Polska Fundacja Rodzinna – o założeniach projektu ustawy | Firma bez ryzyka

FirmaBezRyzyka.pl

Przekształcenia i restrukturyzacje

Polska Fundacja Rodzinna – o założeniach projektu ustawy

17 gru 2020 | Przekształcenia i restrukturyzacje, Przygotowanie sukcesji biznesu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu środowisk, w związku ze zwiększonym zainteresowaniem fundacjami prywatnymi regulowanymi przez inne ustawodawstwa, powstał projekt ustawy statuującej fundacje prywatne w Polsce. Rządowy projekt ustawy o polskich fundacjach rodzinnych oraz zmianie innych ustaw zawiera szereg regulacji, które wymagają analizy przed podjęciem decyzji o wyborze tej formy planowania rodzinnego.

 

Ustawa powinna być uchwalona w 2021 r.

Fundacje

Fundacja rodzinna będzie posiada osobowość prawną, z chwilą wpisu do rejestru powadzonego przez ministra ds. gospodarki. Rejestr ten będzie jawny.

Zasadniczą cechą fundacji, która odróżni ją od spółek prawa handlowego, będzie jej bezudziałowy charakter. W kontekście fundacji nie można mówić o wspólnikach. Zasadnicze dla jej funkcjonowania podmioty, a więc fundator i beneficjent, nie posiadają w niej praw udziałowych podobnych do tych występujących w spółkach. Nabycie statusu beneficjenta jest uwarunkowane postanowieniami statutu i spełnieniem warunków w nim zawartych. Fundacja może zostać utworzona przez jedną lub więcej osób fizycznych pozostających ze sobą m.in. w relacji pokrewieństwa lub powinowactwa.

Majątek fundacji

Fundacja nie będzie mogła prowadzić działalności gospodarczej. Jej podstawowy cel to zarządzanie majątkiem fundacji i zapewnienie jego ochrony oraz spełnianie świadczeń na rzecz wskazanych przez fundatora beneficjentów. Jako cele te można wskazać w szczególności pokrywanie kosztów utrzymania beneficjentów lub ich kształcenia albo realizacji przez nich celów społecznie lub gospodarczo użytecznych.

Projekt zakłada, że fundacja może być właścicielem udziałów jedynie w spółkach kapitałowych. Będą to zwłaszcza udziały w firmach rodzinnych. Na tym etapie projekt nie zakłada natomiast możliwości posiadania przez fundację nieruchomości czy dzieł sztuki.

Fundacja i opodatkowanie

Trzeba nadmienić, że samo założenie i likwidacja fundacji będą neutralne podatkowo. Projekt ustawy przewiduje brak opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wkładów wnoszonych do fundacji, a także brak przychodu dla fundacji w związku z ich wniesieniem. Zasadniczo fundacja będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych. Przychody z tytułu udziałów (akcji) posiadanych przez fundacje w spółkach kapitałowych nie będą opodatkowane.

Projekt przewiduje również preferencyjne zasady opodatkowania wypłaty środków na rzecz beneficjentów. Wypłaty na rzecz osób bliskich fundatorom (korzystających w obecnym stanie prawnym ze zwolnienia na podstawie regulacji ustawy o podatku od spadków i darowizn) miałyby być objęte zwolnieniem od opodatkowania do wartości wkładów fundatorów

Podsumowanie

Idea wprowadzenia do polskiego porządku prawnego fundacji rodzinnych stanowi odpowiedź na istniejącą od lat potrzebę uregulowania tego typu podmiotu, który pomógłby z jednej strony zabezpieczyć majątki firm rodzinnych przed ich rozdrobnieniem i zapewnić firmom dalszy rozwój, a z drugiej strony spowodować zahamowanie odpływu tego rodzaju kapitału za granicę. Samą inicjatywę projektodawcy należy zatem przyjąć z aprobatą. Prace nad ustawą powinny zakończyć się w 2021 r. by ustawa mogła obowiązywać już w 2022 r.

autor:

Anita Pardej
Radca prawny w Zespole Doradztwa Prawnego w Mariański Group

Ostatnie wpisy w tej kategorii:

Videopodcast: KSeF – nowy sposób wystawiania faktur

Wprowadzenie sytemu informatycznego KSeF ma być kolejnym krokiem uszczelniania systemu podatkowego. Jest to ogólnokrajowy program informatyczny, w którym przedsiębiorcy będą musieli wystawiać, wysyłać i odbierać faktury. W kontekście wejścia tych zmian istotne jest,...

czytaj dalej