Przekształcenia i restrukturyzacje

Optymalna forma biznesu

Rozwiązania tarczowe wciąż do wdrożenia jako remedium na kryzys

Nie sposób przejść obojętnie wobec dramatycznych wydarzeń, które dzieją się za sprawą rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jednak tragedia, która dotknęła naszych sąsiadów, nie pozostanie bez negatywnego wpływu na kondycję finansową polskich przedsiębiorców. Biznes ponownie w krótkim czasie staje w obliczu zagrożenia kryzysem gospodarczym, w momencie kiedy wciąż wiele firm nie podniosło się po stratach związanych z COVID-19. Tym samym na złą sytuację finansową wpływają wciąż trwająca pandemia, zwiększająca się inflacja oraz konsekwencje agresji na Ukrainę. Dlatego warto przypomnieć, że pracodawcy i przedsiębiorcy wciąż mają możliwość korzystania z rozwiązań tarczy antykryzysowych np. w postaci obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników lub objęcia ich przestojem ekonomicznym.

Dla kogo rozwiązania?

Zgodnie z art. 15gb specustawy, z rozwiązania może skorzystać pracodawca lub przedsiębiorca, u którego nastąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług wraz z istotnym wzrostem obciążenia funduszu wynagrodzeń, w następstwie wystąpienia COVID-19. Warunkiem koniecznym jest także wystąpienie w przedsiębiorstwie istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń. By móc skorzystać ze wsparcia, iloraz kosztów wynagrodzeń i przychodów ze sprzedaży nie może być mniejszy niż 30%.

Zmiana warunków zatrudnienia

Jeśli pracodawca obejmie pracownika przestojem ekonomicznym, będzie mógł wypłacić mu wynagrodzenie obniżone do 50%, jednak nie mniej niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Drugim rozwiązaniem jest możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, jednak nie więcej niż połowa etatu, przy zachowaniu wynagrodzenia minimalnego w proporcji do wymiaru etatu po obniżce.

Tryb wprowadzenia

Przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy, pracodawca wprowadza drogą porozumienia z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników. Porozumienie zawierane jest na ustalony czas i ściśle określonym zakresie. Przestają wówczas obowiązywać warunki wynikające z układu zbiorowego pracy, umów o pracę i innych aktów obowiązujących u pracodawcy. Zawarcie porozumienia nie wiąże się jednak z koniecznością dokonywania wypowiedzeń zmieniających czy zawierania aneksów do umów o pracę.

Do kiedy przestój?

Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym może być stosowane w okresie do 6 miesięcy od miesiąca. Maksymalnie pracodawca będzie mógł korzystać z przedstawionych rozwiązań przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, chyba że wcześniej przywróci czas pracy obowiązujący przed jego obniżeniem lub zakończy przestój ekonomiczny pracownika, który był nim objęty. Przepisy specustawy nie zawierają ograniczeń w zakresie częstotliwości, z jaką pracodawcy mogą obniżać wymiar czasu pracowników.

Autor

Beata Dobrowolska

Adwokat w Zespole Prawnym Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również