Podatki

Ustawodawca kusi ulgami podatkowymi dla nierezydentów

Oprócz zmian mających na celu podwyższenie wpływów budżetowych, twórcy Polskiego Ładu zaprezentowali szereg ulg mających pozytywnie wpływać na gospodarkę. Część z nich została zaprezentowana w ramach tzw. pakietu repatriacji kapitału. Zgodnie z założeniami, pakiet ma przyciągnąć do Polski kapitał i ludzi poprzez podatkowe zachęty dla Polaków mieszkających poza Polską.

Ustawodawcy nie umknął fakt, że zagranicą mieszka prawie 20 mln Polaków, którzy prowadzą tam firmy czy rozwijają się jako eksperci. Powrót do kraju nawet części z nich mógłby być motorem rozwojowym gospodarki. W związku z tym w Polskim Ładzie przyjęto tzw. Pakiet repatriacji kapitału, na który ma się składać pięć opisanych poniżej punktów.

Ulga na powrót dla pracowników i małego biznesu

Zgodnie z założeniami, ulga jest skierowana do osób mieszkających przez co najmniej trzy lata poza Polską, które zdecydują się wrócić do Polski. Takie osoby będą mogły płacić niższy podatek dochodowy przez maksymalnie cztery lata. W pierwszym roku będzie można odliczyć 50% podatku należnego, a w kolejnych 50% kwoty podatku za poprzedni rok stosowania. Ulga będzie stosowana w rozliczeniu rocznym i będzie można z niej skorzystać tylko raz.

Co istotne, ulga ta będzie miała zastosowanie także w stosunku do ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z zapowiedziami, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składka na ubezpieczenie chorobowe będzie mogła być finansowana z budżetu państwa przez cztery lata.

Ryczałt dla nowych inwestorów

Kolejne rozwiązanie jest skierowane do bogatych Polaków, którzy osiągają wysokie dochody zagranicą i przez co najmniej pięć z sześciu lat posiadali rezydencję podatkową poza Polską. W przypadku złożenia oświadczenia o chęci opodatkowania swoich dochodów ww. ryczałtem, podatnik zapłaci nie więcej niż 200 tysięcy zł podatku. Co istotne, próg ten nie ma zastosowania do dochodów osiągniętych na terenie Polski, lecz jedynie do dochodów osiągniętych zagranicą. Zgodnie z projektem, podatnicy stosujący ryczałt mają zyskać pewność co do wysokości opodatkowania, gdyż ryczałt ma być stosowany przez 10 lat. 

Aby móc skorzystać z ryczałtu, podatnik będzie musiał ponosić corocznie wydatki na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej w wysokości co najmniej 100 000 zł. Rodzaje tych wydatków mają zostać określone przez ministra finansów w drodze rozporządzenia.

Bezpieczny powrót kapitału

Ten program jest wyrazem rekomendacji Banku Światowego i MFW, zgodnie z którym powinno się umożliwiać podatnikom rezygnację z ryzykownej polityki podatkowej. Zgodnie z tym programem, podatnicy będą mieli prawo ujawnienia stosowanej praktyki podatkowej, a ten kapitał lub dochód zostanie obciążony ryczałtem. Tak zadeklarowany dochód zostanie zwolniony z opodatkowania, a z ryczałtu będzie można skorzystać tylko raz. Co istotne, przejściowy ryczałt od dochodów nie będzie miał zastosowania do przestępstw, do spraw związanych z VAT oraz jeżeli toczy się wobec podatnika kontrola lub postępowanie podatkowe.

W okresie lipiec-grudzień 2022 podatnicy będą zatem mogli zadeklarować wysokość dochodu, opisać jego źródło i uiścić od tego dochodu 8% ryczałt. Ustawodawca przewidział również uproszczony sposób opodatkowania, zgodnie z którym możliwa będzie zapłata 2% podatku od wartości ujawnianego majątku, jako że w określonych przypadkach trudnym może być ustalenie historycznego dochodu.

Z uwagi na chęć zachęcania do inwestowania w Polsce, projektodawca przewidział możliwość pomniejszenia zobowiązania w podatku dochodowym o kwotę 30% ryczałtu przejściowego. Do zwrotu części ryczałtu dojdzie, jeżeli w ciągu roku od opodatkowania przedsiębiorca dokona w Polsce inwestycji odpowiadającej co najmniej wartości zgłoszonego dochodu.

Ulga na CSR

Ulga na CSR (Corporate Social Responsibility, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu) ma przyczyniać się do zwiększenia atrakcyjności wspierania kultury, sportu i nauki. Ulga ta została przewidziana dla wszystkich przedsiębiorców, a więc dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dla podatników podatku CIT. Zgodnie z tą ulgą, inwestycja w cel ważny społecznie pozwoli na dodatkowe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów 50% poniesionych wydatków, niezależnie od zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zasadach ogólnych. Oznacza to, że jeżeli podatnik poniesie wydatek w wysokości 5 tysięcy złotych, będzie mógł zaliczyć do kosztów 5 tysięcy na zasadach ogólnych oraz dodatkowo 2,5 tysiąca złotych tytułem ulgi na CSR.

Jednocześnie w projekcie ustawy zastrzeżono zamknięty katalog celów na które można ponosić wydatki. W przypadku działalności sportowej mogą to być wydatki na klub sportowy, stypendium sportowe lub imprezę sportową, a w przypadku działalności kulturalnej na rzecz instytucji kultury i działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie i publiczne szkoły artystyczne. Z kolei w przypadku działalności naukowej chodzi m.in. o stypendia czy finansowanie studiów dualnych.

Fundacje rodzinne

Ostatnią częścią pakietu repatriacji kapitału ma być opisywana już na blogu fundacja rodzinna. Ustawodawca zauważył bowiem, że fundacja rodzinna jako podmiot zabezpieczający majątek jest popularny w wielu krajach, spełniając swoje funkcje od kilkudziesięciu lat. Z tej przyczyny zdecydowano się wprowadzić to rozwiązanie również w Polsce, aby polscy przedsiębiorcy nie musieli planować sukcesji biznesu z wykorzystaniem instytucji prawnych innych krajów.

Zgodnie z przedstawionymi propozycjami, wniesienie mienia przez fundatora do fundacji nie będzie opodatkowane, a transfer środków do beneficjentów będzie traktowany analogicznie jak gdyby dokonał go fundator. Z kolei spółki, którymi będzie zarządzała fundacja, będą objęte zwolnieniem dywidendowym oraz zwolnieniem partycypacyjnym, które ma wejść w życie w przyszłym roku.

Autor

Łukasz Porada

Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również