Przekształcenia i restrukturyzacje

Optymalna forma biznesu

Sądowe postepowania restrukturyzacyjne – cel i pojęcie niewypłacalności.

Kiedy podejmowane działania restrukturyzacyjne okażą się niewystarczające, a sytuacja przedsiębiorstwa nie ulegnie poprawie czas by pomyśleć o restrukturyzacji sądowej.  Zgodnie z założeniem ustawodawcy restrukturyzacja sądowa, uregulowana w przepisach ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przeznaczona jest dla podmiotów zagrożonych utratą możliwości regulowania zobowiązań lub które niedawno zdolność tę utraciły.   Celem postępowania restrukturyzacyjnego, wskazanym wprost w ustawie, jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego - również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.  Postępowania restrukturyzacyjne opisane w ustawie dotyczą przedsiębiorców w rozumieniu kodeksu cywilnego, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej, wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem oraz wspólników spółki partnerskiej, ale tylko gdy podmioty te spełniają ustawowe przesłanki to jest, gdy są niewypłacalne lub zagrożonego niewypłacalnością.   

Czym jest niewypłacalność i kiedy jest się nią zagrożonym? 

  Niewypłacalność rozumiemy w te sytuacji zgodnie z definicją wskazaną w prawie upadłościowym.  Dłużnik jest więc niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.  Przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością należy rozumieć dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny. Niewypłacalność nie zawsze musi więc oznaczać upadłości. Jeżeli ocena kondycji naszego przedsiębiorstwa, ale również ocena rynku i możliwych do podjęcia kroków w celu dofinansowania naszego przedsiębiorstwa, pozwala na wysnucie wniosku, że wdrożenie pewnych procedur umożliwi przedsiębiorstwu dalsze działanie tak by było ono w stanie regulować bieżące zobowiązania oraz wykonywać układ z wierzycielami powinniśmy zastosować jedną z procedur opisanych w Prawie restrukturyzacyjnym.  Jeżeli jednak, mimo spełnienia przesłanki niewypłacalności, skutkiem planowanego postępowania mogłoby być pokrzywdzenie wierzycieli lub też jeśli została uprawdopodobniona zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu, sąd odmówi wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego takiego przedsiębiorstwa. Każdą sytuację powinno się więc rozpatrywać indywidualnie, dokonując analizy całokształtu przedsiębiorstwa i jego sytuacji ekonomicznej. 
Autor

Magdalena Grzywaczewska-Łuczkowska

Radca prawny, Menedżer Zespołu Prawnego w Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również