Fundacje rodzinne. Firmy na pokolenia

Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Brak podstaw do odmowy wydania interpretacji dla Fundacji Rodzinnej – wyrok WSA rozwiewa wątpliwości

Skutki podatkowe działalności fundacji rodzinnych nadal budzą wiele wątpliwości w nowo zawiązywanych podmiotach. Aby je rozwiać, fundatorzy składają do Krajowej Informacji Skarbowej wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych. Dyrektor KIS jednak bezpodstawnie odmawia pomocy podatnikom twierdząc, że przedstawione przez nich zdarzenia przyszłe są zbyt niepewne, by mogły stanowić podstawę do wydania interpretacji. Z argumentacją tą nie zgadzają się jednak sądy administracyjne.

 

Krótka historia sporu

 

Fundator rozważał wniesienie do Fundacji Rodzinnej lokalu tytułem wkładu na fundusz założycielski. Przed dokonaniem tej czynności zrodziły się jednak pytania o prawidłowe obliczenie wartości początkowej środka trwałego w postaci lokalu, w związku z czym złożył do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosek o interpretację indywidualną z zapytaniem o prawidłowe stosowanie przepisów o podatku dochodowym.

Organ uznał jednak, że nie może rozpatrzyć przedmiotowego wniosku, ponieważ ma on charakter czysto teoretyczny i niezindywidualizowany, o czym miały świadczyć zawarte w nim sformułowania w trybie przypuszczającym. Dyrektor KIS argumentował, że opisane zdarzenie przyszłe jeszcze nie nastąpiło, a po treści wniosku nie wiadomo czy w ogóle nastąpi, dlatego ocena jego skutków podatkowych jest niemożliwa.

 

WSA: odmowa wydania interpretacji nie ma podstawy prawnej

 

Wskazane rozstrzygnięcie zostało zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który po rozpoznaniu skargi nie zgodził się ze stanowiskiem organu. Sąd orzekający podniósł, że Ordynacja podatkowa wskazuje konkretne przypadki, które dają podstawę do odmowy wszczęcia postepowania i może ona nastąpić tylko wtedy, gdy jest oczywiste, że jedna z tych przesłanek miała miejsce. Natomiast w przypadku wystąpienia kontrowersji lub wątpliwości, które wymagają dla swojego rozwiązania postępowania wyjaśniającego, Organ tym bardziej nie może odmówić wszczęcia postępowania.

Każde zdarzenie przyszłe jest w swojej istocie niepewne, hipotetyczne. Wbrew twierdzeniom Dyrektora KIS ustawodawca nie zamyka w takiej sytuacji podatnikowi drogi do uzyskania interpretacji indywidualnej.

WSA zauważył, że fundator przedstawił skonkretyzowane zdarzenie przyszłe, wskazując przy tym jak wygląda jego sytuacja prawna aktualnie i jakich zmian chce dokonać. Organ uznał jednak, że podatnik w sposób niewystarczający określił prawdopodobieństwo zaistnienia tego zdarzenia. Należy jednak pamiętać, że przepisy Ordynacji Podatkowej nie wprowadzają obowiązku oceny prawdopodobieństwa wystąpienia okoliczności, o których skutki podatkowe podatnik pyta we wniosku.

Podejście organu do załatwienia przedstawionej sprawy prowadzi do zatracenia istoty interpretacji, która odnosząc się do opisanego zdarzenia przyszłego, ma tylko wskazać podatnikowi jakie mogą być skutki planowanych przez niego działań, bez badania przez Organ, czy objęte wnioskiem plany faktycznie się ziszczą.Autorki:

  • Lidia Syrek - Gerstenkorn, doradca podatkowy w Zespole Postępowań MG
  • Amelia Oleszczak, praktykantka w Zespole Postępowań MG

 

Podsumowując

Warunkiem uznania zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku o interpretację za wiarygodne nie jest ocena prawdopodobieństwa jego zaistnienia w rzeczywistości. Co do każdego zdarzenia przyszłego przedstawianego przez podatników we wnioskach o interpretację istnieje bowiem niepewność, czy faktycznie się ono wydarzy, ale wątpliwości te nie mogą stanowić podstawy do odmowy wydania interpretacji indywidualnej. Wręcz przeciwnie – podatnik zadając pytanie o skutki podatkowe hipotetycznej sytuacji ma prawo podjąć decyzję na podstawie odpowiedzi organu, czy podejmie określone kroki czy jednak dane rozwiązanie jest dla niego niekorzystne.

Autor

Lidia Syrek - Gerstenkorn

Doradca podatkowy w Zespole Postępowań Mariański Group.
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również