Przekształcenia i restrukturyzacje

Optymalna forma biznesu

Zmiany w strukturze wspólników spółki komandytowej – na co uważać

CIT dla spółki komandytowej – co ze wspólnikami spółki

W związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie opodatkowania spółek komandytowych, jednym z często podejmowanych działań przez te spółki jest zmiana struktury wspólników. Znowelizowane przepisy różnicują bowiem w określonych przypadkach zasady opodatkowania wypłaty zysku na rzecz wspólników w zależności od ich statusu – komandytariusza lub komplementariusza. Komplementariusz przy wypłacie zysku ze spółki komandytowej będzie bowiem zobowiązany zapłacić podatek dochodowy, jednak co do zasady ma on prawo odliczyć od swojego podatku tę daninę, którą zapłaciła już spółka komandytowa w części odpowiadającej udziałowi komplementariusza w zysku spółki komandytowej. Dodatkowo przepisy zakładają zwolnienie przychodów osiąganych przez komandytariusza za pośrednictwem spółki komandytowej w wysokości odpowiadającej 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł takich przychodów uzyskanych w roku podatkowym. Z takiego zwolnienia będzie można skorzystać w ściśle określonych przypadkach (np. komandytariusz nie może posiadać ponad 5% udziałów w spółce będącej komplementariuszem, nie może być członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej). Znaczenie tego zwolnienia może zatem okazać się znikome. Z uwagi na powyższe zasady, część spółek decyduje się na zmianę struktury wspólników, w tym na zmianę komandytariusza na komplementariusza spółki.

Na co zwrócić uwagę

Zmiana statusu komandytariusza na komplementariusza musi być dopuszczona przez umowę spółki. Jeśli umowa nie zawiera takiego postanowienia, trzeba ją zmodyfikować. Ponadto w przypadku zmiany statusu wspólnika wymagana będzie zgoda wszystkich wspólników. Warto przeanalizować również zawarte przez spółkę umowy pod kątem występowania w nich postanowień, które wymagają uzyskanie zgody kontrahenta na dokonanie zmiany struktury wspólników w spółce. Należy również pamiętać, że zmiana komandytariusza na komplementariusza wiąże się również ze zmianą zakresu odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność komandytariusza wobec wierzycieli spółki jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej. Natomiast komplementariusze, na wypadek braku możliwości zaspokojenia zobowiązań przez spółkę, muszą liczyć się z nieograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania względem wierzycieli spółki. Zmiana komplementariusza to także konieczność zmiany firmy spółki. Zaznaczyć należy, że wszystkie czynności związane ze zmianą umowy spółki komandytowej muszą zostać dokonane w formie aktu notarialnego.   [box] Przepisy wprowadzające opodatkowanie CIT spółek komandytowych przewidują pewne specjalne zasady opodatkowania ich wspólników w zależności od posiadanego w spółce statusu. Dokonując zmian w strukturze wspólników trzeba mieć jednak na względzie postanowienia umowy spółki dopuszczające taką możliwość a także postanowienia zawartych przez spółkę umów oraz zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej.[/box]
Autor

Anita Pardej

Radca prawny, Menedżer ds. Firm Rodzinnych w Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również