Sprzedaż firmy

Łączenia spółek

Wycena wartości przedsiębiorstwa w czasie transakcji fuzji i przejęć.

Konieczność dokonania wyceny przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części może wystąpić z różnorodnych przyczyn. Wycena przedsiębiorstwa jako miernik efektywności prowadzonej działalności ma ogromne znaczenie dla jego funkcjonowania. Wiedza na temat tego, ile warte jest przedsiębiorstwo ma fundamentalne znaczenie również dla przeprowadzenia transakcji fuzji i przejęć. Jako przedsiębiorstwo należy rozumieć zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast zorganizowana część przedsiębiorstwa (tzw. ZCP) - oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony, w istniejącym przedsiębiorstwie, zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Zorganizowane części przedsiębiorstwa często charakteryzują się wyodrębnieniem lokalizacyjnym, majątkowym lub organizacyjnym.  

CEL WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA

  Najczęściej wycenę przeprowadza się przed sprzedażą przedsiębiorstwa, ale nie jest to jedyny cel. Wycenę przedsiębiorstwa przeprowadza się także chociażby w związku z dochodzeniem odszkodowania, bilansową aktualizacją wartości składników aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, oceną zdolności kredytowej, restrukturyzacją przedsiębiorstwa, wyceną dla celów podatkowych, likwidacją przedsiębiorstwa czy też w celu wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia. Sam proces wyceny przedsiębiorstwa powinien być zatem przeprowadzany przez pryzmat celu wyceny. Pozwoli to określić zakres wyceny oraz właściwą metodę wyceny. Od celu wyceny zależy również wybór metody szacowania wartości.  

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA

  Wycena przedsiębiorstwa nie została dotychczas uregulowana w ustawie. Regulacje ustawowe odwołują się zaś do samego procesu wyceny przedsiębiorstw. W dużej mierze regulatorem jest rynek i  ogólnie przyjęte „dobre praktyki”. Wartość przedsiębiorstwa w przypadku, gdy staje się ono przedmiotem fuzji lub przejęcia jest nierozerwalnie związane z problemem wyceny. Wycena przedsiębiorstwa w procesie fuzji lub przejęć może zostać określona w drodze przeszacowania do wartości godziwej (rynkowej) lub przyjęta na podstawie wartości księgowej. Ponadto, wycena przedsiębiorstwa, mającego stać się przedmiotem transakcji, dokonywana jest przede wszystkim pod kątem długookresowego generowania wyniku operacyjnego. Wiarygodność uzyskiwanych wyników pozwala na podjęcie racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Jednym z warunków ich uzyskania jest zastosowanie odpowiednich procedur i  metod wyceny. W konsekwencji wybór odpowiedniej metody wyceny pozwoli dostarczyć potencjalnemu inwestorowi informacji pozwalających ocenić przedsiębiorstwo jako korzystny dla niego obiekt przejęcia lub fuzji. Uzyskanie efektu synergii wyrażonego w korzyściach skali stanowi bowiem główną przesłankę podjęcia decyzji o łączeniu się przedsiębiorstw, czy też w ogóle transakcji fuzji i przejęć w warunkach globalizacji. Z drugiej strony, zarząd przedsiębiorstwa, które ma stać się przedmiotem transakcji może świadomie kształtować obraz ekonomicznej wartości swojego przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie odpowiedniej polityki rachunkowości.
Autor

Aneta Chałat

Adwokat w Zespole Postępowań Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy