Nowy Polski Ład - zmiany podatkowe w zakresie CIT | Firma bez ryzyka

FirmaBezRyzyka.pl

Podatki

Nowy Polski Ład – zmiany podatkowe w zakresie CIT

29 cze 2022 | Polski ład, Doradztwo podatkowe, Podatki, Podatek dochodowy firm

28 czerwca br. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o CIT, która w dużej mierze ma za zadanie korygować przepisy wprowadzone ustawą o tzw. „Polskim Ładzie”.

Zmiany w zakresie minimalnego podatku CIT

Podatek minimalny wprowadzony został do polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2022 r. na mocy przepisów „Polskiego Ładu”. Opublikowany projekt nowelizacji ustawy o CIT zakłada przede wszystkim zawieszenie stosowania przepisów o minimalnym podatku do końca 2022 r. Dodatkowo planuje się także rozszerzenie katalogu wyłączeń. Podatku minimalnego nie zapłacą np. mali podatnicy, podmioty postawione w stan upadłości lub likwidacji czy takie, u których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych była niższa niż 2%.

Ponadto, rząd chce zmienić samą konstrukcję podatku minimalnego. Między innymi poprzez wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania. Podatnik sam wybierze, czy będzie to 4% przychodów, czy też 2% przychodów plus koszty pasywne.

Likwidacja przepisów o ukrytej dywidendzie

Podobnie jak podatek minimalny, przepisy o ukrytej dywidendzie do ustawy o CIT wprowadzono regulacjami Polskiego Ładu. Przy czym ich stosowanie zostało odroczone do końca 2022 r.

Omawiany projekt nowelizacji ustawy o CIT zakłada całkowite uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie.

Nowelizacja przepisów dotyczących kosztów finansowania dłużnego

W kwestii tzw. kosztów finansowania dłużnego, o których stanowi art. 15c ustawy o CIT, projekt nowelizacji m.in. doprecyzowuje kwotę limitu takich kosztów (tj. jako wyższa z kwot – 3 mln zł albo 30% tzw. podatkowa EBITDA). Zmiana ta stanowi kolejną – po Polskim Ładzie – próbę doprecyzowania przepisów budzących spory na linii podatnicy – organy podatkowe.

Zmiana przepisów dotyczących estońskiego CIT

Od 2021 r. obowiązuje w Polsce estoński CIT, którego nowelizacja przepisami Polskiego Ładu z początkiem 2022 r. m.in. rozszerzyła katalog spółek, które mogą skorzystać z tej formy opodatkowania. Omawiany rządowy projekt nowelizacji przewiduje natomiast m.in.:

  • zmianę zasad określania dochodu  tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku na cele działalności gospodarczej oraz inne cele;
  • dookreślenie terminu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej;
  • wskazanie terminu zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia.
Inne planowane zmiany podatkowe

Innymi planowanymi do wprowadzenia zmianami podatkowymi są m.in. zmiany:

  • w zakresie opodatkowania tzw. przerzucania dochodów;
  • dotyczące podatku u źródła;
  • w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych;
  • w przepisach dotyczących polskiej spółki holdingowej;
  • przepisów dotyczących dokumentacji cen transferowych dla transakcji z rajami podatkowymi.

Projektowane przepisy ustawy o CIT w większości miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2023 r. Omawiany projekt ustawy przewiduje także nowelizację m.in. ustawy o PIT i Ordynacji podatkowej.

autor:

Martyna Derach
Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego w Mariański Group. Zajmuje się bieżącą obsługą prawno-podatkową przedsiębiorców. Wspiera pracę w zakresie postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Specjalizuje się w prawie podatkowym i administracyjnym.

Ostatnie wpisy w tej kategorii:

Organy przyznają się do bezpodstawnego zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych na czas epidemii COVID-19 – Mariański Group kolejny raz wygrywa.

Na konsekwencje wydania przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały 7 sędziów w dniu 27 marca 2023 r. nie trzeba było długo czekać. W prowadzonych przez Nas sprawach zapadają pierwsze decyzje umarzające postępowania z uwagi na przedawnienie zobowiązania podatkowego, w...

czytaj dalej