Podatki

Estoński CIT

Estoński CIT na nowo – zmiany w przepisach od 1 stycznia 2023 roku

Estoński CIT jest alternatywą dla klasycznego systemu CIT. Różni się od niego przede wszystkim momentem rozliczenia podatku. W ryczałcie od dochodów spółek, co do zasady, podatek pozostaje w spółce, aż do momentu wypłaty zysku jej wspólnikom / akcjonariuszom / udziałowcom. Pomimo, że estoński CIT funkcjonuje w polskim systemie podatkowym już drugi rok, ze względu na wciąż pojawiające się wątpliwości interpretacyjne i praktyczne związane ze stosowaniem niektórych przepisów, ustawodawca zdecydował się je doprecyzować.

Jakie więc zmiany czekają od 1 stycznia 2023 roku podatników wybierających ryczałt od dochodów spółek?

Rozliczenie podatku z tytułu korekty wstępnej

Celem korekty wstępnej jest rozliczenie różnic pomiędzy wynikiem podatkowym a wynikiem księgowym.

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują konieczność rozliczenia podatku z tytułu korekty wstępnej, jeżeli podatnik stosuje opodatkowanie estońskim CIT-em krócej niż 4 lata podatkowe oraz wygaśnięcie podatku, jeżeli stosuje je przez okres dłuższy niż 4 lata podatkowe. Wątpliwości powstają jednak, gdy podatnik stosuje ten sposób opodatkowania przez okres równy czterem latom podatkowym. Od 1 stycznia 2023, ustawodawca zdecydował się uzupełnić istniejącą „lukę”. Nowe przepisy przewidują, że obowiązek zapłaty podatku z tytułu korekty wstępnej wygasa w całości również w sytuacji, gdy podatnik stosuje tę formę opodatkowania przez okres równy czterem latom podatkowym.

Zmiana terminów zapłaty podatku

Obecnie termin płatności zobowiązania z tytułu podzielonego zysku oraz dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat przypada na 20. dzień siódmego miesiąca roku podatkowego. Rozwiązanie takie stwarza jednak w praktyce wiele trudności. W wydawanych interpretacjach podatkowych organy podatkowe przyjmują bowiem, że np. w odniesieniu do zaliczek na poczet dywidendy, zobowiązanie podatkowe powstaje dokładnie w tym dniu, nawet w sytuacji, gdy uchwała o podziale zysku i zaliczka została wypłacona po 20 lipca roku podatkowego.

Od 2023 roku termin ten zostanie wydłużony i będzie upływał z końcem trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto.

Zmiana w zakresie limitów zatrudnienia

W odniesieniu do warunku zatrudnienia osób na podstawie innej umowy niż umowa o pracę (np. umowie zlecenie), obecne przepisy przewidują konieczność wypłaty wynagrodzenia osobom, z tytułu którego na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na PIT oraz składek ZUS.

Od 2023 roku, wystarczającym dla spełnienia tego warunku będzie, gdy podatnik będzie płatnikiem tylko w odniesieniu do jednego z tytułów, tj. zaliczek na PIT, składek ZUS lub składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W praktyce nowe brzmienie przepisów może mieć wpływ wliczenie do limitów zatrudnienia na podstawie umów innych niż umowy o pracę, np. osób poniżej 26 r.ż. W stosunku do nich stosuje się bowiem przepisy o tzw. „zerowym PIT dla młodych” i jednocześnie zwolnienie z podatku dochodowego.

Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą dokonywane przez podmiot niepowiązany

Kolejną istotną zmianą od 2023 roku jest wprowadzenie regulacji odnoszącej się do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, a dokonywanych przez podmiot niepowiązany z podatnikiem. Wydatkami takimi są wydatki i odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W praktyce, nowe przepisy dotyczyć będą głównie wydatków z tytułu używania samochodów osobowych oraz innych składników majątku.

Zgodnie z nowelizacją, do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, nie będą zaliczane wydatki związane z używaniem samochodów służbowych lub innych składników majątku - w pełnej wysokości - w przypadku, gdy będą one wykorzystywane wyłącznie na cele służbowe.

Z kolei, w przypadku wykorzystywania samochodów służbowych i innych składników majątku na cele mieszane, tj. na użytek służbowy oraz prywaty, podatnik zapłaci estoński CIT w wysokości 50% wartości danego składnika lub w wysokości 50% wydatków i odpisów amortyzacyjnych.

Regulacja ta zostanie wprowadzona na wzór obecnie już obowiązujących „ukrytych zysków”, których sposób uregulowania w przepisach wciąż budzi liczne wątpliwości interpretacyjne, głównie ze względu na otwarty katalog wydatków, które mogą stanowić ukryty zysk. Warto jednak zwrócić uwagę, że o ukrytych zyskach możemy mówić jedynie w odniesieniu do podmiotów powiązanych.

Rozliczenie dochodu z przekształcenia

Znowelizowane przepisy doprecyzowują również termin płatności podatku z tytułu dochodu z przekształcenia. Zgodnie z nimi, zapłaty podatku należnego będzie można dokonać do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT albo w częściach, w okresie nie dłuższym niż 2 lata licząc od końca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Terminu na złożenie zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ZAW RD)

Nowe regulacje doprecyzowują również moment, w którym podatnik, przechodzący w trakcie roku podatkowego na estoński CIT, powinien o tym fakcie poinformować właściwy urząd skarbowy. Zgodnie z brzmieniem nowych przepisów, zgłoszenie ZAW RD powinno zostać dokonane nie później niż do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na webinar:
Autor

Aleksandra Grabarczyk

Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również