Podatki

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Pakiet SLIM VAT 2 już od października 2021

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, iż Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe, której celem jest wprowadzenie tzw. pakietu SLIM VAT 2. Pakiet ten z założenia ma uprościć rozliczanie podatku VAT. Ma również usunąć przestarzałe i niepotrzebne obowiązki spoczywające dotychczas na podatnikach. Powyższe oznacza, że podatnicy powinni  zacząć przygotowywać się do zmian, które w większości wejdą w życie już od 1 października 2021 r.

Najważniejsze zmiany wprowadzane pakietem SLIM VAT 2

Wprowadzenie części zmian ma związek z wydaniem dwóch orzeczeń przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie zgodności polskich przepisów podatkowych z regulacjami unijnymi. Zmiany te dotyczą warunków stosowania ulgi na złe długi oraz tzw. szyku rozstawnego przy rozliczaniu podatku VAT przy transakcjach WNT i import usług.

W odniesieniu do ulgi na złe długi przewiduje się zniesienie obecnych warunków, które uzależniają możliwość skorygowania VAT należnego od tego, by dłużnik na moment dostawy towarów lub świadczenia usług oraz na dzień poprzedzający korektę deklaracji przez wierzyciela był zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w likwidacji. Dodatkowo nowelizacja przewiduje również wydłużenie terminu na skorzystanie z ulgi z 2 do 3 lat. Wprowadzana zmiana stanowi implementację do polskich przepisów tez wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19.

W odniesieniu do WNT i importu usług przewiduje się likwidację warunku uzależniającego odliczenie podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Wprowadzana zmiana związana jest z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie C-895/19.

Pozostałe zmiany

Pozostałe zmiany, które wprowadza nowelizacja ustawy o VAT oraz ustawy Prawo bankowe dotyczą m.in.:

  • rozszerzenia liczby okresów, w których podatnik może odliczyć VAT poprzez korektę deklaracji, jeśli upłynął termin na odliczenie podatku „na bieżąco”;
  • określenia zasad ujęcia korekt obniżających podstawę opodatkowania w przypadku importu usług, WNT oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca;
  • doprecyzowania zasad przypisania transportu w przypadku transakcji łańcuchowych dotyczących eksportu towarów lub WDT;
  • wprowadzenia możliwości złożenia zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania dostawy nieruchomości w akcie notarialnym.

Zmiany w korzystaniu z rachunku VAT

Zarówno w ustawie o VAT, jak i w ustawie Prawo bankowe, wprowadza się także zmiany dotyczące korzystania z rachunku VAT. Pakiet SLIM VAT 2 reguluje m.in. kwestie uwalniania środków przeksięgowanych z rachunku VAT na rachunek techniczny, możliwości wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, przelewania środków między rachunkami VAT w różnych bankach, czy zapłaty z rachunku VAT składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne rolników (KRUS).

Co to oznacza dla podatników?

Rozwiązania pakietu SLIM VAT 2 należy ocenić pozytywnie, przewidziano bowiem wiele ułatwień dla przedsiębiorców. Najważniejszymi zmianami są z pewnością te dotyczące likwidacji warunków do skorzystania z ulgi na złe długi, które powinny zwiększyć płynność finansową u przedsiębiorców, a także rezygnacja z konieczności rozliczenia podatku należnego z tytułu importu usług i WNT w terminie trzech miesięcy jako warunku do odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym co deklarowany VAT należny - obecnie obowiązujące przepisy powodują konieczność wstecznego wykazania jedynie kwoty VAT należnego, a to z kolei może prowadzić do powstania zaległości podatkowej, a tym samym do obowiązku zapłaty odsetek.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Ministerstwa Finansów, kilka zmian upraszczających fakturowanie ostatecznie nie znalazło się jednak w pakiecie SLIM VAT 2 i zgodnie z ostatnimi informacjami mają pojawić się w kolejnym pakiecie SLIM VAT 3, którego założenia zapowiadane są na jesień 2021 r.

Autor

Martyna Derach

Konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również