Podatki

Eksperckie doradztwo podatkowe

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dla kogo stawka 8,5%?

W interpretacji indywidualnej z dnia 14 kwietnia 2022 roku, sygn. 0114-KDIP2-1.4011.179.2022.2.MR, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS) przyznał rację podatnikowi. Może on stosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5% dla usług o charakterze nadzorczym, kontrolnym i koordynacyjnym.

Czego dotyczyły wątpliwości podatnika?

We wniosku o wydanie interpretacji, podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem. Czy prowadzona przez niego działalność, polegająca w szczególności na:

  • nadzorowaniu i koordynacji działań marketingowych przedsiębiorstwa;
  • nadzorowaniu i wsparciu w zakresie przygotowania, uruchomienia i zakończenia projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo;
  • nadzorowaniu budżetu, rachunkowości i kosztów, zamówień, planowaniu czasu pracy i koordynacji prac podwykonawców;
  • nadzorowaniu i koordynacji działań w zakresie tworzenia dokumentacji technicznej przedsiębiorstwa,
  • prowadzeniu projektów wdrożeniowych narzędzi usprawniających pracę pracowników przedsiębiorstwa i ich rozwijaniu oraz
  • nadzorowaniu i koordynacji prowadzonych przez przedsiębiorstwo szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,

może korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5% przewidzianej m.in. dla przychodów z działalności usługowej (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stanowisko podatnika

Zdaniem podatnika, świadczone przez niego w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej usługi, można zakwalifikować jako pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 74.90.19.0) lub jako usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń (PKWiU 74.90.12.0). Podatnik zaznaczył, że nie występował do GUS z wnioskiem o nadanie numeru PKWiU dla świadczonych usług. Charakter ochronny ma jedynie uzyskanie potwierdzenia w drodze interpretacji indywidualnej.

Podatnik również podkreślił, że wykonywane przez niego usługi nie mają stricte charakteru usług marketingowych. Związane są z realizacją strategii marketingowej. Mają na celu jej nadzór, kontrolę oraz koordynację oraz obejmują badanie zgodności działań marketingowych z polityką marketingową. Niewłaściwym byłoby stosowanie wobec tych usług kodów PKWiU związanych z marketingiem.

Niewłaściwym byłoby również stosowanie wobec świadczonych przez niego usług kodów PKWiU związanych z reklamą oraz usługami doradztwa związanych z zarządzaniem. Dlaczego? Nie są one stricte usługami reklamowymi oraz usługami zarządzania. Polegają bardziej na nadzorze, kontroli oraz prowadzeniu działań projektowych. Odnoszą się również do koordynacji różnych działów w ramach przedsiębiorstwa.

Stanowisko organu podatkowego

DKIS zgodził się z podatnikiem, że świadczone przez niego usługi mają charakter usług mieszanych i nie zostały przyporządkowane do żadnej konkretnej stawki ryczałtu wynikającej z ustawy.

Zdaniem DKIS, co wynika również z art. 12 ust. 3 ustawy, jeśli podatnik wykonuje działalność gospodarczą, z której osiągane przychody podlegają opodatkowaniu według różnych stawek, właściwa stawka ryczałtu powinna zostać ustalona dla przychodów  z każdego rodzaju prowadzonej przez niego działalności, jeśli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na przyporządkowanie przychodów z każdego rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności. W sytuacji gdy nie jest to możliwe, co do zasady, stawka ryczałtu dla wykonywanych usług wynosi 8,5%, co ma miejsce w przypadku podatnika, który wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji.

***

Ustalenie właściwej stawki ryczałtu przy usługach, którym trudno jest przyporządkować właściwe PKWiU, może okazać się nie lada wyzwaniem. Uzyskanie interpretacji indywidualnej w tej kwestii może być dla podatnika bardzo przydatne. Miałaby ona dla niego walor ochronny i zapewniła bezpieczeństwo podatkowe.

Kancelaria Mariański Group służy wsparciem w zakresie przygotowania wniosku o interpretację w tej kwestii oraz reprezentowania podatnika przez organem podatkowym w sprawie o jej wydanie. Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Autor

Aleksandra Grabarczyk

Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również