zostaną wprowadzone kolejne ulgi podatkowe (ulga na automatyzację i robotyzację) i rozszerzone już istniejące (ulga B+R, czy IP Box). To są dobre wiadomości. Przechodząc do tych gorszych wiadomości, Polski Ład wprowadza rewolucję w rozliczaniu składki zdrowotnej. Składka zdrowotna w wysokości 9% będzie płacona bowiem od podstawy opodatkowania, a także nie będzie możliwe odliczenie składki od podatku.

Jak stwierdzili rządzący, pierwsze projekty ustaw mają pojawić się jeszcze w czerwcu bieżącego roku, a mają być one przedmiotem prac w Sejmie i Senacie we wrześniu i październiku. Ustawy mają zostać podpisane przez Prezydenta w listopadzie 2021 r. i wejść w życie w styczniu 2022 r.

Zaproponowany szeroki zakres zmian oraz ich potencjalne wejście w życie już od kolejnego roku kalendarzowego powoduje, że przedsiębiorcy nie mają wiele czasu na przystosowanie się do zmian. Im wcześniej zostaną podjęte odpowiednie kroki, tym większa szansa na wykluczenie lub przynajmniej minimalizowanie strat.

Jaka formę opodatkowania jest najkorzystniejsza?

Jak wskazano wyżej, efektywna stawka opodatkowania zależy nie tylko od wielkości osiąganych przychodów, ale także wybranej formy opodatkowania. Znaczenie będzie miał nie tylko status małego podatnika CIT dla spółki prowadzącej działalność gospodarczą, ale także konieczność uiszczenia daniny solidarnościowej dla osób fizycznych. Poniższa tabela prezentuje wpływ zmian Polskiego Ładu na opodatkowanie przedsiębiorców w zależności od osiąganych przychodów.

Poziom opodatkowania zależał będzie także od wybranego sposobu prowadzenia działalności. Przykładowo, w przypadku osiągania miesięcznego dochodu w wysokości 10.000 zł, efektywne opodatkowanie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wyniesie nawet 35,74%, a przypadku opodatkowania wg. skali podatkowej – 34%. Z wyliczeń wynika również, że udziałowiec spółki z o.o. będącej małym podatnikiem zapłaciłby efektywnie podatek według stawki 26,29%, podczas gdy udziałowiec dużego podatnika 34,39%.

Nieco inaczej ma się sytuacja w przypadku osiągania wyższego dochodu, np. w wysokości 4 000 000 zł miesięcznie. Uwzględniając daninę solidarnościową oraz wybór opodatkowania liniowego, efektywna stawka opodatkowania dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą osiągnie 31%. Dla porównania, wysokość opodatkowania dla udziałowca małego podatnika wyniosłaby 26,29%, a dla udziałowca dużego podatnika 34,39%.

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Jak wynika z powyższego zestawienia, co do zasady najkorzystniejszym podatkowo rozwiązaniem mógłby być status udziałowca małego podatnika CIT. Należy jednak podkreślić, że nie dla każdego taka forma opodatkowania może być korzystna, np. z uwagi na możliwość wybrania zryczałtowanego podatku dochodowego. W przypadku większych podmiotów, efektywniejszym podatkowo rozwiązaniem może być dywersyfikacja działalności poszczególnych podmiotów z grupy.

Jak wynika z powyższego, wejście w życie Polskiego Ładu może wywoływać ból głowy wśród przedsiębiorców chcących optymalizować wysokość płaconych podatków. Wybranie optymalnej formy opodatkowania do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej może być natomiast zadaniem zbyt skomplikowanym dla większości przedsiębiorców, jako wymagającej dużej wiedzy podatkowej i prawnej. W związku z powyższym, zachęcamy do skorzystania z usług doświadczonych doradców podatkowych z Kancelarii Mariański Group, którzy pomogą wybrać najlepszą formę opodatkowania, dopasowaną do Twojej firmy.

Opublikowano objaśnienia dotyczące cen transferowych

Opublikowano objaśnienia dotyczące cen transferowych

Jeszcze przed świętami wielkanocnymi (2 kwietnia 2021 r.) Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące dwóch zagadnień związanych z cenami transferowymi. Pierwsze z nich dotyczy metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, a drugie korekty cen transferowych.

 

Objaśnienia dotyczące metody porównywalnej ceny niekontrolowanej

 

Artykuł 11d ustawy o CIT (oraz art. 23p ustawy o PIT) przewiduje pięć weryfikacji cen transferowych, z czego pierwszą jest metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (PCN). Przygotowane objaśnienia mają na celu wyjaśnienie metodyki stosowania tej metody, przesłanki jej stosowania, takie jak fizyczna tożsamość porównywanych dóbr czy usług, różnice w jakości i ilości sprzedawanych dóbr. Ponadto wyjaśniono kwestie takie jak warianty PCN, porównanie PCN z innymi metodami, trudności w jej stosowaniu czy przykład zastosowania PCN. Twórcy objaśnień podkreślili, że każdorazowo dokonuje się wyboru metody, uwzględniając warunki, jakie zostały ustalone lub narzucone pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Zastrzeżono również, że stosowanie korekt porównywalności jest uzasadnione jedynie w przypadku, gdy prowadzi do uzyskania wyższego stopnia porównywalności danych. Jeżeli dokonanie racjonalnej korekty eliminującej różnice nie jest możliwe lub gdy korekta nie zwiększa wiarygodności wyników, należy rozważyć zmianę metody weryfikacji ceny transferowej lub dokonanie ponownego doboru próby.

Pełny tekst Objaśnień znajduje się tutaj.

Objaśnienia dotyczące korekty cen transferowych

 

Opublikowane także objaśnienia dotyczące korekty cen transferowych. Przepisy ustaw o podatkach dochodowych przewidują w określonych przypadkach dokonanie korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów. Celem korekty jest dostosowanie cen transferowych do wysokości zgodnej z zasadą ceny rynkowej, gdy mimo chęci dochowania zasady ceny transferowej, nie jest ona rynkowa. W objaśnieniach wyjaśniono poszczególne przesłanki dokonania korekty cen transferowych, konsekwencje ich spełniania/niespełniania, częstotliwość dokonywania korekty, jej dokumentowanie, czy zagadnienia intertemporalne.

Jak wskazuje samo Ministerstwo Finansów, Objaśnienia mają usuwać zgłaszane przez przedsiębiorców niewiadome i zwiększyć bezpieczeństwo firm dokonujących korekty cen transferowych. Mają stanowić rozwiązanie kompromisowe, które bierze pod uwagę nie tylko stanowisko orzecznictwa i doktryny prawa, ale również racje i opinie wyrażane przez biznes w toku konsultacji podatkowych.

Pełny tekst Objaśnień znajduje się tutaj.

Czy Objaśnienia pomogą przedsiębiorcom?

 

Jak wynika z treści Objaśnień, wiele kwestii podnoszonych przez przedsiębiorców jako wątpliwe zostały przez Ministerstwo Finansów rozjaśnione.  Nie zmienia to jednak faktu, że przepisy dotyczące cen transferowych są bardzo skomplikowane, a ich stosowanie zależy od okoliczności danej transakcji. Wielokrotnie w treści Objaśnień wskazuje się, że rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i okoliczności transakcji warunkują ceny transferowe, a w konsekwencji zasady jej ustalania należy każdorazowo ustalać. W związku z tym przedsiębiorcy powinni być w dalszym ciągu wyczuleni na przepisy o cenach transferowych.

W każdym przypadku zachęcamy do skorzystania z usług doświadczonych doradców podatkowych z Kancelarii Mariański Group, którzy pomogą wybrać najlepszą drogę postępowania i wyegzekwować prawa podatników.

 

Interpretacje indywidualne w zakresie MDR możliwe

Interpretacje indywidualne w zakresie MDR możliwe

Zagadnienie możliwości składania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczących raportowania schematów podatkowych budziło wątpliwości od wejścia w życie tych przepisów. Wydaje się, że po ostatnim wyroku NSA powinno się to już zmienić.

 

Tło sporu

 

Przepisy regulujące instytucję raportowania schematów podatkowych są dla podatników wyjątkowo niejasne, w związku z czym zadawano organom podatkowym pytania w jaki sposób stosować te przepisy. Niestety, Dyrektor KIS twierdził, że jedynie przepisy materialnego prawa podatkowego mogą być przedmiotem interpretacji, do których nie zaliczył przepisów o MDR. W konsekwencji, we wszystkich takich sprawach odmawiano wydania interpretacji indywidualnych.

 

Spory przed sądami administracyjnymi

 

Podatnicy skarżyli takie rozstrzygnięcia do sądów administracyjnych, uważając je za wadliwe. Wojewódzkie Sądy Administracyjne przyznawały rację podatnikom, wskazując że przepisy określające obowiązki MDR mają charakter materialnoprawny. Niemniej, w orzecznictwie pojawiały się również poglądy odmienne, które to rozbieżności wywoływały dodatkowe wątpliwości.

Ostatnio w tym przedmiocie wypowiedział się NSA. W wyroku z dnia 28.1.2021 (I FSK 1703/20) NSA wskazał , że przepisy o MDR nie mają jednolitego charakteru, a jest to zbiór norm prawnych, wśród których można wskazać zarówno przepisy materialne, jak i procesowe, w tym takie, które objęte są katalogiem wyłączeń z art. 14b § 2a Ordynacji podatkowej (np. regulujące właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych). Jednakże, w zakresie objętym pytaniem interpretacyjnym, tj. zwłaszcza w odniesieniu do obowiązku złożenia informacji o schemacie podatkowym – zdaniem sądu – przepisy te należy uznać za regulacje materialnoprawne, podlegające interpretacji przez Dyrektora KIS.

NSA wskazał także na inne argumenty tj. brak wyraźnego wykluczenia możliwości wydania interpretacji indywidualnej w zakresie obowiązków dotyczących MDR oraz obwarowanie tych obowiązków sankcją karną.

 

Konsekwencje

 

Wyrok NSA jest precedensowym orzeczeniem w zakresie MDR. Jego treść daje nadzieję, że podatnicy uzyskają pomoc w stosowaniu niejasnych przepisów o raportowaniu schematów podatkowych. Należy również wyrazić nadzieję, że stanowisko NSA będzie stanowiło przełomowy głos rozstrzygający dotychczasowe rozbieżności jako bardzo słuszny. To z kolei zapewni podatnikom większe bezpieczeństwo podatkowoprawne.

Wyrok NSA wskazał, że przepisy MDR mogą być przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Przedmiotowy wyrok powinien ujednolicić linię orzeczniczą oraz, miejmy nadzieję, zmienić praktykę Dyrektora KIS, który do tej pory odmawiał wydania interpretacji indywidualnej. Dzięki temu przepisy MDR, niejasne i kłopotliwe dla podatników, będą  bardziej czytelne.

Zmiany w projekcie estońskiego CIT

Zmiany w projekcie estońskiego CIT

W sierpniu Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy, przedstawiający polską wersję estońskiego modelu CIT. Rozwiązanie to jest skierowane do przedsiębiorstw, które mają mniejsze możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego, a przez to mniejsze środki na inwestycję. Projekt spotkał się jednak z częściową krytyką, która wskazywała ograniczenia nakładane na spółki chcące skorzystać z tej formy opodatkowania. Jak wynika z rządowych zapowiedzi, część z tych wad miała zostać usunięta.

Podwyższono próg przychodowy

Pierwotny projekt ustawy przewidywał, że estoński CIT miał być stosowany wyłącznie przez spółki, których obroty nie przekraczały 50 milionów. Zgodnie z zaakceptowanym wczoraj przez Radę Ministrów projektem ustawy, próg ten ma zostać podwyższony do 100 milionów złotych. Jak deklaruje rząd, oznacza to objęcie estońskim CIT ok. 97% polskich spółek. Nie zmieni się natomiast rodzaj spółek, które będą mogły stosować estoński model CIT – w dalszym ciągu mają to być wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne. Ich udziałowcami będą mogły być z kolei wyłącznie osoby fizyczne.

Obniżenie wymogów dotyczących pracowników

Jedną z krytykowanych przesłanek stosowania estońskiego CIT był obowiązek zatrudniania przynajmniej trzech pracowników na podstawie umowy o pracę. Biorąc pod uwagę często niewielką liczbę zatrudnianych pracowników przez małe firmy, z powodu tej przesłanki firmy mogły być nieobjęte prawem skorzystania z estońskiego CIT. W związku z tym rząd postanowił zliberalizować zasady dotyczące zatrudniania pracowników, lecz ich nie usunął. Warunkiem skorzystania z estońskiego CIT ma być zatrudnianie co najmniej 3 pracowników lub ponoszenie miesięcznych wydatków na wynagrodzenia z tytułu innych umów, w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wskazano przy tym, że wynagrodzenia, o których mowa, mają być obciążone podatkiem dochodowym i składkami, lecz szczegóły jeszcze nie są znane.

Co jednak istotne, zgodnie z deklaracjami, warunek ten nie będzie musiał być spełniany od razu. Dla podatników rozpoczynających działalność wystarczający jest wzrost zatrudnienia corocznie o przynajmniej jednego pracownika, aż do wymaganych trzech pracowników. Z kolei mali podatnicy w pierwszym roku podatkowym stosowania estońskiego CIT będą mogli zatrudniać tylko jedną osobę w przeliczeniu na pełne etaty. Koncepcja uelastycznienia przepisów z pewnością powinna być oceniona pozytywnie.

Czekamy na wniesienie projektu ustawy do Sejmu

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, projekt ustawy ma zostać wniesiony do Sejmu w październiku i być rozpatrywany na pierwszym posiedzeniu. Jako potencjalnie ciekawe rozwiązanie dla podatników, będziemy śledzili i informowali o ewentualnych zmianach projektu na łamach niniejszego bloga.