Podatki

Podatek dochodowy firm

Prowadzisz spółkę jawną? Nie zapomnij o złożeniu informacji do urzędu skarbowego!

Spółki jawne, które nie chcą zostać podatnikami CIT muszą złożyć informację do urzędu skarbowego

Niedawne zmiany wprowadzone w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych skutkują  poszerzeniem katalogu podmiotów będących podatnikami tego podatku o spółki komandytowe oraz spółki jawne. Pragniemy jednak zwrócić Państwa uwagę na to, że nie każda spółka jawna uzyska status podatnika CIT, a tylko spółki jawne, których wspólnikami są także inne podmioty niż wyłącznie osoby fizyczne. Przy czym ważne jest to, że status takiej spółki jako podatnika CIT uzależniony jest od
  • braku złożenia przez tę spółkę informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki;
  • braku złożenia aktualizacji informacji wskazanej w pkt. 1.
 

Zarówno informacja jak i jej aktualizacja powinny zostać złożone przez spółkę jawną do:

 
  • naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz
  • naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.
Wskazany obowiązek dotyczy także spółek jawnych, które rozpoczęły działalność przed 1 stycznia 2021 r. Spółki takie muszą poinformować właściwych naczelników urzędów skarbowych o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki w terminie do 31 stycznia 2021 r. W tym samym terminie informacje musi złożyć spółka jawna, która rozpoczęła działalność w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2021 r.  

Informacja, którą musi złożyć spółka jawna powinna zawierać:

 
  • imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej oraz wielkość prawa do udziału w zysku spółki jawnej:
    1. wspólnika będącego podatnikiem osiągającym dochody ze spółki jawnej,
    2. podatnika niebędącego wspólnikiem spółki jawnej osiągającego dochody z tej spółki;
  • nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej podmiotu niebędącego podatnikiem podatku dochodowego, za pośrednictwem którego podatnik osiąga dochody ze spółki jawnej, oraz wielkość posiadanego przez podatnika prawa do udziału w zysku tego podmiotu.
Informację powinny złożyć te spółki jawne, których chociaż jednym ze wspólników jest inny podmiot niż osoba fizyczna, np. spółka kapitałowa lub spółka osobowa. Brak złożenia informacji skutkował będzie uzyskaniem przez spółkę jawną statusu podatnika CIT. Z uwagi na element nowości danych przepisów oraz daleko idące skutki braku złożenia informacji – z ostrożności – rekomendujemy złożenie także informacji przez spółki jawne, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Z przepisów wynika, że informacja powinna zostać złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu. Z uwagi na brak na chwilę obecną wydania odpowiedniego wzoru informacji rekomendujemy obecnie zebranie informacji, które powinny się w niej znaleźć.
Autor

Mariusz Miśkiewicz

Starszy konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również