Podatki

Podatek dochodowy firm

Które składki członkowskie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu u podatników CIT?

Wielu przedsiębiorców decyduje się na członkostwo w organizacjach branżowych, ze względów wizerunkowych, ale również po to, by zwiększyć potencjał sprzedażowy swoich produktów czy usług. Czy podatnik CIT ponosząc koszty składki członkowskiej na rzecz różnych branżowych organizacji może zaliczyć wydatek ten jako koszt uzyskania przychodu?

 

Polskie organizacje

 

Aby uznać, czy dany wydatek może być kosztem zawsze w pierwszej kolejności weryfikuje się katalog negatywny z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT w celu sprawdzenia, czy czasem ten wydatek nie jest wprost ustawowo wyłączony z kosztów podatkowych.

Zgodnie z katalogiem wydatków wyłączonych z możliwości uznania je za KUP zawartymi w ustawie o CIT, koszty składek członkowskich w organizacjach, do których przynależność nie jest obowiązkowa nie mogą być uznane za koszty podatkowe (art. 16 ust. 1 pkt 37 Ustawy CIT).

 

Jednak ustawodawca przewidział wyjątki od tej reguły i wymienił składki na rzecz organizacji powołanych na podstawie przepisów:

  • Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (dalej: Ustawa o Izbach Gospodarczych);
  • Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (dalej: Ustawa o samorządzie zawodowym).

 

Aby składka mogła być uznana za KUP, musi być wniesiona na rzecz organizacji działającej na podstawie ww. ustaw. Najczęściej informację o przepisach, na podstawie prawnej, w oparciu o którą funkcjonuje dany podmiot znajdziemy w statucie/akcie założycielskim wybranej organizacji. W praktyce, mimo, że organizacje nie mają obowiązku publikowania (np. w Internecie) dokumentów założycielskich, to ze względów transparentności, przy większych organizacjach branżowych, z łatwością można te dokumenty pozyskać. Oznacza to, że w celu ustalenia, czy dana składka może być uznana za koszt podatkowy, należy potwierdzić status prawny danej organizacji, czy działa ona w oparciu o przepisy rangi ustawowej.

 

Wysokość odliczenia

 

Należy pamiętać, że nawet jeśli dana składka jest kosztem, to jej odliczenie jest limitowane. Zgodnie z przepisami ustawy o CIT, podatnik może zmniejszyć podstawę opodatkowania do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

 

A składki na rzecz organizacji międzynarodowych?

 

W przypadku składek na rzecz organizacji międzynarodowych, co to zasady nie będzie można uznać jako kosztów podatkowych składek poniesionych na ich rzecz . Polskie organy podatkowe stoją na stanowisku, iż katalog ustaw wymieniony w Ustawie CIT jest zamknięty i obejmuje tylko organizacje działające na podstawie przepisów polskich ustaw, nie zagranicznych. Potwierdza to stanowisko Dyrektora KIS w Interpretacji indywidualnej z dnia 28 sierpnia 2023 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.374.2023.1.PC:

(…) W opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że podstawą działania podmiotów, na rzecz których Spółka uiszcza składki jest akt normatywny uchwalony przez najwyższy organ ustawodawczy Belgii - "Prawo organizacji non-profit, międzynarodowych organizacji non-profit i fundacji" (w tłumaczeniu). Zdaniem tut. Organu ww. regulacje nie mieszczą się w "katalogu" ustaw spełniających warunki do uznania ich za ustawy, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c ustawy o CIT. (…)”

 

W praktyce oznacza to, iż uiszczenie składki na każdą organizacja zarejestrowana na podstawie zagranicznego aktu prawnego, będzie wyłączone spod możliwości uznania je za koszt uzyskania przychodu. Jedynym wyjątkiem są składki na rzecz międzynarodowych organizacji, których polski oddział został zarejestrowany na podstawie Ustawy o izbach gospodarczych oraz Ustawy o samorządzie zawodowym.

Podsumowując

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż nie będzie możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu składek na rzecz zagranicznych organizacji, oraz tych które mają zarejestrowane stowarzyszenie/oddział w Polsce, chyba że zarejestrowany odział będzie działał na podstawie ustawy wymienionej w katalogu z art. art. 16 ust. 1 pkt 37) Ustawy CIT.

Autor

Hubert Ostrowski

Młodszy konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również