Podatki

Eksperckie doradztwo podatkowe

"Pałacyk plus". Kto może skorzystać z ulgi?

Od nowego roku obowiązuje w Polsce ulga dla członków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, którzy są współwłaścicielami zabytku, jak i dla indywidualnych właścicieli nieruchomości. Potocznie została nazwana w mediach „pałacyk plus”. Przewiduje ona atrakcyjne odliczenia wydatków, zatem na pewno warto się tą ulgą zainteresować.

Kto może skorzystać z ulgi?


Ulga jest skierowana do podatników PIT opłacających podatek według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku ryczałtu odliczenia następuje od przychodu, w pozostałych przypadkach - od dochodu. Ulga nie obejmuje osób wykazujących jedynie dochody kapitałowe i nie przysługuje podatnikom CIT.


Przedmiot ulgi i warunki stosowania


Na podstawie ulgi, podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki:

 1. poniesione w roku podatkowym na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków. Przedmiotowe odliczenie przysługuje podatnikowi, jeżeli w momencie poniesienia wydatku jest właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego;
 2. poniesione w roku podatkowym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się ewidencji zabytków. Przedmiotowe odliczenie przysługuje podatnikowi, jeżeli w momencie poniesienia wydatku podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego oraz posiada sporządzone na piśmie:

  a. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub robót budowlanych - w przypadku zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,
  b. zalecenia konserwatorskie - w przypadku zabytku nieruchomego znajdującego się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków;
 3. poniesione na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek, o którym mowa w pkt 2 powyżej. Odliczenie przysługuje podatnikowi, jeżeli w momencie dokonywania odliczenia podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem takiej nieruchomości.

Niemniej, odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej:

 • zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;
 • zostały uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej;
 • wykraczają poza zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub zaleceniach konserwatorskich;
 • zostały sfinansowane, dofinansowane lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Wysokość ulgi


Odliczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 wynoszą do 50% wydatków udokumentowanych:

 1. dowodem wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej lub zaświadczeniem o wysokości wpłat w roku podatkowym wystawionym przez wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową;

fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, powiększonych o kwotę podatku od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Odliczenie, o którym mowa w pkt 3 powyżej, nie może przekroczyć iloczynu kwoty 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku nieruchomego, nie więcej jednak niż 500.000 zł na wszystkie wydatki poniesione z tego tytułu.

Moment ujęcia ulgi


Odliczenia wydatków, o których mowa w:

Pkt 1 i 2 powyżej - dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono te wydatki;

Pkt 3 powyżej - dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym po raz pierwszy na rzecz nabytego zabytku nieruchomego poniesiono dane wydatki.

Jeżeli roczny dochód podatnika nie pozwala na odliczenie pełnej kwoty ulgi, przepisy pozwalają na odliczenie pozostałych kwot w kolejnych 6 latach, licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano odliczenia.

Wyłączenia ulgi


Podatnik nie może skorzystać z ulgi, jeżeli:

 1. dokonał już odliczenia w ramach ulgi tych samych wydatków w innym zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym poniósł wydatek na zabytek, np. gdy złożył PIT-28 i skorzystał z ulgi na zabytki nie może odliczyć tych samych wydatków w PIT-37,
 2. odliczył poniesione wydatki w ramach innej ulgi np. w uldze termomodernizacyjnej,
 3. wydatki zostały mu w jakikolwiek sposób zwrócone.
Autor

Magdalena Olszewska

Doradca podatkowy. Dyrektor Pionu Podatków w Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również