PODCAST #44: W podatkach nie ryzykuj. Opinia ekspercka.

Kiedy powstają wątpliwości co do podatkowego traktowania zdarzenia/transakcji; w przypadku sporów z fiskusem; przed podjęciem strategicznej decyzji biznesowej gdzie aspekt podatkowy ma decydujące znaczenie – warto sięgnąć po opinię ekspercką. Kto może być zainteresowany uzyskaniem opinii eksperckiej? Jak można wykorzystać opinie eksperckie? Komu można je przedłożyć? Jaki może być efekt uzyskania opinii eksperckiej?

Na te i inne pytania odpowiadają prof. Adam Mariański, adwokat, doradca podatkowy, Partner Zarządzający w Mariański Group i Michał Kłos, doradca podatkowy Dyrektor Pionu Podatków w Mariański Group.

Posłuchaj podcastu:

PODCAST #43: ZYSKaj na Firmie Rodzinnej 2+2=5 odc. 2: Firmę sprzedać, darować czy założyć fundację rodzinną – słodko gorzkie rozterki polskich firm rodzinnych.

Przeciętny wiek firmy rodzinnej na świecie wynosi 24 lata. Większość takich firm w Polsce, powstałych na początku lat 90, powinna być już po pierwszym transferze pokoleniowym, a sporo z nich już u progu drugiego. W rzeczywistości wiele firm jeszcze nie rozpoczęło tego procesu. Znaczna część sukcesorów nie jest w ogóle zainteresowana przejęciem pałeczki od nestorów. Właściciele firm również nie są skorzy do przekazania władzy.

Do tej pory nie mieliśmy w Polsce instytucji, przy pomocy których przedsiębiorca mógłby planować rozwój swej firmy na pokolenia. Aż do teraz.22 maja 2023 r. wejdzie w życie Ustawa o fundacji rodzinnej, która wprowadzi do polskiego porządku prawnego instytucję będącą antidotum dla problemów sukcesyjnych i mostem dla transferów pokoleniowych majątków prywatnych i firmowych.

Zapraszamy na videopodcast o polskich fundacjach rodzinnych, o tym dlaczego są tak dużą szansą na jak najdłuższe życie polskich biznesów oraz jak znaczący wpływ mogą mieć na budowanie majątków rodzinnych i szczęśliwe emerytury polskich przedsiębiorców. Instytucja ta odpowiednio zastosowana może być ratunkiem dla wielu rodzin, a w przyszłości rodzinnym funduszem inwestycyjnym.

Jeżeli chcesz poznać prawdzie historie i plany ich bohaterów na wykorzystanie fundacji rodzinnej do ochrony biznesu i uregulowania spraw rodzinnych zachęcam do zapoznania się z e-bookiem: „Fundacja rodzinna – podstawowy instrument budowy firmy na pokolenia – prawdziwe historie”

Rozmawiają mec. Monika Błońska, Partner i prof. Adam Mariański, Partner Zarządzający w Mariański Group.

Podcast. Jeśli wolisz posłuchać, posłuchaj:

PODCAST #42: 1… 2… 3… Fundacja rodzinna w Polsce już za chwilę.

6 lutego br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o fundacji rodzinnej. 21 lutego br. ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przepisy wejdą w życie 22 maja br. po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Oznacza to, że już w maju możliwe będzie założenie polskiej fundacji rodzinnej. Zasadniczym celem ustawy jest wzmocnienie narzędzi prawnych do budowy firm na pokolenia poprzez dodatnie do systemu prawa instytucji fundacji rodzinnej jako podmiotu służącego do gromadzenia rodzinnego majątku i pozwalającego na zatrzymanie go w kraju dla przyszłych generacji.

Podczas rozmowy nagranej z lekkim wyprzedzeniem, w czasie kiedy ustawa oczekiwała na prezydencki podpis, o polskiej odsłonie fundacji rodzinnej rozmawiają prof. Adam Mariański i mec. Anita Pardej.

Bądź z nami na bieżąco. #fundacjerodzinnewpolsce #ustawapodpisana

Obejrzyj:

Posłuchaj:

PODCAST #41: ZYSKaj na Firmie Rodzinnej: 2+2=5 odc.1 – Dlaczego czasem warto sprzedać firmę rodzinną?

Zaczynamy nowy cykl. „ZYSKaj na Firmie Rodzinnej 2+2=5”. W cyklu videopodcast i podcast. Wybór należy do Ciebie.

99% wszystkich polskich przedsiębiorstw stanowią firmy od mikro do średnich. Aż 99%. Większość to firmy rodzinne. Tymczasem zmiana pokoleniowa, która właśnie następuje, dla wielu z nich stanowi poważny problem. Szczególnie, gdy nie ma następcy zainteresowanego przejęciem biznesu, a także gdy zainteresowany tym następca nie posiada odpowiedni kompetencji. Remedium może być sprzedaż firmy. Pierwszy odcinek w cyklu „ZYSKaj na Firmie Rodzinnej 2+2=5” poświęcamy korzyściom i ryzykom związanym z procesem przekazania firmy zewnętrznemu inwestorowi.

Rozmawiają Monika Błońska, Partner w Mariański Group i Andrzej Wyród, Partner Zarządzający w EuroMerger.

Videocast. Obejrzyj.

Podcast. Jeśli wolisz posłuchać, posłuchaj:

Tworzenie spółek celowych pod inwestycje. Przekazanie majątku w formie aportu.

Tworzenie spółek celowych pod inwestycje. Przekazanie majątku w formie aportu.

Sposobem na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego wykonawcy budowlanego realizującego roboty budowlane jest tworzenie tzw. spółek celowych SPV (ang. Special Purpose Vehicle). W branży budowlanej spółka celowa zostaje zwykle utworzona w celu realizacji konkretnej inwestycji albo w celu wykonania specjalistycznych robót budowlanych. Spółki celowe są również powoływane przez deweloperów w celu realizacji konkretnego projektu. W praktyce zwykle na SPV przenoszone są aktywa w związku z realizacją określonego przedsięwzięcia. Pozwala to na zdywersyfikowanie ryzyka, bez narażania konkretnej firmy na ryzyko.

Ryzyka związane z robotami budowlanymi

Branża budowlana jest nierozerwalnie związana z ryzykiem. Z realizacją przedsięwzięć budowlanych wiąże się wiele rodzajów ryzyk, w tym przede wszystkim duże koszty budowy i długotrwałość inwestycji, różnorodność specjalizacji i wielość wykonawców i podwykonawców budowlanych, ryzyko kosztowe, w tym wzrost cen wyrobów budowlanych, a także znaczna liczebność interesariuszy.

Realizacja robót budowalnych nieodzownie wiąże się również z ryzykiem wystąpienia wielu nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Zdarzeń mogących powodować uszkodzenie lub zniszczenie mienia, jak i wyrządzenie szkód innym osobom przebywającym na terenie budowy. Oczywiście jednym ze sposobów zabezpieczenia realizacji wykonania umowy o roboty budowlane jest wykupienie stosownego ubezpieczenia. Ubezpieczenie zwykle obejmuje prowadzone roboty budowlane, jak i zaplecze budowy, maszyn, materiałów i narzędzi budowlanych. Ubezpieczonymi w ramach ubezpieczenia ryzyka budowlanego mogą być poszczególni uczestnicy procesu budowlanego. W tym współpracujące z nim podmioty (np. inwestor, wykonawca, podwykonawcy oraz projektant). Zawarcie odrębnej umowy ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego jest celowe szczególne w sytuacjach wykorzystywania przez ubezpieczonego maszyn na kilku budowach w pokrywającym się przedziale czasowym.

Ponadto spory w relacji inwestora z wykonawcą, czy też generalnego wykonawcy z podwykonawcami, nie należą do rzadkości. Konflikt ten zwykle związany jest z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem robót budowlanych przez wykonawcę lub dalszego wykonawcę. Konsekwencją konfliktu jest zwykle brak płatności dla wykonawcy robót, która może skutkować jego niewypłacalnością

Korzyści wynikające z założenia spółki celowej

Spółki celowe tworzone są zazwyczaj przez przystąpieniem do realizacji inwestycji czy też robót budowlanych. Celem jest tutaj zdywersyfikowanie ryzyka biznesowego, prawnego i podatkowego. Motywem utworzenia spółki celowej może być również rozdzielenie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności w kilku branżach. Spółka celowa daje możliwość pozyskania finansowania z kredytu w oparciu o przyszłe dochody. Brak negatywnej historii kredytowej oraz wyposażenie spółki celowej przez wspólników w odpowiednie aktywa, czy też udzielenie przez spółkę matkę odpowiedniego zabezpieczenia może zwiększyć zdolność kredytową spółki celowej.

Najczęściej spółka matka powołuje do życia spółkę córkę, na którą przenosi określone aktywa, niezbędne do finansowania i zrealizowania określonych projektów. Spółka celowa pozwala przede wszystkim odizolować ryzyko od spółki matki, a w konsekwencji zabezpieczyć jej majątek.

Wybór optymalnej formy

Działalność w branży budowlanej łączy się z podwyższonym ryzykiem biznesowym. Istotnym zagadnieniem jest również wybór optymalnej formy spółki celowej. Najczęściej jednak wykonawcy budowlani wykorzystują spółki kapitałowe. Prowadzenie tej działalności w formie prawnej, która umożliwia wierzycielom zaspokojenie się z osobistych majątków wspólników, stanowi przy tym realne i istotne niebezpieczeństwo, które musi być uwzględnione przy wyborze rodzaju spółki celowej. Odpowiednia forma spółki celowej pozwala także na wdrożenie rozwiązań optymalnych podatkowo. Jednym z motywów wyboru formy spółki celowej jest także maksymalizacja pozytywnych efektów podatkowych dla samej spółki oraz dla jej wspólników. Już na etapie tworzenia SPV należy zadbać o wybór optymalnej formy prawnej dla konkretnego przedsięwzięcia. Właściwa forma organizacyjno-prawna oraz struktura spółki może przynieść znaczne „oszczędności” podatkowe.

Kiedy umowa może być uznana za fakturę? – przełomowy wyrok TSUE

Kiedy umowa może być uznana za fakturę? – przełomowy wyrok TSUE

W dniu 29 września 2022 roku, TSUE wydał przełomowy wyrok. Trybunał odniósł się do warunków, jakie muszą być spełnione, by uznać umowę zawartą na piśmie za fakturę w świetle przepisów Dyrektywy UE w sprawie VAT.

Czego dotyczyła sprawa?

Wyrok TSUE został wydany na skutek pytania prejudycjalnego skierowanego przez słoweński sąd najwyższy w sprawie Reiffeisen Leasing przeciwko Republice Słowenii (sprawa C-235/21).

Sprawa dotyczyła spółki, która zawarła z bankiem umowę zbycia nieruchomości i leasingu zwrotnego. Zgodnie z postanowieniami umowy, bank zobowiązał się nabyć nieruchomość za określoną cenę. Natomiast spółka do płacenia bankowi miesięcznych rat leasingowych, aż do pełnej spłaty wartości nieruchomości. W umowie wskazano kwotę VAT. Natomiast nie została wystawiona faktura VAT i nie został z tego tytułu rozliczony podatek. Słoweńska spółka odliczyła VAT, wskazując, iż zawarta umowa stanowiła w rzeczywistości fakturę VAT.

Powyższe zostało jednak zakwestionowane przez organy podatkowe. Doprowadziło to do sporu przez sądem, a w konsekwencji do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym do TSUE w zakresie ustalenia, czy umowa zawarta przez dwóch podatników VAT, której przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, w świetle Dyrektywy VAT może zostać uznana za fakturę. Zgodnie z jej postanowieniami, każda osoba, która wykazuje VAT na fakturze, jest zobowiązana do jego zapłaty.

Co orzekł TSUE?

W omawianej sprawie TSUE orzekł, że dany dokument może zostać uznany za fakturę, jeśli zostaną spełnione określone przesłanki.

Pierwszą z nich jest to, by dokument zawierał wskazanie kwoty podatku VAT. Drugą przesłanką jest to, by dokument zawierał informacje, które są niezbędne do ustalenia przez organy podatkowe, czy dokument zawiera obowiązkowe elementy faktury, które są konieczne do tego, by organ podatkowy mógł ustalić, czy materialne przesłanki prawa do odliczenia podatku VAT przez nabywcę zostały spełnione. Co istotne, drugi z warunków uznaje się za spełniony, nawet jeśli podatnicy nie spełnili niektórych wymogów formalnych.

Co wynika ze stanowiska Trybunału? Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, sprzedawca jest zobowiązany do zapłaty podatku, nawet jeżeli dana transakcja nie została w sposób prawidłowy udokumentowana. Nabywca z kolei, będzie miał prawo do odliczenia VAT, pomimo niewłaściwego udokumentowania tej transakcji. 

Oznacza to, że umowa, w której została wskazana kwota podatku VAT oraz podstawowe elementy danej transakcji, może zostać zakwalifikowana jako faktura.

Konkluzje z wyroku TSUE a KSeF

W kontekście analizowanego wyroku warto zwrócić uwagę na obligatoryjne e-fakturowanie. Zgodnie z którym wystawianie i odbieranie faktur za pośrednictwem KSeF, zacznie obowiązywać w Polsce od 1 stycznia 2024 roku.

W Krajowym Systemie e-Faktur będą mogły jedynie być wystawiane faktury ustrukturyzowane, zgodne ze schemą opracowaną przez Ministerstwo Finansów. Jednocześnie, podatnik nie będzie mógł odliczyć podatku VAT naliczonego z innych dokumentów, niż takie faktury ustrukturyzowane. W rezultacie, żaden inny niż faktura dokument (w tym, jak wynika z wyroku TSUE, umowa) nie będzie dawał podstawy do odliczenia VAT naliczonego.