„Pałacyk plus”. Kto może skorzystać z ulgi?

„Pałacyk plus”. Kto może skorzystać z ulgi?

Od nowego roku obowiązuje w Polsce ulga dla członków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, którzy są współwłaścicielami zabytku, jak i dla indywidualnych właścicieli nieruchomości. Potocznie została nazwana w mediach „pałacyk plus”. Przewiduje ona atrakcyjne odliczenia wydatków, zatem na pewno warto się tą ulgą zainteresować.

Kto może skorzystać z ulgi?


Ulga jest skierowana do podatników PIT opłacających podatek według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku ryczałtu odliczenia następuje od przychodu, w pozostałych przypadkach – od dochodu. Ulga nie obejmuje osób wykazujących jedynie dochody kapitałowe i nie przysługuje podatnikom CIT.


Przedmiot ulgi i warunki stosowania


Na podstawie ulgi, podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki:

 1. poniesione w roku podatkowym na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków. Przedmiotowe odliczenie przysługuje podatnikowi, jeżeli w momencie poniesienia wydatku jest właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego;
 2. poniesione w roku podatkowym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się ewidencji zabytków. Przedmiotowe odliczenie przysługuje podatnikowi, jeżeli w momencie poniesienia wydatku podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego oraz posiada sporządzone na piśmie:

  a. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub robót budowlanych – w przypadku zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,
  b. zalecenia konserwatorskie – w przypadku zabytku nieruchomego znajdującego się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków;
 3. poniesione na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek, o którym mowa w pkt 2 powyżej. Odliczenie przysługuje podatnikowi, jeżeli w momencie dokonywania odliczenia podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem takiej nieruchomości.

Niemniej, odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej:

 • zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;
 • zostały uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej;
 • wykraczają poza zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub zaleceniach konserwatorskich;
 • zostały sfinansowane, dofinansowane lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Wysokość ulgi


Odliczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 wynoszą do 50% wydatków udokumentowanych:

 1. dowodem wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej lub zaświadczeniem o wysokości wpłat w roku podatkowym wystawionym przez wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową;

fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, powiększonych o kwotę podatku od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Odliczenie, o którym mowa w pkt 3 powyżej, nie może przekroczyć iloczynu kwoty 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku nieruchomego, nie więcej jednak niż 500.000 zł na wszystkie wydatki poniesione z tego tytułu.

Moment ujęcia ulgi


Odliczenia wydatków, o których mowa w:

Pkt 1 i 2 powyżej – dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono te wydatki;

Pkt 3 powyżej – dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym po raz pierwszy na rzecz nabytego zabytku nieruchomego poniesiono dane wydatki.

Jeżeli roczny dochód podatnika nie pozwala na odliczenie pełnej kwoty ulgi, przepisy pozwalają na odliczenie pozostałych kwot w kolejnych 6 latach, licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano odliczenia.

Wyłączenia ulgi


Podatnik nie może skorzystać z ulgi, jeżeli:

 1. dokonał już odliczenia w ramach ulgi tych samych wydatków w innym zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym poniósł wydatek na zabytek, np. gdy złożył PIT-28 i skorzystał z ulgi na zabytki nie może odliczyć tych samych wydatków w PIT-37,
 2. odliczył poniesione wydatki w ramach innej ulgi np. w uldze termomodernizacyjnej,
 3. wydatki zostały mu w jakikolwiek sposób zwrócone.
Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą nowe przepisy podatkowe.

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą nowe przepisy podatkowe.

W dniu dzisiejszym Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą nowe przepisy podatkowe, czyli tzw. Polski Ład. Następnym krokiem będzie opublikowanie jej w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy w większości zaczną zatem obowiązywać już od stycznia 2022 r.

Zostało bardzo mało czasu na przygotowanie się do (kolejnej już) nowej rzeczywistości, w której będą musieli się odnaleźć podatnicy. Warto dobrze się przygotować do nadchodzących zmian, ponieważ ewentualne błędy mogą drogo kosztować.

Polski Ład wejdzie w życie od 2022 r.

Polski Ład wejdzie w życie od 2022 r.

W piątek, praktycznie w ostatnim możliwym terminie, posłowie przegłosowali ustawę, która wróciła z Senatu. Większość senackich poprawek została odrzucona przez Sejm, także ta która miała na celu odroczenie wejścia w życie nowych przepisów od 2023 r.

Pozostałe poprawki Senatu, które zostały odrzucone przez Sejm to m.in.:

 • wyłączenia z kręgu podmiotów objętych podatkiem minimalnym firm z obrotami do 750 mln euro
 • odstąpienie od opodatkowania PIT sprzedaży poleasingowanych aut
 • objęcie ulgą dla klasy średniej umów zlecenia oraz emerytów i rencistów
 • przywrócenie karty podatkowej (projekt zakłada brak możliwości wyboru karty podatkowej od nowego roku).

Natomiast, poprawki które zostały uwzględnione mają głównie charakter redakcyjny.

Obecnie ustawa trafi do Prezydenta. Zakładając, że Prezydent ją podpisze – Polski Ład wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r.

Polski Ład po konsultacjach

Polski Ład po konsultacjach

W środę (08.09.2021r.) Ministerstwo Finansów ogłosiło projekt zmian podatkowych w ramach „Polskiego ładu” po konsultacjach społecznych, które zakończyły się 30 sierpnia.

Zmiany w składce zdrowotnej

Wysokość składki zdrowotnej dla osób rozliczających się na skali podatkowej nie ulegnie zmianie i wynosi 9% od dochodu, bez możliwości odliczenia jej części od podatku. Natomiast zmieni się wysokość składki dla przedsiębiorców. Wynosić ona będzie 4,9% (zamiast 9%), również bez możliwości odliczenia od podatku.

Dla „ryczałtowców” – zdaniem Ministerstwa – składka zdrowotna będzie niska i bardzo prosta do zastosowania. Dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia, dla przychodów do 300 tys. zł 100% przeciętnego wynagrodzenia, a dla wyższych 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Składka zdrowotna zmniejszy się również dla osób rozliczających się kartą podatkową. Podstawą obliczenia 9% składki będzie nie wysokość średniego wynagrodzenia, a wysokość minimalnego wynagrodzenia. Składki od fryzjera, taksówkarza czy stolarza zmniejszą się wobec proponowanych w projekcie prawie o połowę – z ok. 500 do 270 zł. Oznacza to, że u podatników na karcie podatkowej składka zdrowotna będzie niższa prawie o połowę.

Precyzyjniejsza ulga na powrót

Doprecyzowano warunki, na podstawie których można będzie skorzystać z ulgi na powrót. Dotyczyć będzie ona przede wszystkim osób, które mają polskie obywatelstwo, Kartę Polaka i przez ostatnie 3 lata nie miały rezydencji podatkowej w Polsce. Fakt zamieszkiwania poza Polską będzie mógł zostać potwierdzony nie tylko certyfikatem rezydencji, ale również innymi dokumentami. Np. zaświadczeniami wydawanymi przez administracje innych państw oraz dokumentami dotyczącymi pracy czy zameldowania za granicą.

Dłuższy okres na rozliczenie ulg

Polski Ład wprowadzi kilkanaście nowych rozwiązań dla biznesu. W tym tak potrzebne firmom ulgi podatkowe. Już teraz ulgi B+R, ulga na innowacyjnego pracownika i ulga na robotyzację mogą być rozliczone w roku poniesienia wydatku i przez 6 kolejnych lat. Po konsultacjach, na tych korzystnych zasadach będzie można rozliczyć kolejne cztery ulgi. Okres rozliczenia ulg na ekspansję i ulgi na zabytki przedłużony zostanie z 5 do 6 lat, ulgi na terminal z 4 do 6, a ulgi na prototyp z 2 do 6.

Stawki w Estońskim CIT

Polski Ład przewiduje uatrakcyjnienie Estońskiego CIT-u. Przesłany do konsultacji projekt zniesie limit przychodowy i dopuści do Estońskiego CIT spółdzielnie, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Zniknie również opodatkowanie na wejściu i na wyjściu.

Podatek od dużych korporacji

Jak zapowiada Ministerstwo, efektem zmian w projekcie ustawy będzie zmniejszenie planowanych wpływów NFZ o ok. 5,3 mld zł.

Jak czytamy z informacji przedstawionych przez Ministerstwo, w toku konsultacji społecznych wiele podmiotów i organizacji, m.in. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, proponowało zmniejszenie oskładkowania mniejszych firm i zrekompensowanie tego rozwiązaniami dedykowanymi największym korporacjom. Wiele organizacji apelowało też o działania, które sprawią, że duże koncerny będą płacić takie same podatki, jak każdy inny biznes działający w Polsce. Odpowiedzią MF na apele sektora MŚP będzie podatek od wielkich koncernów. Wzorowany na rozwiązaniach, które sprawdziły się m. in. w USA, w Kanadzie, w Austrii i we Włoszech.

Zgodnie z zapowiedziami, nie będą mu podlegać firmy, które ponoszą realne wydatki inwestycyjne. Propozycja nie doprowadzi do podwójnego opodatkowania. Od podatku minimalnego będzie odliczany zapłacony w Polsce CIT. Nie zapłacą go więc te firmy, które realnie płacą w Polsce podatki.

Regulacja dotyczyć będzie spółek kapitałowych, których udział dochodów w przychodach wynosić będzie mniej niż 1%. Dotyczyć będzie tylko dochodów i przychodów z działalności operacyjnej. Wynosić będzie 0,4% osiąganych przez firmy przychodów plus 10% nadmiarowych płatności biernych.

Zdaniem Ministerstwa, podatkiem minimalnym może zostać objęte najwyżej kilka procent firm. Przede wszystkim największe korporacje, które do tej pory unikały płacenia podatków w Polsce. Z rozwiązania skorzystają firmy, które nie stosują schematów optymalizacyjnych. Będą bardziej konkurencyjne w porównaniu do tych, które w prowadzonej działalności korzystają z optymalizacji podatkowej.

Usługi właściciela nie będą już kosztem?

Usługi właściciela nie będą już kosztem?

Podatnicy zdążyli już się przyzwyczaić do corocznych rewolucji w podatkach. Nie inaczej jest w tym roku. O temacie rozliczania składki zdrowotnej mówią wszyscy. Nie można jednak zapominać, iż projekt ustawy opublikowany pod koniec lipca dotyczący zmian podatkowych zawiera także szereg innych postanowień, które niejednego podatnika mogą przyprawić o ból głowy. Jednym z takich przykładów są zapisy dotyczące tzw. ukrytej dywidendy.

Ukryta dywidenda – wydatek niestanowiący kosztu podatkowego

Zgodnie z projektowanym pkt 15b w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów  kosztów związanych z wykonywaniem świadczeń, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym wspólnikiem, jeżeli:

a) świadczenie lub zobowiązanie z którego to świadczenie wynika nie zostałoby udzielone na takich samych warunkach w całości lub części temu podmiotowi lub wspólnikowi, lub

b) w przypadku niewykonania świadczenia podatnik dysponowałby zyskiem netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy, w którym świadczenie to zostało uwzględnione w wyniku finansowym.

Powyższy zapis jest dosyć enigmatyczny, ale jak wskazuje uzasadnienie do projektu ustawy mowa tu o sytuacjach, w których dochodzi do ekonomicznej dystrybucji zysku, która jednak formalnie nie jest dywidendą.

Ukryta dywidenda, zdaniem ustawodawcy, może przybierać różne formy:

 • płatności niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • transakcji o nierynkowym charakterze,
 • nadmierne zadłużenie podatnika z różnych tytułów względem podmiotów powiązanych z grupy kapitałowej,
 • użytkowanie przez podatnika składników majątku należących do wspólnika lub podmiotów powiązanych, które pierwotnie należały do podatnika.

W przypadku stwierdzenia, iż wypłacane świadczenie ma charakter ukrytej dywidendy, wartość tego świadczenia nie będzie stanowiła kosztu podatkowego dla spółki.

Co to oznacza dla podatnika?

Powyższe może powodować szereg problemów w sytuacjach np. wynajmu biura przez właściciela na rzecz spółki. Nie pomaga niestety w tej sytuacji fakt, iż przepis jest bardzo ogólnie sformułowany, co daje duże pole interpretacyjne dla organów podatkowych.

Celem tego przepisu, jak informuje Ministerstwo Finansów, jest nakłonienie wspólników do przenoszenia aktywów, w szczególności nieruchomości, do samych spółek. Nie wiemy jeszcze w jakiej finalnej formie przepisy wejdą w życie. Natomiast, jest to na pewno czas, by zacząć się zastanawiać nad potencjalnymi planami, jak się ustrzec od negatywnych konsekwencji.