Podatki

Polski Ład

Polski Ład – propozycje zmian w zakresie cen transferowych od 2022 roku

opublikowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie „Polskiego Ładu” zaproponowano daleko idące uproszczenia oraz redukcję spoczywających na podatnikach obowiązków sprawozdawczych w zakresie cen transferowych. Zgodnie z projektem, podatnicy będą mogli zredukować swoje obowiązki sprawozdawcze związane m.in. z brakiem konieczności składania dwóch odrębnych dokumentów takich jak oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji lokalnej i formularz TPR (docelowo jeden zintegrowany formularz) oraz zyskać więcej czasu na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych i informacji o cenach transferowych.


Najważniejsze zmiany w cenach transferowych w projekcie „Polskiego Ładu”

 1. Zmiany w definicji podmiotów powiązanych
  Ujednolicenie w przepisach ustaw PIT i CIT pojęcia spółki niemającej osobowości prawnej.
  Zaproponowanie, aby powiązanie zachodziło pomiędzy spółką niebędącą osobą prawną a każdym z jej wspólników odrębnie. Doprecyzowanie kwestii wywierania znaczącego wpływu, odnoszącego się również do udziału w stratach spółek.
 2. Zmiany w korektach cen transferowych
  Dopuszczenie możliwości dokonywania korekt cen transferowych in minus także w sytuacji, gdy podatnik otrzymał od podmiotu powiązanego dowód księgowy potwierdzający dokonanie korekty cen transferowych. Jednocześnie, zrezygnowanie z obowiązku informowania o dokonaniu korekty cen transferowych w zeznaniu rocznym (uchylenie jednego z warunków formalnych korekty TP).
 3. Zmiany w zakresie safe harbour
  Doprecyzowanie warunków umożliwiających zastosowanie safe harbour poprzez wskazanie roku podatkowego jako okresu (dotychczas przesłanki odnosiły się do roku obrotowego), w którym badana jest możliwość zastosowania uproszczenia. Ponadto, określenie momentu na jaki umowa pożyczki (kredytu, obligacji) powinna być zgodna z warunkami safe harbour w zakresie oprocentowania, przesądzając że powinny one zostać spełnione każdorazowo w przypadku zmiany umowy pożyczki.
 4. Zmiany w zakresie sporządzania local file
  Wydłużenie terminu na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych - do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (obecnie: do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego).
  Zaproponowanie uwzględnienia w wartości transakcji podatku od towarów i usług w przypadku braku jego neutralności. Zgodnie z propozycją, wartość transakcji kontrolowanej będzie uwzględniała podatek VAT, w przypadku gdy podatnikowi nie będzie przysługiwać obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług.
  Wprowadzenie zwolnienie z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych objętych mechanizmem typu safe harbour - pożyczek, kredytów, obligacji oraz transakcji dotyczących rozliczeń w zakresie tzw. czystego refakturowania (z zastrzeżeniem warunków szczegółowo opisanych w ustawie).
  Wskazanie, że lokalna dokumentacja cen transferowych będzie mogła nie zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności w przypadku:
   transakcji spełniających kryteria zwolnienia safe harbour dla transakcji kontrolowanych stanowiących usługi o niskiej wartości (warunek ten przewidują także obecne przepisy),
   transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców, oraz
   transakcji innych niż transakcje kontrolowane, które objęte są obowiązkiem dokumentacyjnym, zawieranych z tzw. rajami podatkowymi lub w których rzeczywisty właściciel kontrahenta jest rezydentem tzw. rajów podatkowych.
 5. Wydłużenie terminu na przedłożenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego
  Wydłużenie terminu z 7 do 14 dni na przedłożenie lokalnej dokumentacji przez podatnika na żądanie organu podatkowego (w przypadku, gdy podmioty powiązane są obowiązane do sporządzenia lokalnej lub grupowej dokumentacji cen transferowych).
 6. Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych
  Zlikwidowanie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jako odrębnego dokumentu i przeniesienie go, w zmienionej treści, do informacji o cenach transferowych (TPR).
 7. Informacja o cenach transferowych TPR
  Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych TPR do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (z obecnie obowiązującego terminu do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego).
 8. Zasady podpisywania TPR
  Zaproponowanie, aby informacja o cenach transferowych mogła być podpisywana przez:
  • osobę fizyczną - w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,
  • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  • kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, a w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez jedną albo więcej osób uprawnionych do reprezentacji, z zachowaniem zasad reprezentacji.
  Projektowane przepisy wyłączają możliwość podpisywania informacji przez pełnomocnika, jednakże wprowadzają wyjątki od tego wyłączenia. Należą do nich prokurent działający zgodnie z zasadami reprezentacji oraz pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

Pozostałe zmiany

Modyfikacja sankcji karnych skarbowych w związku z likwidacją oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych (do 720 stawek dziennych w przypadku braku przygotowania lokalnej, bądź grupowej dokumentacji cen transferowych i do 240 stawek dziennych za sporządzenie dokumentacji po terminie);

Wprowadzenie przepisu odnoszącego się do źródeł danych do sporządzenia informacji o cenach transferowych TPR (tzn. w oparciu o informacje zawarte w dokumentacji lokalnej lub informacje pochodzące ze sprawozdania finansowego bądź innych dokumentów).

Rezygnacja z obowiązku wyznaczania wspólnika spółki niebędącej osobą prawną, który obowiązany jest do złożenia informacji TPR za spółkę.

Wprowadzenie zwolnienia z obowiązku składania informacji o zawartych umowach z nierezydentami (ORD-U) dla podatników lub spółek niebędących osobami prawnymi, którzy mają obowiązek złożenia informacji TPR i nie dokonują tzw. „transakcji rajowych”.

Autor

Ireneusz Ledzion

Doradca podatkowy w Zespole Doradztwa Podatkowego Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również