Fundacje rodzinne. Firmy na pokolenia

Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna jako wspólnik spółki cywilnej?

Ustawodawca w ustawie o fundacji rodzinnej przyznał fundacjom rodzinnych możliwość przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze. Tak więc, co do zasady, fundacja rodzinna może być wspólnikiem spółek takich jak np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Co z przystąpieniem do spółki cywilnej?

 

Spółka cywilna to potocznie używana nazwa dla uregulowanej w kodeksie cywilnym umowy, w ramach której, wspólnicy podejmują zobowiązanie do współpracy w celu osiągnięcia wspólnego celu biznesowego, poprzez działania określone w umowie, zwłaszcza przez wniesienie wkładów. Pomimo powszechnie używanej nazwy, spółka cywilna nie jest jednak spółką prawa handlowego.

 

Jednoznaczne stanowisko fiskusa

 

W wydanej dnia 26 stycznia 2024 r. interpretacji indywidualnej (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.634.2023.3.AW) wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy fundacja rodzinna będzie zwolniona z podatku dochodowego CIT w zakresie przychodów i dochodów osiąganych przez spółkę cywilną przypadających na fundację rodzinną jako wspólnika tej spółki? Odpowiedź fiskusa pomimo rozległej argumentacji wnioskodawcy, była negatywna. Organ uznał, że dochód osiągany przez spółkę cywilną, przypadający na fundację rodzinną jako wspólnika spółki cywilnej nie będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Z związku z zakwalifikowaniem tego rodzaju dochodu fundacji rodzinnej jako pochodzącego z działalności gospodarczej wykraczającej poza zakres określony w ustawie o fundacji rodzinnej, fiskus stwierdził, że dochód ten winien być objęty sankcyjnym 25% podatkiem dochodowym na podstawie art. 24 r ustawy CIT.  

 

Mając na uwadze brzmienie przepisów, nie wygląda na to, aby miała nastąpić zmiana podejścia organów skarbowych. Ustawodawca zawarł określony katalog podmiotów i celowo nie wymienił w nim spółki cywilnej.

 

Autorzy:

  • Katarzyna Rozenberg, Radca prawny w Mariański Group
  • Hubert Ostrowski, Młodszy Konsultant Podatkowy w Mariański Group

 

 

Autor

Katarzyna Rozenberg

Radca prawny w Zespole Prawnym Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy