Podatki

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Interpretacje indywidualne w zakresie MDR możliwe

Zagadnienie możliwości składania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczących raportowania schematów podatkowych budziło wątpliwości od wejścia w życie tych przepisów. Wydaje się, że po ostatnim wyroku NSA powinno się to już zmienić.  

Tło sporu

  Przepisy regulujące instytucję raportowania schematów podatkowych są dla podatników wyjątkowo niejasne, w związku z czym zadawano organom podatkowym pytania w jaki sposób stosować te przepisy. Niestety, Dyrektor KIS twierdził, że jedynie przepisy materialnego prawa podatkowego mogą być przedmiotem interpretacji, do których nie zaliczył przepisów o MDR. W konsekwencji, we wszystkich takich sprawach odmawiano wydania interpretacji indywidualnych.  

Spory przed sądami administracyjnymi

  Podatnicy skarżyli takie rozstrzygnięcia do sądów administracyjnych, uważając je za wadliwe. Wojewódzkie Sądy Administracyjne przyznawały rację podatnikom, wskazując że przepisy określające obowiązki MDR mają charakter materialnoprawny. Niemniej, w orzecznictwie pojawiały się również poglądy odmienne, które to rozbieżności wywoływały dodatkowe wątpliwości. Ostatnio w tym przedmiocie wypowiedział się NSA. W wyroku z dnia 28.1.2021 (I FSK 1703/20) NSA wskazał , że przepisy o MDR nie mają jednolitego charakteru, a jest to zbiór norm prawnych, wśród których można wskazać zarówno przepisy materialne, jak i procesowe, w tym takie, które objęte są katalogiem wyłączeń z art. 14b § 2a Ordynacji podatkowej (np. regulujące właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych). Jednakże, w zakresie objętym pytaniem interpretacyjnym, tj. zwłaszcza w odniesieniu do obowiązku złożenia informacji o schemacie podatkowym – zdaniem sądu – przepisy te należy uznać za regulacje materialnoprawne, podlegające interpretacji przez Dyrektora KIS. NSA wskazał także na inne argumenty tj. brak wyraźnego wykluczenia możliwości wydania interpretacji indywidualnej w zakresie obowiązków dotyczących MDR oraz obwarowanie tych obowiązków sankcją karną.  

Konsekwencje

  Wyrok NSA jest precedensowym orzeczeniem w zakresie MDR. Jego treść daje nadzieję, że podatnicy uzyskają pomoc w stosowaniu niejasnych przepisów o raportowaniu schematów podatkowych. Należy również wyrazić nadzieję, że stanowisko NSA będzie stanowiło przełomowy głos rozstrzygający dotychczasowe rozbieżności jako bardzo słuszny. To z kolei zapewni podatnikom większe bezpieczeństwo podatkowoprawne. Wyrok NSA wskazał, że przepisy MDR mogą być przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Przedmiotowy wyrok powinien ujednolicić linię orzeczniczą oraz, miejmy nadzieję, zmienić praktykę Dyrektora KIS, który do tej pory odmawiał wydania interpretacji indywidualnej. Dzięki temu przepisy MDR, niejasne i kłopotliwe dla podatników, będą  bardziej czytelne.
Autor

Łukasz Porada

Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również