FirmaBezRyzyka.pl

Compliance

Rejestr Beneficjentów – informacja dla spóźnialskich

20 lip 2020 | Compliance, Zapobieganie odpowiedzialności karnej

Termin na zgłoszenie beneficjentów dla spółek zarejestrowanych w KRS przed 13 października 2019 r. ustalony był na 13 lipca br. W tym dniu zidentyfikowane zostało jednak zakłócenie w funkcjonowaniu systemu teleinformatycznego obsługującego CRBR polegające na wydłużonym czasie oczekiwania na dostęp do usługi umożliwiającej wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie www CRBR oraz na wydłużonym czasie akceptacji zgłoszeń. Z uwagi na zakłócenia w funkcjonowaniu systemu oraz na planowane prace serwisowe w zakresie usług profilu zaufanego Ministerstwo Finansów  wydało komunikat, zgodnie z którym do biegu terminów, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie wlicza czasu wystąpienia tego zakłócenia.

Następnie MF poinformowało, że w dniu 16 lipca 2020 r. usunięto zakłócenie w funkcjonowaniu systemu, skutkiem czego termin do przesłania zgłoszenia do CRBR przez spółki zarejestrowane w KRS przed dniem 13 października 2019 r. ostatecznie upłynął 17 lipca 2020 r.

Tym, którzy nie zarejestrowali beneficjentów rzeczywistych w CRBR przypominamy, że spółki zobowiązane do dokonania zgłoszeń, które nie dopełniły tego terminu w terminie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1.000.000 zł. Dlatego też zachęcamy do niezwłocznej rejestracji beneficjentów w serwisie CRBR.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z 7 lutego 2020 r., do spóźnionych zgłoszeń do rejestru nie ma zastosowania instytucja „czynnego żalu”. Konstrukcja ta, znana z prawa podatkowego, umożliwia uniknięcie kary w razie zawiadomienia organu o naruszeniu i jego istotnych okolicznościach.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa „czynny żal” jako instytucja wynikająca z Kodeksu karnego skarbowego nie może mieć zastosowania do przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W związku z tym, składanie wniosków i próśb w powyższym zakresie jest bezprzedmiotowe. Kara administracyjna, o której mowa powyżej, może zostać nałożona przez uprawniony organ po wszczęciu postępowania administracyjnego, w trakcie którego strona postępowania będzie miała możliwość wykazania wszystkich okoliczności jak i dowodów w sprawie. Dlatego do czasu wszczęcia ewentualnego postępowania w tym zakresie, wnioski dotyczące niewypełnienia obowiązku zgłoszenia informacji do CRBR w ustawowym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Oznacza to, że w razie opóźnienia w złożeniu zgłoszenia, należy tego obowiązku dopełnić czym prędzej poprzez zarejestrowanie beneficjentów w serwisie www.podatki.gov.pl/crbr bez konieczności składania dodatkowych wyjaśnień i wniosków.

  • Termin na zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do CRBR upłynął 17. lipca br.
  • Tym którzy nadal nie dokonali tego obowiązku przypominamy, że należy to zrobić czym prędzej, gdyż brak zgłoszenia zagrożony jest karą 1.000.000 zł.
  • Jednocześnie informujemy, że do zgłoszeń do CRBR dokonywanych o terminie nie ma zastosowania instytucja „czynnego żalu” znana z postępowań podatkowych.

autor:

Katarzyna Rozenberg
Radca prawny w Zespole Doradztwa Prawnego w Mariański Group. Udziela wsparcia w sprawach z zakresu prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej z dziedziny szeroko pojętego prawa handlowego i cywilnego, zarówno w obszarze obsługi korporacyjnej, jak i w zakresie kontaktów z kontrahentami oraz postępowań przed organami i sądami.

Ostatnie wpisy w tej kategorii: