Podatki

Eksperckie doradztwo podatkowe, Estoński CIT

Restrukturyzacja. Co zrobić, żeby odzyskać płynność cz. 3 Podział

Podział sposobem na poprawę sytuacji finansowej  Typowym działaniem restrukturyzacyjnym prowadzącym do dywersyfikacji ryzyka gospodarczego jest podział spółki, w której możemy zidentyfikować więcej niż jeden rodzaj działalności biznesowej.    Proces ten możliwy jest do przeprowadzenia w odniesieniu do spółki kapitałowej, w ramach której występują przynajmniej dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa charakteryzujące się wyodrębnieniem organizacyjnym, finansowym oraz funkcjonalnym. Tego typu działanie może wpłynąć na poprawę sytuacji ekonomicznej danego podmiotu, jeżeli stwierdzimy, że jedna z części przedsiębiorstwa łączy się z nadmiernym ryzykiem lub przynosi stratę, obniżając wynik finansowy oraz zdolność kredytową spółki, zagrażając jednocześnie aktywom, które nie są w tej działalności wykorzystywane.    Odnosząc się do ryzyk związanych z podziałem, wskazać należy przede wszystkim na możliwość zakwestionowania przez organy podatkowe ustalenia, że zarówno zespół składników majątkowych i niemajątkowych, który zostaje w spółce, jak również ten przenoszony do istniejącego bądź nowo zawiązanego podmiotu, należy zakwalifikować jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Jedynie bowiem w tym przypadku podział będzie neutralny podatkowo.     Kolejnym ryzykiem związanym z podziałem jest kwestia sukcesji podatkowej osoby prawnej przejmującej lub powstałej w wyniku podziału, które z dniem podziału lub z dniem wydzielenia,  wstępują w założeniu we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku  z przydzielonymi im w planie podziału składnikami majątku. Z jednej strony wiąże się to  z odpowiedzialnością za wszelkie nieprawidłowości, z drugiej jednak strony sukcesja ta jest zwykle efektem pożądanym, umożliwiającym kontynuowanie rozliczeń podatkowych. W tej sytuacji ponownie dla prawidłowości przeprowadzenia procesu kluczowe staje się ustalenie, że przenoszone składniki spełniają warunki do uznania ich za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, ponieważ opisana powyżej sukcesja podatkowa  uzależniona jest od spełnienia tego warunku.   
Autor

Marta Napieralska

Radca prawny. Menedżer Zespołu Restrukturyzacji w Mariański Group.
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również