Amortyzacja budynków i lokali tylko do końca 2022 roku, czy na pewno…?

Amortyzacja budynków i lokali tylko do końca 2022 roku, czy na pewno…?

Amortyzacja m.in. budynków mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r. będzie możliwa jedynie do końca 2022 r. Tak wynika z uchwalonych przez Sejm przepisów wprowadzających Polski Ład (ustawa jest obecnie przedmiotem prac Senatu).

Ale czy rzeczywiście rok 2023 będzie rokiem, w którym właściciele budynków i lokali nie będą mogli dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy cofnąć się do przeszłości, a mianowicie do roku 2015. Wtedy Trybunał Konstytucyjny rozpoznał sprawę dotyczącą pozbawienia możliwości kontynuowania amortyzacji prawa użytkowania nieruchomości (wyrok z dnia 10 lutego 2015 r., sygn. akt P 10/11).

Trybunał Konstytucyjny uznał, za niekonstytucyjne pozbawienie podatników możliwości amortyzowania, wprowadzonego już do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych, składnika majątku. Wskazał on, że działanie takie jest niezgodnie z wywodzoną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą ochrony interesów w toku.

Wskazany wyrok, w kontekście uchwalonych zmian, stanowił będzie mocny argument za kontynuowaniem amortyzacji budynków i lokali pomimo planowanych ograniczeń. Ważne jest przy tym to, aby działania mające na celu dalsze dokonywanie odpisów amortyzacyjnych podjąć bezpośrednio po wejściu przepisów wprowadzających te ograniczenia w życie.

Wypłata zaliczki na poczet zysku przypadającego komplementariuszowi. Bez podatku, ale z ryzykiem sporu.

Wypłata zaliczki na poczet zysku przypadającego komplementariuszowi. Bez podatku, ale z ryzykiem sporu.

Efektywne opodatkowanie zysku przypadającego na komplementariusza wynosi 19%. Wynika to z pomniejszenia przypadającej na niego kwoty zysku o przypadającą na komplementariusza kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku spółki i podatku należnego od jej dochodu. Taki sposób obliczenia podatku świetnie się sprawdza, gdy znana jest kwota zysku oraz kwota należnego od niego podatku. A więc po zakończeniu roku podatkowego.

Co natomiast w sytuacji wypłaty w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku przypadającego na komplementariusza?

To zależy…

Tu, niestety, odpowiedź zależy od tego, kogo zapytamy. Jeżeli odpowiedzi udzieli Dyrektor KIS zaliczka będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dyrektor KIS stoi na stanowisku, że spółka komandytowa jako płatnik jest zobowiązana do obliczenia i pobrania podatku od całej kwoty wypłaconej zaliczki (interpretacje indywidualne z 19 kwietnia 2021 r., 0114-KDIP3-1.4011.32.2021.1.MK1; 0115-KDIT1.4011.60.2021.1.MR oraz z 8 czerwca 2021 r., 0114-KDIP2-1.4010.91.2021.4.KS). Zdaniem organów podatkowych, w związku z dokonywaną wypłatą spółka komandytowa nie ma możliwości pomniejszenia podatku, zanim nie zostaną ustalone należności CIT za rok podatkowy wynikające z zeznania rocznego CIT-8.

Sądy wstawiają się za podatnikami

Z kolei, jeżeli o to samo zapytamy sądy administracyjne – to jak na razie – odpowiedź będzie korzystna dla komplementariuszy, tzn. wypłata zaliczki na poczet zysku w trakcie roku nie jest zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu (wyrok WSA w Krakowie I SA/Kr 792/21z 13 lipca 2021 r.).  Stanowisko to jest zbieżne ze poglądem NSA wyrażonym w wyroku z 3 grudnia 2020 r. (II FSK 2048/18), w którym odniósł się do analogicznego problemu w odniesieniu do wypłat zaliczek na rzecz komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej. W wyroku tym NSA stwierdził – mając na uwadze sposób dokonywania odliczenia od podatku – że wypłata zaliczki na poczet zysku w trakcie roku nie jest zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu.

Duże szanse na wygraną

Rozbieżność poglądów pomiędzy Dyrektorem KIS a sądami administracyjnymi wskazuje, że brak pobrania zaliczki na podatek przez spółkę wypłacającą zaliczkę na poczet przyszłego zysku komplementariuszowi może być przyczyną sporu między spółką a organami podatkowymi. Jak na razie z dużymi szansami na jego wygranie przed sądem administracyjnym.

Prowadzisz spółkę jawną? Nie zapomnij o złożeniu informacji do urzędu skarbowego!

Prowadzisz spółkę jawną? Nie zapomnij o złożeniu informacji do urzędu skarbowego!

Spółki jawne, które nie chcą zostać podatnikami CIT muszą złożyć informację do urzędu skarbowego

Niedawne zmiany wprowadzone w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych skutkują  poszerzeniem katalogu podmiotów będących podatnikami tego podatku o spółki komandytowe oraz spółki jawne. Pragniemy jednak zwrócić Państwa uwagę na to, że nie każda spółka jawna uzyska status podatnika CIT, a tylko spółki jawne, których wspólnikami są także inne podmioty niż wyłącznie osoby fizyczne. Przy czym ważne jest to, że status takiej spółki jako podatnika CIT uzależniony jest od

 • braku złożenia przez tę spółkę informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki;
 • braku złożenia aktualizacji informacji wskazanej w pkt. 1.

 

Zarówno informacja jak i jej aktualizacja powinny zostać złożone przez spółkę jawną do:

 

 • naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz
 • naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

Wskazany obowiązek dotyczy także spółek jawnych, które rozpoczęły działalność przed 1 stycznia 2021 r. Spółki takie muszą poinformować właściwych naczelników urzędów skarbowych o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki w terminie do 31 stycznia 2021 r.

W tym samym terminie informacje musi złożyć spółka jawna, która rozpoczęła działalność w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2021 r.

 

Informacja, którą musi złożyć spółka jawna powinna zawierać:

 

 • imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej oraz wielkość prawa do udziału w zysku spółki jawnej:
  1. wspólnika będącego podatnikiem osiągającym dochody ze spółki jawnej,
  2. podatnika niebędącego wspólnikiem spółki jawnej osiągającego dochody z tej spółki;
 • nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej podmiotu niebędącego podatnikiem podatku dochodowego, za pośrednictwem którego podatnik osiąga dochody ze spółki jawnej, oraz wielkość posiadanego przez podatnika prawa do udziału w zysku tego podmiotu.

Informację powinny złożyć te spółki jawne, których chociaż jednym ze wspólników jest inny podmiot niż osoba fizyczna, np. spółka kapitałowa lub spółka osobowa.

Brak złożenia informacji skutkował będzie uzyskaniem przez spółkę jawną statusu podatnika CIT. Z uwagi na element nowości danych przepisów oraz daleko idące skutki braku złożenia informacji – z ostrożności – rekomendujemy złożenie także informacji przez spółki jawne, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Z przepisów wynika, że informacja powinna zostać złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu. Z uwagi na brak na chwilę obecną wydania odpowiedniego wzoru informacji rekomendujemy obecnie zebranie informacji, które powinny się w niej znaleźć.

Spółka Komandytowa podatnikiem CIT od 1 maja 2021 roku – jak to zrobić?

Spółka Komandytowa podatnikiem CIT od 1 maja 2021 roku – jak to zrobić?

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na wątpliwości jakie mogą się pojawić przy wdrażaniu przez Spółki Komandytowe działań mających na celu odroczenie do 1 maja 2021 roku uzyskania przez  nie statusu podatnika CIT. Mamy nadzieje, że wskazane rozwiązania okażą się pomocne i rozwieją Państwa wątpliwości. W razie dalszych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

W jakiej formie Spółka Komandytowa powinna podjąć decyzję o odroczeniu uzyskania statusu podatnika CIT do 1 maja 2021 roku?

Naszym zdaniem…

Decyzja w przedmiocie odroczenia uzyskania statusu podatnika CIT przez Spółkę Komandytową powinna zostać podjęta w drodze uchwały/zarządzenia komplementariusza za zgodą komandytariusza.

Dlaczego tak uważamy…
 • Artykuł 12 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123; dalej: Ustawa Zmieniająca) nie wskazuje i nie rozstrzyga w jaki sposób ma zostać podjętą decyzja w przedmiocie odroczenia uzyskania przez Spółkę Komandytową statusu podatnika CIT.
 • Z art. 12 ust. 2 Ustawy Zmieniającej wynika jedynie, że to Spółka Komandytowa powinna podjąć decyzję w przedmiotowej kwestii.
 • Mając to na uwadze należy odnieść się do przepisów regulujących ustrój Spółek Komandytowych.
 • I tak, zgodnie z art. 117 KSH Spółkę Komandytową reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. Jednocześnie komplementariusz ma prawo do prowadzenia spraw spółki natomiast komandytariusz – zgodnie z art. 121 § 1 KSH – nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Co ważne, w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda komandytariusza, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 121 § 2 KSH).
 • Ze wskazanych przepisów (art. 117 KSH oraz art. 121  § 1 i § 2 KSH) wynika, że Spółka Komandytowa działa – co do zasady – przez komplementariusza, który w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności musi uzyskać zgodę komandytariusza.
 • Mając na uwadze, że:
  a) 12 ust. 2 Ustawy Zmieniającej jest przepisem epizodycznym odnoszącym się do zdarzenia, które nie mogło być przewidziane przez wspólników Spółki Komandytowej i
  b) które to zdarzenie wpływa bezpośrednio sytuację prawną wspólników Spółki Komandytowej
  – w naszej ocenie – decyzja w przedmiocie odroczenia uzyskania statusu podatnika CIT przez Spółkę Komandytową powinna zostać zakwalifikowana jako czynność przekraczająca zakres zwykłych czynności spółki.
 • W konsekwencji, decyzję w omawianej kwestii podjąć powinien komplementariusz jako przedstawiciel spółki komandytowej za zgodą komandytariuszy.

 

Co rekomendujemy…

W celu zabezpieczenia się przed ewentualnym kwestionowaniem przez organy podatkowe podjęcia decyzji w przedmiocie odroczenia uzyskania statusu podatnika CIT przez Spółkę Komandytową rekomendujemy przesłanie informacji o podjęciu uchwały/zarządzenia w danym przedmiocie do właściwego urzędu skarbowego.

Informacja ta – naszym zdaniem –  powinna zostać przesłana do końca 2020 roku.

Czy w przypadku, gdy ostatnim dniem roku obrotowego Spółki Komandytowej, jest ostatni dzień roku kalendarzowego, Spółka Komandytowa musi wydłużyć swój rok obrotowy do 30 kwietnia 2021 roku, aby do końca kwietnia 2021 roku pozostawała transparentna podatkowo, a podatek dochodowy był rozliczany przez wspólników Spółki Komandytowej?

Naszym zdaniem…
 • Spółka Komandytowa, o ile podejmie decyzję o odroczeniu uzyskania statusu podatnika CIT, nie jest zobowiązana do wydłużenia roku obrotowego do 30 kwietnia 2021 roku.
 • Spółka Komandytowa może zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2020 roku zgodnie z przyjętym rokiem obrotowym, a następnie otworzyć księgi rachunkowe od 1 stycznia 2021 roku i ponownie zamknąć na dzień 30 kwietnia 2021 roku.

 

Dlaczego tak uważamy…

Artykuł 12 ust. 3 Ustawy Zmieniającej

 1. Spółka Komandytowa – zgodnie z art. 12 ust. 3 Ustawy Zmieniającej – ma obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający uzyskanie przez nią statusu podatnika CIT.
 2. Z przepisu tego – dla Spółek Komandytowych, których rok obroty jest taki sam jak rok kalendarzowy – wynika, że:
  a) Spółka Komandytowa ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2020 roku, jeżeli nie podjęła ona decyzji co do odroczenia uzyskania statusu podatnika CIT,
  b) Spółka Komandytowa ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 30 kwietnia 2021 roku, jeżeli podjęła ona decyzję co do odroczenia uzyskania statusu podatnika CIT.
 3. Artykuł 12 ust. 3 Ustawy Zmieniającej nie modyfikuje przepisów w zakresie obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych, o których mowa w ustawie o rachunkowości (dalej: UoR). Oznacza to, że jeżeli Spółka Komandytowa poweźmie decyzję o odroczeniu uzyskania statusu podatnika CIT i jednocześnie jej rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy  jest ona zobowiązana zamknąć księgi rachunkowe z końcem roku obrotowego (zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 2 pkt 1 UoR zgodnie, z którym księgi rachunkowe zamyka się – co do zasady – na dzień kończący rok obrotowy).
 4. Konsekwentnie należy przyjąć, że Spółka Komandytowa będzie zobowiązana do otwarcia ksiąg rachunkowych z początkiem następnego roku obrotowego, tj. 1 stycznia 2021 roku (art. 12 ust. 1 ust. 2 UoR).
 5. Na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy Zmieniającej dojdzie natomiast do zamknięcia ksiąg rachunkowych roku obrotowego rozpoczętego 1 stycznia 2021 roku na dzień poprzedzający uzyskanie przez Spółkę Komandytową statusu podatnika CIT, tj. 30 kwietnia 2021 roku  (w sytuacji podjęcia decyzji o odroczeniu terminu uzyskania statusu podatnika CIT).

 

Artykuł 12 ust. 3 Ustawy Zmieniającej a artykuł 12 ust. 4 Ustawy Zmieniającej

 1. Artykuł 12 ust. 4 Ustawy Zmieniającej dopełnia przepis art. 12 ust. 3 Ustawy Zmieniającej dając uprawnienie Spółce Komandytowej do niezamykania ksiąg rachunkowych, jeżeli koniec roku obrotowego przypada w okresie od 31 grudnia 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku.
 2. Artykuł 12 ust. 4 Ustawy Zmieniającej nie nakłada na Spółkę Komandytową obowiązku niezamykania ksiąg rachunkowych. Przepis ten pozostawia do swobodnej decyzji Spółki Komandytowej czy nie dokona zamknięcia ksiąg rachunkowych, a tym samym czy będzie kontynuowała rok obrotowy do 30 kwietnia 2021 roku.
 3. Podjęcie przez Spółkę Komandytową decyzji co do zamknięcia ksiąg rachunkowych na ostatni dzień roku obrotowego równego roku kalendarzowemu, tj. na dzień 31 grudnia 2020 roku, skutkował będzie tym, że skutki tej decyzji należy oceniać stosując jedynie art. 12 ust. 3 Ustawy Zmieniającej.

Czy Spółka Komandytowa stanie się podatnikiem CIT od 1 stycznia 2021 roku, jeżeli zamknie księgi rachunkowe i zakończy rok obrotowy w dniu 31 grudnia 2020 roku, a następnie otworzy nowy rok obrotowy 1 stycznia 2021 roku i zamknie nowo rozpoczęty rok obrotowy 30 kwietnia 2021 roku?

Naszym zdaniem…

Zamknięcie ksiąg podatkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku, w sytuacji gdy rok obrotowy Spółki Komandytowej jest taki sam jak rok kalendarzowy, nie będzie skutkowało uzyskaniem przez Spółkę Komandytową statusu podatnika CI, pod warunkiem podjęcia decyzji o odroczeniu uzyskania tego statusu do 30 kwietnia 2021 roku.

 

Dlaczego tak uważamy…
 1. Jak wskazaliśmy w odpowiedzi na poprzednie pytanie art. 12 ust. 3 Ustawy Zmieniającej nie modyfikuje przepisów w zakresie obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych, o których mowa w UoR. Oznacza to, że jeżeli Spółka Komandytowa poweźmie decyzję o odroczeniu uzyskania statusu podatnika CIT i jednocześnie jej rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy  jest ona zobowiązana zamknąć księgi rachunkowe z końcem roku obrotowego (zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 2 pkt 1 UoR zgodnie, z którym księgi rachunkowe zamyka się – co do zasady – na dzień kończący rok obrotowy).
 2. Konsekwentnie należy przyjąć, że Spółka Komandytowa będzie zobowiązana do otwarcia ksiąg rachunkowych z początkiem następnego roku obrotowego, tj. 1 stycznia 2021 roku (art. 12 ust. 1 ust. 2 UoR).
 3. Na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy Zmieniającej dojdzie natomiast do zamknięcia ksiąg rachunkowych roku obrotowego rozpoczętego 1 stycznia 2021 roku na dzień poprzedzający uzyskanie przez Spółkę Komandytową statusu podatnika CIT, tj. 30 kwietnia 2021 roku  (w sytuacji podjęcia decyzji o odroczeniu terminu uzyskania statusu podatnika CIT).

CIT dla spółek komandytowych – uwaga na pułapki ukryte w przepisach

CIT dla spółek komandytowych – uwaga na pułapki ukryte w przepisach

Zapewne każdy już słyszał o pomyśle rządu o opodatkowaniu CIT spółek komandytowych oraz – pod pewnymi warunkami – spółek jawnych.  Prace w tym zakresie są już mocno zaawansowane, ustawa została uchwalona przez Sejm i czeka na rozpatrzenie przez Senat. Warto wskazać co – poza rozszerzeniem definicji spółki, udziału oraz udziału w zyskach osób prawnych – zmieni się od 2021 roku.  Poniżej przedstawiamy trzy zmiany jakie – poza objęciem CIT spółek komandytowych i jawnych – planowane są na 2021 rok.

 

Leasingobiorca nie przyśpieszy amortyzacji

 

Podatnicy mają prawo do indywidualnego ustalenia stawek amortyzacyjnych m.in. dla używanych środków trwałych. Od 2021 roku również będzie można ustalać stawki indywidualnie dla używanych środków trwałych, ale… no właśnie, jest małe „ale”, które zmienia wszystko. I tak też jest w danym przypadku. Zmianie ulegnie definicja używanego środka trwałego.

Obecnie za używany środek trwały uważa się każdy środek trwały, który przed nabyciem przez podatnika był wykorzystywany przez określony w przepisach czas. Po zmianach za używany środek trwały będzie można uznać jedynie taki środek trwały, który nie był wcześniej wykorzystywany przez podatnika. W konsekwencji, z przyśpieszonej amortyzacji nie będą mogli skorzystać podatnicy, którzy korzystające ze środków trwałych w ramach leasingu, a także leasingu zwrotnego.

 

Ograniczenia w zakresie rozliczenia straty

 

Jeżeli podatnik, który poniósł w latach poprzednich stratę podatkową:

 • przejmie inny podmiot lub
 • nabędzie przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w tym w drodze wkładu niepieniężnego, lub
 • podatnik otrzyma wkład pieniężny, za który nabędzie przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa

nie będzie miał prawa do rozliczenia tej straty. Ważne przy tym jest, że w wyniku wskazanego przejęcia lub wskazanych nabyć:

 • zmianie musi ulec przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika działalności (w całości bądź w części) lub
 • zmianie musi ulec struktura właścicielska podatnika (co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika posiada podmiot lub podmioty, które na dzień kończący rok podatkowy, w którym podatnik poniósł stratę, praw takich nie posiadały).

 

Nowy obowiązek sprawozdawczy

 

W ramach planowanych na 2012 rok zmian ustawodawca przewiduje nałożenie nowego obowiązku sprawozdawczego, a mianowicie sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej. Do jego sporządzenia zobowiązane będą:

 • podatkowe grupy kapitałowe
 • podmioty, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro,
 • spółki nieruchomościowe.

Sprawozdanie będzie podawane do publicznej wiadomości. Informacje jakie należało będzie wskazać w sprawozdaniu określone zostały w ustawie. I tak, przykładowo podatnicy będą musieli zawrzeć w strategii opis podejścia do:

 • procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
 • dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
 • realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacjach o schematach podatkowych.

Jak można zauważyć zmiana w zakresie opodatkowania CIT spółek komandytowych i spółek jawnych to nie jedyne zmiany jakie czkają podatników w 2021 roku. Warto jednocześnie sprawdzić, czy przedstawione zamiany będą miały wpływ na prowadzoną działalność.