Podatki

Podatek dochodowy firm

Spółka Komandytowa podatnikiem CIT od 1 maja 2021 roku – jak to zrobić?

[et_pb_section fb_built="1" admin_label="section" _builder_version="3.22"][et_pb_row admin_label="row" _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.4.2" hover_enabled="0" custom_padding="10px||40px||false|false"]

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na wątpliwości jakie mogą się pojawić przy wdrażaniu przez Spółki Komandytowe działań mających na celu odroczenie do 1 maja 2021 roku uzyskania przez  nie statusu podatnika CIT. Mamy nadzieje, że wskazane rozwiązania okażą się pomocne i rozwieją Państwa wątpliwości. W razie dalszych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.4.2" background_color="#FFCC00" custom_margin="-20px||||false|false" custom_padding="30px|30px|30px|30px|false|false" hover_enabled="0"]

W jakiej formie Spółka Komandytowa powinna podjąć decyzję o odroczeniu uzyskania statusu podatnika CIT do 1 maja 2021 roku?

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.4.2" hover_enabled="0" custom_padding="10px||40px||false|false"]
Naszym zdaniem…

Decyzja w przedmiocie odroczenia uzyskania statusu podatnika CIT przez Spółkę Komandytową powinna zostać podjęta w drodze uchwały/zarządzenia komplementariusza za zgodą komandytariusza.

Dlaczego tak uważamy…
 • Artykuł 12 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123; dalej: Ustawa Zmieniająca) nie wskazuje i nie rozstrzyga w jaki sposób ma zostać podjętą decyzja w przedmiocie odroczenia uzyskania przez Spółkę Komandytową statusu podatnika CIT.
 • Z art. 12 ust. 2 Ustawy Zmieniającej wynika jedynie, że to Spółka Komandytowa powinna podjąć decyzję w przedmiotowej kwestii.
 • Mając to na uwadze należy odnieść się do przepisów regulujących ustrój Spółek Komandytowych.
 • I tak, zgodnie z art. 117 KSH Spółkę Komandytową reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. Jednocześnie komplementariusz ma prawo do prowadzenia spraw spółki natomiast komandytariusz – zgodnie z art. 121 § 1 KSH – nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Co ważne, w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda komandytariusza, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 121 § 2 KSH).
 • Ze wskazanych przepisów (art. 117 KSH oraz art. 121  § 1 i § 2 KSH) wynika, że Spółka Komandytowa działa – co do zasady – przez komplementariusza, który w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności musi uzyskać zgodę komandytariusza.
 • Mając na uwadze, że:
  a) 12 ust. 2 Ustawy Zmieniającej jest przepisem epizodycznym odnoszącym się do zdarzenia, które nie mogło być przewidziane przez wspólników Spółki Komandytowej i
  b) które to zdarzenie wpływa bezpośrednio sytuację prawną wspólników Spółki Komandytowej
  – w naszej ocenie – decyzja w przedmiocie odroczenia uzyskania statusu podatnika CIT przez Spółkę Komandytową powinna zostać zakwalifikowana jako czynność przekraczająca zakres zwykłych czynności spółki.
 • W konsekwencji, decyzję w omawianej kwestii podjąć powinien komplementariusz jako przedstawiciel spółki komandytowej za zgodą komandytariuszy.

 

Co rekomendujemy…

W celu zabezpieczenia się przed ewentualnym kwestionowaniem przez organy podatkowe podjęcia decyzji w przedmiocie odroczenia uzyskania statusu podatnika CIT przez Spółkę Komandytową rekomendujemy przesłanie informacji o podjęciu uchwały/zarządzenia w danym przedmiocie do właściwego urzędu skarbowego.

Informacja ta – naszym zdaniem –  powinna zostać przesłana do końca 2020 roku.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.4.2" background_color="#FFCC00" custom_margin="-20px||||false|false" custom_padding="30px|30px|30px|30px|false|false" hover_enabled="0"]

Czy w przypadku, gdy ostatnim dniem roku obrotowego Spółki Komandytowej, jest ostatni dzień roku kalendarzowego, Spółka Komandytowa musi wydłużyć swój rok obrotowy do 30 kwietnia 2021 roku, aby do końca kwietnia 2021 roku pozostawała transparentna podatkowo, a podatek dochodowy był rozliczany przez wspólników Spółki Komandytowej?

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.4.2" hover_enabled="0" custom_padding="10px||40px||false|false"]
Naszym zdaniem…
 • Spółka Komandytowa, o ile podejmie decyzję o odroczeniu uzyskania statusu podatnika CIT, nie jest zobowiązana do wydłużenia roku obrotowego do 30 kwietnia 2021 roku.
 • Spółka Komandytowa może zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2020 roku zgodnie z przyjętym rokiem obrotowym, a następnie otworzyć księgi rachunkowe od 1 stycznia 2021 roku i ponownie zamknąć na dzień 30 kwietnia 2021 roku.

 

Dlaczego tak uważamy…

Artykuł 12 ust. 3 Ustawy Zmieniającej

 1. Spółka Komandytowa – zgodnie z art. 12 ust. 3 Ustawy Zmieniającej – ma obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający uzyskanie przez nią statusu podatnika CIT.
 2. Z przepisu tego – dla Spółek Komandytowych, których rok obroty jest taki sam jak rok kalendarzowy – wynika, że:
  a) Spółka Komandytowa ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2020 roku, jeżeli nie podjęła ona decyzji co do odroczenia uzyskania statusu podatnika CIT,
  b) Spółka Komandytowa ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 30 kwietnia 2021 roku, jeżeli podjęła ona decyzję co do odroczenia uzyskania statusu podatnika CIT.
 3. Artykuł 12 ust. 3 Ustawy Zmieniającej nie modyfikuje przepisów w zakresie obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych, o których mowa w ustawie o rachunkowości (dalej: UoR). Oznacza to, że jeżeli Spółka Komandytowa poweźmie decyzję o odroczeniu uzyskania statusu podatnika CIT i jednocześnie jej rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy  jest ona zobowiązana zamknąć księgi rachunkowe z końcem roku obrotowego (zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 2 pkt 1 UoR zgodnie, z którym księgi rachunkowe zamyka się – co do zasady – na dzień kończący rok obrotowy).
 4. Konsekwentnie należy przyjąć, że Spółka Komandytowa będzie zobowiązana do otwarcia ksiąg rachunkowych z początkiem następnego roku obrotowego, tj. 1 stycznia 2021 roku (art. 12 ust. 1 ust. 2 UoR).
 5. Na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy Zmieniającej dojdzie natomiast do zamknięcia ksiąg rachunkowych roku obrotowego rozpoczętego 1 stycznia 2021 roku na dzień poprzedzający uzyskanie przez Spółkę Komandytową statusu podatnika CIT, tj. 30 kwietnia 2021 roku  (w sytuacji podjęcia decyzji o odroczeniu terminu uzyskania statusu podatnika CIT).

 

Artykuł 12 ust. 3 Ustawy Zmieniającej a artykuł 12 ust. 4 Ustawy Zmieniającej

 1. Artykuł 12 ust. 4 Ustawy Zmieniającej dopełnia przepis art. 12 ust. 3 Ustawy Zmieniającej dając uprawnienie Spółce Komandytowej do niezamykania ksiąg rachunkowych, jeżeli koniec roku obrotowego przypada w okresie od 31 grudnia 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku.
 2. Artykuł 12 ust. 4 Ustawy Zmieniającej nie nakłada na Spółkę Komandytową obowiązku niezamykania ksiąg rachunkowych. Przepis ten pozostawia do swobodnej decyzji Spółki Komandytowej czy nie dokona zamknięcia ksiąg rachunkowych, a tym samym czy będzie kontynuowała rok obrotowy do 30 kwietnia 2021 roku.
 3. Podjęcie przez Spółkę Komandytową decyzji co do zamknięcia ksiąg rachunkowych na ostatni dzień roku obrotowego równego roku kalendarzowemu, tj. na dzień 31 grudnia 2020 roku, skutkował będzie tym, że skutki tej decyzji należy oceniać stosując jedynie art. 12 ust. 3 Ustawy Zmieniającej.
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.4.2" background_color="#FFCC00" custom_margin="-20px||||false|false" custom_padding="30px|30px|30px|30px|false|false" hover_enabled="0"]

Czy Spółka Komandytowa stanie się podatnikiem CIT od 1 stycznia 2021 roku, jeżeli zamknie księgi rachunkowe i zakończy rok obrotowy w dniu 31 grudnia 2020 roku, a następnie otworzy nowy rok obrotowy 1 stycznia 2021 roku i zamknie nowo rozpoczęty rok obrotowy 30 kwietnia 2021 roku?

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.4.2" hover_enabled="0" custom_padding="10px||40px||false|false"]
Naszym zdaniem…

Zamknięcie ksiąg podatkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku, w sytuacji gdy rok obrotowy Spółki Komandytowej jest taki sam jak rok kalendarzowy, nie będzie skutkowało uzyskaniem przez Spółkę Komandytową statusu podatnika CI, pod warunkiem podjęcia decyzji o odroczeniu uzyskania tego statusu do 30 kwietnia 2021 roku.

 

Dlaczego tak uważamy…
 1. Jak wskazaliśmy w odpowiedzi na poprzednie pytanie art. 12 ust. 3 Ustawy Zmieniającej nie modyfikuje przepisów w zakresie obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych, o których mowa w UoR. Oznacza to, że jeżeli Spółka Komandytowa poweźmie decyzję o odroczeniu uzyskania statusu podatnika CIT i jednocześnie jej rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy  jest ona zobowiązana zamknąć księgi rachunkowe z końcem roku obrotowego (zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 2 pkt 1 UoR zgodnie, z którym księgi rachunkowe zamyka się – co do zasady – na dzień kończący rok obrotowy).
 2. Konsekwentnie należy przyjąć, że Spółka Komandytowa będzie zobowiązana do otwarcia ksiąg rachunkowych z początkiem następnego roku obrotowego, tj. 1 stycznia 2021 roku (art. 12 ust. 1 ust. 2 UoR).
 3. Na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy Zmieniającej dojdzie natomiast do zamknięcia ksiąg rachunkowych roku obrotowego rozpoczętego 1 stycznia 2021 roku na dzień poprzedzający uzyskanie przez Spółkę Komandytową statusu podatnika CIT, tj. 30 kwietnia 2021 roku  (w sytuacji podjęcia decyzji o odroczeniu terminu uzyskania statusu podatnika CIT).
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Autor

Mariusz Miśkiewicz

Starszy konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również