Podatki

Eksperckie doradztwo podatkowe

Faktura ustrukturyzowana

5 lutego br. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt reguluje kwestię tzw. faktur elektronicznych ustrukturyzowanych. Jak zapowiadało Ministerstwo Finansów, projektowane rozwiązanie ma charakter fakultatywny. Faktury ustrukturyzowane będą kolejną z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji - obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Faktury ustrukturyzowane będą rodzajem faktur elektronicznych - podatnicy VAT będą mogli je wystawiać i otrzymywać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowego Systemu e-Faktur.  

Krajowy System e-Faktur

  Krajowy System e-Faktur ma być systemem teleinformatycznym służącym do wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych. Ma służyć m.in. także do:
  • przechowywania tych faktur,
  • oznaczania faktur numerem identyfikującym przydzielonym przez ten system,
  • weryfikowania zgodności faktury z określonym i udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzorem takiej faktury;
  • analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych
Co istotne, jeżeli podatnicy skorzystają z wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur, to nie będą mieli obowiązku przechowywania i archiwizacji tych faktur - takie faktury będą bowiem automatycznie przechowywane w systemie, przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione, a w przypadku upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego po tym okresie - do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, funkcjonalność ta ma ułatwić kontrolę dokumentacji podatkowej, a także odciążyć podatników np. w czasie  prowadzenia postępowań wyjaśniających.  

Faktury korygujące

  Faktura ustrukturyzowana będzie mogła być korygowana zarówno w drodze faktury korygującej według zasad dotychczas obowiązujących (w tym przypadku korekta podstawy opodatkowania i podatku należnego będzie odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT), jak i faktury korygującej w postaci faktury ustrukturyzowanej, czyli wystawionej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.  

Korzyści dla podatników

  Nowe przepisy przewidują też zachętę dla podatników do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Ci podatnicy, którzy będą wystawiać w całym okresie rozliczeniowym wyłącznie faktury ustrukturyzowane, a także spełnią inne warunki, (m.in. podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który została wykazana różnica podatku do zwrotu, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy o VAT) - wówczas ich czas oczekiwania na zwrot VAT zostanie skrócony do 40 dni. Co jednak istotne, kwota podatku naliczonego lub kwota różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji do zwrotu w analizowanym okresie nie może przekraczać 3000 zł.

Podsumowanie

  Wprowadzenie faktur elektronicznych ustrukturyzowanych ma służyć przede wszystkim uszczelnieniu systemu VAT i zwiększeniu dochodów wpływających do budżetu państwa. Jednakże, faktura ustrukturyzowana ma przynosić również korzyści dla przedsiębiorców - pozwoli bowiem na ujednolicenie formatów, które stosuje się tworząc faktury elektroniczne. Dzięki temu możliwa będzie automatyzacja wystawiania, otrzymywania i księgowania faktur, co z kolei przełoży się na usprawnienie tego procesu. Ponadto, Krajowego Systemu e-Faktur zapewni bezpieczeństwo przechowywania dokumentów - faktura pozostanie w bazie danych i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów. Do 23 lutego br. trwają konsultacje projektu. Planowany termin przyjęcia projektu omawianej nowelizacji to 1 października 2021 r.  
Autor

Martyna Derach

Konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również