Podatki

Eksperckie doradztwo podatkowe

Ryczałt coraz mniej atrakcyjny?

poprzedniej analizie wskazywaliśmy już, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie jest opłacalny dla osób prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą, lecz jedynie dla osób nieponoszących istotnych kosztów uzyskania przychodów. Przede wszystkim dotyczyć to będzie osób samozatrudnionych. Prowadzących działalność usługową niewiążącą się z istotnymi kosztami (lekarze, pracownicy służby zdrowia, informatycy, inżynierowie). Związane jest to z bardzo wysoko określonymi stawkami tego podatku, które są obliczane do przychodu.

Od 2022 r. stawki te mają wzrosnąć o 1/3 poprzez obowiązek zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1/3 stawki ryczałtu. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, które stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stanowi miesięczny przychód z działalności gospodarczej, w rozumieniu ustawy zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu. Od tak ustalonej podstawy składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1/3 stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zastosowanej przy opodatkowaniu tych przychodów.

Przykładowo łączne obciążenie wyniesie:

  1. 17 % +5,66% NFZ = 22,66% dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów;
  2. 15 % +5% NFZ = 20% dla przychodów z działalności usługowej wymienionej w ustawie;
  3. 8,5 % +2,83% NFZ = 11,33% dla przychodów do kwoty 100 tys. zł i 12,5% +4,16% NFZ = 16,66% dla wyższych przychodów m.in. z najmu nieruchomości i innych rzeczy (także w odniesieniu do składników majątku związanych z działalnością gospodarczą);
  4. 5,5 % +1,83% NFZ = 7,33% dla przychodów m.in. z działalności wytwórczej lub robót budowlanych;
  5. 3,0 % +1% NFZ = 4% dla przychodów m.in. z działalności gastronomicznej (z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %).

Wprowadzenie stawki na ubezpieczenie zdrowotne spowoduje podwyżkę łącznego obciążenia o 33% minus dotychczas płacona stawka ryczałtowa 381,81 zł. Tym samym dla wielu osób ta forma opodatkowania stanie się po prostu nieopłacalna. Może także skutkować zmianą formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, której skutkiem może być nawet zmniejszenie obciążeń podatkowych (małe spółki kapitałowe, estoński CIT).

Autor

Prof. Adam Mariański

Adwokat. Doradca podatkowy. Partner Zarządzający w Mariański Group.
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również