Podatki

Estoński CIT

Czy możesz skorzystać z estońskiego CIT? TEST.

Czy możesz skorzystać ze zwolnienia podatkowego (Estoński CIT)? Przedsiębiorco odpowiedz na kilka pytań. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przewiduje on wprowadzenie od 2021 roku do polskiego porządku prawnego tzw. estońskiego CIT, a więc rozwiązania umożliwiającego przesunięcie w czasie obowiązku podatkowego, a także minimalizującego formalności przy rozliczaniu podatków. Poniżej przedstawiamy kilka pytań, które pozwolą Państwu ocenić możliwości skorzystania z tego rozwiązania.

FORMA PRAWNA

 • Czy działalność prowadzona jest w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej?
Z estońskiego CIT mogą skorzystać wyłącznie podatnicy prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej.

UDZIAŁOWCY (AKCJONARIUSZE)

 • Czy udziałowcami (akcjonariuszami) w spółce są wyłącznie osoby fizyczne?
Jeśli struktura spółki będzie ukształtowana w ten sposób, że jej udziałowcami (akcjonariuszami) będą wyłącznie osoby fizyczne – wówczas spółka będzie mogła skorzystać z estońskiego CIT.
 • Czy udziałowcy (akcjonariusze) posiadają prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym?
Posiadanie takich praw wyłącza możliwość skorzystania z estońskiego CIT.

ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁOWE I MAJĄTKOWE

 • Czy spółka posiada:
 • udziały (akcje) w kapitale innej spółki,
 • tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania,
 • ogół praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,
 • inne prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu,
 • prawa majątkowe związane z nawiązaniem stosunku prawnego o charakterze powierniczym?
Jeżeli odpowiedź do przynajmniej jednego podpunktu brzmi twierdząco, spółka nie ma możliwości skorzystania z estońskiego CIT. Ograniczenie zaangażowania kapitałowego i majątkowego pozwoli – przy spełnieniu pozostałych przesłanek – skorzystać z tego rozwiązania.

PRZYCHODY

 • Czy łączne przychody z działalności spółki osiągnięte w poprzednim roku podatkowym, z uwzględnieniem kwoty należnego podatku VAT, przekroczyły 50 milionów złotych?
Przekroczenie wskazanego progu przychodów wyłącza możliwość skorzystania z estońskiego CIT.
 • Czy spółka osiągnęła w poprzednim roku podatkowym co najmniej 50 proc. udział przychodów operacyjnych w jej przychodach ogółem?
Jeżeli więcej niż 50 proc. przychodów spółki stanowią przychody z następujących tytułów:
 • wierzytelności,
 • odsetek od wszelkiego rodzaju pożyczek,
 • części odsetkowej raty leasingowej,
 • poręczeń i gwarancji,
 • praw autorskich lub praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw,
 • zbycia i realizacji instrumentów finansowych,
 • transakcji z podmiotami powiązanymi (w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) w przypadku, gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma,
wyklucza to zastosowanie estońskiego CIT. Rozwiązaniem może być zmiana struktury przychodów, przy czym należy pamiętać, iż warunek ten musi być spełniony w każdym roku podatkowym stosowania systemu estońskiego.

DOCHODY ZWOLNIONE Z CIT

 • Czy spółka osiąga dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?
Osiąganie przez spółkę dochodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem CIT (z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych lub z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji) wyłącza możliwość zastosowania systemu estońskiego.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

 • Czy spółka stanowi przedsiębiorstwo finansowe (o których mowa w art. 15c ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) lub instytucję pożyczkową (w rozumieniu 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim)?
Przedsiębiorstwa finansowe, o których mowa w art. 15c ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz instytucje pożyczkowe, o których mowa w ustawie o kredycie konsumenckim zostały wyłączone z estońskiego CIT.

PLANY INWESTYCYJNE:

 • Czy spółka planuje w ciągu najbliższych 4 lat wytworzyć lub nabyć nowe środki trwałe dla celów prowadzonej działalności gospodarczej?
Podatnik korzystający z systemu estońskiego jest obowiązany ponosić bezpośrednie nakłady inwestycyjne (rozumiane m.in. jako wydatki na nabycie lub wytworzenie nowych środków trwałych) w odpowiedniej, wskazanej w projekcie ustawy wysokości. Jeżeli działalność spółki ma charakter niematerialny, warto rozważyć skorzystanie z innych preferencji podatkowych, takich jak np. ulga B+R i IP Box.

ZATRUDNIENIE

 • Czy spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę nie mniej niż 3 pracowników, niebędących udziałowcami (akcjonariuszami)?
Okres zatrudnienia należy ustalać jako co najmniej:
 • 300 dni – w przypadku, gdy rokiem podatkowym jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych,
 • 82 proc. dni przypadających w roku podatkowym – w przypadku roku podatkowego innego niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.
Warunek ten nie musi być spełniony przed przystąpieniem do nowej formy opodatkowania, natomiast po jej wyborze należy zadbać o to, aby w każdym roku zatrudniać co najmniej 3 pracowników, zgodnie ze wskazanymi powyżej kryteriami.

UPADŁOŚĆ LUB LIKWIDACJA

 • Czy spółka jest postawiona w stan upadłości lub likwidacji?
Odpowiedź twierdząca wyłącza możliwość zastosowania estońskiego CIT.

RESTRUKTURYZACJE

 • Czy w poprzednim roku podatkowym spółka była stroną następujących transakcji restrukturyzacyjnych: połączenie, podział, wniesienie lub otrzymanie wkładu niepieniężnego?
Dla podatników rozpoczynających działalność w wyniku transakcji restrukturyzacyjnych, estoński CIT będzie dostępny w drugim roku podatkowym po rozpoczęciu tej działalności.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

 • Czy spółka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR na podstawie art. 45 1a i 1b ustawy o rachunkowości?
Możliwość sporządzania sprawozdań zgodnie z MSR, jak wskazują ww. regulacje ustawy o rachunkowości, przewidziano dla:
 • emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR.
Jeżeli spółka chce skorzystać z estońskiego CIT musi sporządzać sprawozdanie finansowe na podstawie ustawy o rachunkowości i KSR (stosowanie MSR wyłącza taką możliwość). Przygotowany test opracowany został na podstawie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedstawionego przez Ministerstwo Finansów. W związku z dalszym procesem legislacyjnym, wskazane kryteria mogą ulec zmianie, dlatego test ma charakter wyłącznie poglądowy. Celem zbadania aktualnej sytuacji spółki i możliwości skorzystania przez nią z estońskiego CIT, a także znalezienia rozwiązań pozwalających na zastosowanie tej instytucji – zapraszamy do kontaktu.
Autor

Martyna Derach

Konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również