Podatki

Eksperckie doradztwo podatkowe

Odroczenie terminu płatności podatku Q&A 

[et_pb_section fb_built="1" admin_label="section" _builder_version="3.22"][et_pb_row admin_label="row" _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text admin_label="Text" _builder_version="3.27.4" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"]Nawiązując do ostatniego wpisu opublikowanego na naszym blogu, który dotyczył instytucji odroczenia terminu płatności na gruncie Ordynacji podatkowej, postanowiliśmy przedstawić Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania w tej materii. Dziękujemy również za Państwa zainteresowanie i zachęcamy do dalszego kontaktu i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i uwagami.  Poniżej prezentujemy najczęstsze pytania, na które przychodzi nam odpowiadać właśnie w zakresie odroczenia terminu płatności.  Czy odroczenie zapłaty może nastąpić z urzędu?  Nie, konieczny jest wniosek, który będzie dokładnie wskazywał jakiego postępowania ze strony organu się domagamy.   Czy we wniosku trzeba określić, do jakiego terminu oczekujemy odroczenia płatności?  Wskazane jest konkretne określenie terminu odroczenia. W końcu, to wnioskujący jest najbardziej zorientowany, jakie warunki są przez niego możliwe do spełnienia.  Czy organ jest związany wskazanym we wniosku terminem odroczenia płatności?  Nie, co prawda jest to dla organu istotna informacja, jednak nawet przy uwzględnieniu wniosku, nie jest on zobowiązany odroczyć płatności do wskazanego we wniosku terminu. Istotne jest przy tym, żeby nowy termin nie był jedynie iluzoryczny, ale aby stwarzał dla wnioskodawcy realną możliwość wypełnienia swojego zobowiązania.  Czy można odroczyć zapłatę samych odsetek za zwłokę od nieuregulowanych zaliczek?  Tak, możliwe jest odroczenie zapłaty samych odsetek za zwłokę od nieuregulowanych zaliczekCo więcej, udzielenie tej ulgi nie zostało uzależnione od tego, czy decyzja określająca wysokość odsetek za zwłokę została już wydana, czy też nie.  Z jakim momentem dochodzi do wszczęcia postępowania w przedmiocie odroczenia płatności?  Wszczęcie postępowania podatkowego następuje z chwilą doręczenia wniosku organowi podatkowemu.  Jak przebiega postępowanie przed organem po wniesieniu wniosku o odroczenie terminu płatności?  Najbardziej istotne jest to, że organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, jeżeli w indywidualnej sprawie ustali i oceni zaistnienie przesłanki ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. W przypadku natomiast uznania, że spełniona została jedna bądź obie z przesłanek, organ przechodzi do kolejnej fazy, w której zdecyduje, czy zastosuje ulgę, czy też odmówi jej udzielenia.    Czy złożenie wniosku o odroczenie płatności stanowi przeszkodę do prowadzenia egzekucji?  Samo złożenie wniosku nie stanowi przeszkody do podjęcia egzekucji. Nie istnieje bowiem przepis, który z tym faktem łączyłby obowiązek wstrzymania wykonania decyzji wymiarowej.  Czy wniosek o odroczenie płatności może być składany jednokrotnie, czy dopuszczalne jest jego wielokrotne składanie?  Wniosek o odroczenie terminu płatności można składać wielokrotnie. Istotne jest, aby zmienił się jakiś z elementów stanu faktycznego, który był poprzednio przedmiotem oceny organu podatkowego. Podmiot uprawniony może złożyć ponownie wniosek o odroczeniejednak tylko przed upływem terminu odroczonego.  Jaki dzień jest terminem płatności w przypadku odroczenia?  W przypadku odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej terminem płatności jest dzień, w którym – zgodnie z decyzją organu podatkowego – powinna nastąpić zapłata odroczonego podatku lub zaległości podatkowej.   Czy możliwe jest odroczenie terminu płatności podatku, gdy termin jego zapłaty już upłynął?  W przypadku złożenia wniosku po upływie terminu płatności podatku możliwe jest jedynie odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej.   Czy możliwe jest odroczenie terminu płatności podatku już zapłaconego w całości?  Nie jest możliwe odroczenie zapłaty podatku już zapłaconego w całości, gdyż zobowiązanie podatkowe wygasło.   Czy możliwe jest odroczenie terminu płatności podatku już zapłaconego w części?  Zapłacenie podatku w części daje jedynie możliwość ubiegania się o rozłożenie go na raty lub odroczenie płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.  Jakie kluczowe elementy powinna zawierać decyzja o odroczeniu terminu płatności zaległości podatkowej?  Organ podatkowy, wydając decyzję o odroczeniu terminu zapłaty zaległości, obowiązany jest określić jej wysokość wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Należy mieć na szczególnej uwadze, że konsekwencją niedotrzymania odroczonego terminu jest restytucja ustawowego terminu płatności podatku.  Organ odroczył termin płatności, jednak nowy termin przypada na sobotę, co w takim przypadku?  Mimo że odroczony termin zapłaty nie wynika bezpośrednio z mocy przepisu prawa, lecz z decyzji organu podatkowego, w sytuacji gdy jego ostatni dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy,   Czy odroczenie terminu płatności jest możliwe tylko w zakresie zapłaty podatku?  Instytucja odroczenia terminu płatności dotyczy także zaliczek na podatek, raty podatku, opłaty oraz niepodatkowej należności budżetowej. Wynika to wprost z przepisów Ordynacji podatkowej, która przez pojęcie podatku rozumie również zaliczkę, raty podatku, opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe.  Kto może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności?  Wniosek taki może złożyć oczywiście podatnik, ale również płatnik i inkasent w stosunku do należności, które od nich przypadają. Z drugiej strony warto pamiętać, że nie jest możliwe złożenie wniosku przez podatnika o odroczenie terminu płatności podatku, który zobowiązany jest zapłacić płatnik lub inkasent. Z drugiej strony, płatnik lub inkasent nie jest uprawniony do złożenia wniosku o odroczenie terminu płatności podatku przez podatnika.  Jak jest rozumiana przesłanka ważnego interesu podatnika?  W doktrynie przyjmuje się, że przez ważny interes podatnika należy rozumieć nadzwyczajne względy, które mogłyby zachwiać podstawami egzystencji podatnika.  Jaką decyzję wyda organ po upływie terminu płatności, w przypadku złożenia wniosku jeszcze przed upływem tego terminu?  W sytuacji gdy podatnik złożył wniosek o odroczenie terminu płatności przed jego upływem, a organ podatkowy podejmuje decyzję po jego upływie, nie może już tego terminu odroczyć. W takim przypadku może być podjęta decyzja o odroczeniu zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.  Czy odroczenie terminu wiąże się z dodatkowymi kosztami?  Tak, co do zasady za każdy dzień odroczonego terminu płatności podatku naliczana jest opłata prolongacyjna.  Czy jest jakieś ograniczenie czasowe dla możliwości odroczenia terminu zapłaty?  W ordynacji podatkowej nie ma ograniczenia czasowego dla odroczenia terminu płatności.   Czy dla odroczonego podatku dalej biegnie termin przedawnienia?  Podatek odroczony nie ulega przedawnieniu z uwagi na zawieszenie biegu terminu przedawnienia.   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Autor

Dawid Tomaszewski

Radca prawny w Zespole Prawnym Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również