Podatki

Estoński CIT

Estoński CIT – Czy jest korzystny dla osób, które wypłacają zyski?

W mediach co raz częściej jest słyszane hasło „estoński CIT”, który jest przedstawiany jako alternatywa dla opodatkowania zysków spółek kapitałowych. Ale czy estoński CIT to tylko podatek dochodowy od osób prawnych? Czy estoński CIT made in Poland to także alternatywa dla udziałowców oraz akcjonariuszy? Osoby, które stały przed wyborem najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej doskonale wiedzą, że zysk spółki kapitałowej nie jest tylko zyskiem udziałowców. Wiedzą również, że zanim ten zysk stanie się tylko i wyłącznie ich będą musieli pogodzić się z jego znaczą utratą. Obecnie wartość zysku jaką może dysponować udziałowiec bądź akcjonariusz jest niższa o ponadto 34% w stosunku do zysku wypracowanego przez spółkę.  

Z czego to wynika?

  Przyczyny takiego stanu rzeczy są dwie, a mianowicie: dwuetapowe opodatkowanie zysku oraz stawki podatkowe. Dwuetapowe opodatkowanie oznacza, że zysk przed jego finalną wypłatą podlega opodatkowaniu podatkiem CIT jako zysk spółki, a następnie – to co zostanie – podatkiem PIT. Na każdym z tych etapów udziałowiec pozbawiany jest części zysku. Stawka podatkowa na poziomie spółki wynosi 9% bądź 19%. Zastosowanie niższej ze stawek uzależnione jest od braku przekroczenia wyrażonej w złotych kwoty przychodu odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Z kolei, jeżeli spółka opodatkowana jest stawką 19% udziałowiec/akcjonariusz już na tym poziomie opodatkowania pozbawiany jest prawie jednej piątej zysku. Dodatkowo udziałowiec lub akcjonariusz po opodatkowaniu zysku przez spółkę, a przed jego otrzymaniem, pozbawiany jest kolejnych 19%. Taki sposób opodatkowania spółek powoduje, że z każdego 1.000.000 zł zysku – w zależności od zastosowanej stawki – ponad 260.000 zł lub prawie 350.000 zł zasila budżet państwa, a jedynie 740.000 zł bądź 650.000 zł trafia do kieszeni udziałowca lub akcjonariusza.  

Jak to się ma do CIT w wersji nadbałtyckiej?

  Wdrożenie estońskiego CIT w samym tylko wariancie podstawowym oznacza – w zależności od wielkości spółki – że udziałowiec bądź akcjonariusz otrzyma 750.000 zł bądź 700.000 zł. Ponadto, korzyścią ze stosowania estońskiego CIT poza samym wzrostem kwoty dywidendy jest także to, że korzyści te powstają w spółce posiadającej status małego podatnika i będą miały miejsce (przy spełnieniu odpowiednich warunków) mimo utraty tego statusu. Oznacza to jeszcze więcej korzyści dla spółek, które z jednej strony - z uwagi na przekroczenie kwoty przychodów – nie mogą skorzystać ze stawki 9%, z drugiej strony z uwagi na ich wielkość posiadają status małego podatnika. W takiej sytuacji, zastosowanie estońskiego CIT oznacza, że udziałowiec lub akcjonariusz otrzyma dywidendę wyższą o ponad 14%. Co przekłada się na około 100.000 zł na każdy 1.000.000 zł zysku spółki. Natomiast dla udziałowców bądź akcjonariuszy większych spółek zastosowanie estońskiego CIT – w porównaniu do dywidendy wypłaconej na dotychczasowych zasadach – oznacza wzrost o ponad 6,5%. Udziałowiec takiej spółki na każdy 1000.000 zł zysku otrzymuje dodatkowo około 50.000 zł.  

Mało… Dużo… Więcej…

  Ponadto, poczynienie w ramach podatku estońskiego odpowiednio wysokich inwestycji spowoduje, że dywidenda wypłacona udziałowcowi lub akcjonariuszowi będzie jeszcze wyższa. I tak – w zależności od wielkości spółki – udziałowiec otrzyma 800.000 zł bądź 750.000 zł przy zysku spółki wynoszącym 1000.000 zł. Tym samym, w jego kieszeni pozostanie o 60.000 zł więcej w porównaniu do dywidendy wypłaconej przez spółkę opodatkowaną stawką 9%, a w porównaniu do spółki posiadającej status małego podatnika bez prawa do zastosowania stawki 9% w kieszeni udziałowca lub akcjonariusza pozostanie aż 150.000 zł więcej. Z kolei o 100.000 zł więcej otrzyma udziałowiec/akcjonariusz spółki dotychczas opodatkowanej stawką 19%. W porównaniu do zasad obwiązujących obecnie daje to – odpowiednio – wzrost o ponad 8%, prawie 22% i ponad 14%.  

Gdzie dzieje się ten cud?

  Przedstawione wartości są wypadkową zastosowania następujących stawek podatkowych na poziomie spółki:
  • 15% dla podatników posiadających status małego podatnika, który w projektowanych przepisach rozszerzany jest także na podatników, których średni przychód nie przekracza wartości przychodów właściwych dla małych podatników,
  • 25% dla podatników nie posiadających statusu małego podatnika
oraz zastosowania odliczeń od podatku na poziomie udziałowca lub akcjonariusza. Wartość odliczenia zależna jest od wielkości spółki dokonującej wypłaty zysku i wynosi – w uproszczeniu – 41% podatku należnego od spółki posiadającej status małego podatnika oraz 37% podatku należnego od pozostałych spółek. Ponadto, wskazane stawki podatkowe podlegają obniżeniu o 5 punktów procentowych, tj. do poziomy 10% i 20%, jeżeli spółka poczyni znaczne nakłady inwestycyjne. W takim przypadku zwiększeniu podlega kwota odliczenia, o którą udziałowiec lub akcjonariusz może pomniejszyć podatek. Odliczenie to wynosi – odpowiednio – 71% oraz 51%. Opodatkowanie zysku zgodnie z zasadami estońskimi oznacza, że efektywnie zysk spółki kapitałowej opodatkowany jest stawką bądź 25% bądź 30% w wariancie podstawowym, a w wariancie rozszerzonym stawką 20% bądź 25%. Z kolei efektywne opodatkowanie zysku na zasadach, które obowiązują obecnie wynosi - w zależności od stawki podatku stosowanej przez spółkę – ponad 26% oraz ponad 34%. Estoński CIT jak się okazuje jest nie tylko alternatywą dla opodatkowania spółek kapitałowych, ale także jawi się jako ciekawe rozwiązanie dla udziałowców oraz akcjonariuszy. Za jego wdrożeniem przemawiają nie tylko korzyści na poziomie spółki ale także wspólników.
Autor

Mariusz Miśkiewicz

Starszy konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również