Podatki

Podatek dochodowy firm

CIT dla spółek komandytowych – uwaga na pułapki ukryte w przepisach

Zapewne każdy już słyszał o pomyśle rządu o opodatkowaniu CIT spółek komandytowych oraz – pod pewnymi warunkami – spółek jawnych.  Prace w tym zakresie są już mocno zaawansowane, ustawa została uchwalona przez Sejm i czeka na rozpatrzenie przez Senat. Warto wskazać co – poza rozszerzeniem definicji spółki, udziału oraz udziału w zyskach osób prawnych – zmieni się od 2021 roku.  Poniżej przedstawiamy trzy zmiany jakie – poza objęciem CIT spółek komandytowych i jawnych – planowane są na 2021 rok.  

Leasingobiorca nie przyśpieszy amortyzacji

  Podatnicy mają prawo do indywidualnego ustalenia stawek amortyzacyjnych m.in. dla używanych środków trwałych. Od 2021 roku również będzie można ustalać stawki indywidualnie dla używanych środków trwałych, ale… no właśnie, jest małe „ale”, które zmienia wszystko. I tak też jest w danym przypadku. Zmianie ulegnie definicja używanego środka trwałego. Obecnie za używany środek trwały uważa się każdy środek trwały, który przed nabyciem przez podatnika był wykorzystywany przez określony w przepisach czas. Po zmianach za używany środek trwały będzie można uznać jedynie taki środek trwały, który nie był wcześniej wykorzystywany przez podatnika. W konsekwencji, z przyśpieszonej amortyzacji nie będą mogli skorzystać podatnicy, którzy korzystające ze środków trwałych w ramach leasingu, a także leasingu zwrotnego.  

Ograniczenia w zakresie rozliczenia straty

  Jeżeli podatnik, który poniósł w latach poprzednich stratę podatkową:
 • przejmie inny podmiot lub
 • nabędzie przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w tym w drodze wkładu niepieniężnego, lub
 • podatnik otrzyma wkład pieniężny, za który nabędzie przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa
nie będzie miał prawa do rozliczenia tej straty. Ważne przy tym jest, że w wyniku wskazanego przejęcia lub wskazanych nabyć:
 • zmianie musi ulec przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika działalności (w całości bądź w części) lub
 • zmianie musi ulec struktura właścicielska podatnika (co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika posiada podmiot lub podmioty, które na dzień kończący rok podatkowy, w którym podatnik poniósł stratę, praw takich nie posiadały).
 

Nowy obowiązek sprawozdawczy

  W ramach planowanych na 2012 rok zmian ustawodawca przewiduje nałożenie nowego obowiązku sprawozdawczego, a mianowicie sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej. Do jego sporządzenia zobowiązane będą:
 • podatkowe grupy kapitałowe
 • podmioty, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro,
 • spółki nieruchomościowe.
Sprawozdanie będzie podawane do publicznej wiadomości. Informacje jakie należało będzie wskazać w sprawozdaniu określone zostały w ustawie. I tak, przykładowo podatnicy będą musieli zawrzeć w strategii opis podejścia do:
 • procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
 • dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
 • realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacjach o schematach podatkowych.
Jak można zauważyć zmiana w zakresie opodatkowania CIT spółek komandytowych i spółek jawnych to nie jedyne zmiany jakie czkają podatników w 2021 roku. Warto jednocześnie sprawdzić, czy przedstawione zamiany będą miały wpływ na prowadzoną działalność.  
Autor

Mariusz Miśkiewicz

Starszy konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również