Podatki

Eksperckie doradztwo podatkowe

Przedłużone terminy sporządzania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020

Podobnie jak w roku ubiegłym, przedłużono terminy sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji non-profit za rok obrotowy 2020. W związku z przedłużeniem terminów, sprawozdanie finansowe muszą zostać sporządzone i podpisane do końca czerwca br., natomiast zatwierdzone do końca września br. W dniu 29 marca 2021 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające Rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Tym samym, na podstawie art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) wydłużone zostały terminy składania sprawozdań finansowych dla jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, według poniższego harmonogramu: 1) termin określony w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. dotyczący zamknięcia ksiąg na koniec roku obrotowego – wydłużono o 3 miesiące, 2) termin określony w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zakresie sporządzenia zestawienia obrotów i sald – wydłużono o 90 dni, 3) termin określony w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zakresie zakończenia inwentaryzacji – wydłużono o 90 dni, 4) termin określony w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. w zakresie sporządzenia i podpisania sprawozdania – wydłużono o 3 miesiące, 5) termin określony w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zatwierdzenia sprawozdania – wydłużono o 3 miesiące Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 30 marca 2021 roku
Autor

Beata Dobrowolska

Adwokat w Zespole Prawnym Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również