Przekształcenia i restrukturyzacje

Optymalna forma biznesu

Ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych cz. 2.

Pomoc de minimis & pomoc publiczna 

  Jak pisaliśmy części pierwszejzobowiązania publicznoprawne restrukturyzowanego podmiotu mogą zostać objęte preferencjami w zakresie sposobu ich uregulowania, jednak aby ulgi takie mogły zostać przyznane, muszą zostać spełnione określone przepisami prawa warunki.  Jednym z nich jest, by wsparcie takie stanowiło pomoc de minimis bądź stanowią pomoc publiczną na restrukturyzację. 

Czym jest pomoc de minimis? 

  Pomocą de minimis jest pomoc, która spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Tekst mający znaczenie dla EOG). W uproszeniu można stwierdzić, że pomocą de minimis jest całkowita kwota pomocy przyznana przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie przekraczająca w okresie trzech lat podatkowych: 
 • 100 000 EUR, jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów (Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.); 
 • 200 000 EUR, jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarobkową w zakresie innym niż drogowy transport towarów. 
Z tym, że przez jedno przedsiębiorstwo należy rozumieć wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków: 
 1. jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków; 
 2. jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej; 
 3. jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki; 
 4. jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki. 
Ponadto, definicją jednego przedsiębiorstwa objęte są także jednostki gospodarcze powiązane ze sobą pośrednio, tzn. za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek.    

Pomoc publiczna na restrukturyzację 

  Pomocą tego rodzaju jest pomoc przyznana na realizację procesu restrukturyzacji i na warunkach określonych w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.). Który przedsiębiorca uzyska pomoc na restrukturyzację?  Pomoc publiczna na restrukturyzację może zostać udzielona jeżeli przedsiębiorca: 
 1. podjął działalność gospodarczą w danym sektorze w okresie co najmniej trzech lat przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego; 
 2. nie prowadzi działalności gospodarczej w sektorach hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla lub w sektorze finansowym; 
 3. nie prowadzi działalności na rynku, na którym występuje lub może występować długookresowa strukturalna nadprodukcja; 
 4. nie jest przedsiębiorcą należącym do grupy kapitałowej ani nie jest przejmowany przez żadnego przedsiębiorcę należącego do grupy kapitałowej, z wyjątkiem sytuacji gdy wykaże, że jego trudna sytuacja ekonomiczna: 
 5. ma charakter wewnętrzny i nie jest wynikiem nieuzasadnionego podziału kosztów w ramach grupy kapitałowej, 
 6. jest zbyt poważna, aby mogła zostać rozwiązana przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 
Pomoc na restrukturyzację a cel i zakres postępowania restrukturyzacyjnego . Pomoc publiczna na restrukturyzację może zostać udzielona: 
 1. w celu realizacji planu restrukturyzacyjnego, który umożliwi przywrócenie przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku, rozumianej jako zdolność do pokrywania kosztów działalności gospodarczej, w tym kosztów amortyzacji i kosztów finansowych; 
 2. jeżeli sposób restrukturyzacji jest właściwy dla usunięcia przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy; 
 3. jeżeli zapobiega trudnościom społecznym lub prowadzi do przezwyciężenia niedoskonałości rynku, a bez tej pomocy cel ten nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie; 
 4. jeżeli zostanie przedstawiony wiarygodny scenariusz alternatywny nieprzewidujący pomocy publicznej, z którego wynika, że bez tej pomocy cel, o którym mowa w pkt 3, nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie; 
 5. jeżeli bez tej pomocy przedsiębiorca zostałby zrestrukturyzowany, sprzedany lub zlikwidowany w taki sposób, że cel, o którym mowa w pkt 3, nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie. 
Kiedy pomoc na restrukturyzację nie zostanie udzielona? Pomoc publiczna na restrukturyzację nie może zostać udzielona, jeżeli środki restrukturyzacyjne określone w planie restrukturyzacyjnym: 
 1. ograniczają się wyłącznie do restrukturyzacji zobowiązań; 
 2. przewidują nowe inwestycje, z wyjątkiem inwestycji niezbędnych do przywrócenia przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.
Co do zasady pomoc publiczna na restrukturyzację może zostać udzielna jeżeli przedsiębiorca: 
 1. nie otrzymał wcześniej pomocy publicznej na ratowanie, tymczasowej pomocy publicznej na restrukturyzację lub pomocy publicznej na restrukturyzację albo 
 2. otrzymał pomoc publiczną na ratowanie, tymczasową pomoc publiczną na restrukturyzację lub pomoc publiczną na restrukturyzację i upłynęło co najmniej dziesięć lat, licząc od dnia wystąpienia najpóźniejszego z następujących zdarzeń:  
 3. przyznania przedsiębiorcy pomocy publicznej,  
 4. zakończenia realizacji poprzedniego planu restrukturyzacyjnego, 
 5. zaprzestania realizacji poprzedniego planu restrukturyzacyjnego.  
Problemom finansowym przedsiębiorstwa często towarzysza zaległości w zobowiązaniach publicznoprawnych, warto więc pamiętać również o formach pomocy, przewidzianych w Ordynacji podatkowej i Prawie restrukturyzacyjnym.  
Autor

Mariusz Miśkiewicz

Starszy konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również