Przekształcenia i restrukturyzacje

Optymalna forma biznesu, Podziały i połączenia

Przekształcenie CITowskiej spółki komandytowej – jak opodatkowane są zyski niepodzielone

W szeregu interpretacji indywidualnych wydanych 18 maja 2021 roku, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, iż dokonując przekształcenia spółki komandytowej w spółkę niebędącą osobą prawną, spółka będzie zobowiązana do zapłaty tzw. podatku od niepodzielonych zysków, jedynie od zysku, który spółka komandytowa wygenerowała już po uzyskaniu przez nią statusu podatnika CIT.

Interpretacja dotyczy sytuacji, gdy wpis w KRS przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną ma miejsce po staniu się przez spółkę komandytową podatnikiem podatku od osób prawnych (CIT), a jednocześnie dopełnione zostaną formalności konieczne dla pozostania przez spółkę jawną spółką transparentną podatkowo. Organ wskazał, że zgodnie z przepisami przejściowymi do dochodów wspólników spółki komandytowej lub spółki jawnej uzyskanych z udziału w zyskach takiej spółki, osiągniętych przez taką spółkę przed dniem, w którym stała się ona podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, stosuje się do niej przepisy sprzed nowelizacji.

W świetle interpretacji nie ma wątpliwości, że dla zastosowania w tym zakresie przepisów dotychczasowych (sprzed nowelizacji) kluczowe znaczenie ma data osiągnięcia przez Spółkę komandytową zysków. Data ich faktycznej wypłaty nie jest natomiast w tym kontekście istotna. A zatem jedynie zysk osiągnięty od momentu objęcia Spółki podatkiem CIT (zasadniczo od 1 stycznia 2021 lub ew. od 1 maja 2021 jeśli Spółka skorzystała z możliwości odroczenia wejścia w reżim podatku dochodowego od osób prawnych) do momentu przekształcenia powinien być objęty dyspozycją art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o CIT i powinien stanowić przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych dla Wspólnika będącego osobą prawną.

Co istotne stanowisko to prezentowała i prezentuje również Kancelaria Mariański Group w relacjach ze swoimi Klientami i w toku prowadzonych postępowań przekształceniowych.

Autor

Bartosz Rodak

Adwokat. Doradca podatkowy. Menedżer ds. Compliance w Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również