Podatki

Podatek dochodowy firm, PIT dochody kapitałowe

Wypłata zaliczki na poczet zysku przypadającego komplementariuszowi. Bez podatku, ale z ryzykiem sporu.

Efektywne opodatkowanie zysku przypadającego na komplementariusza wynosi 19%. Wynika to z pomniejszenia przypadającej na niego kwoty zysku o przypadającą na komplementariusza kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku spółki i podatku należnego od jej dochodu. Taki sposób obliczenia podatku świetnie się sprawdza, gdy znana jest kwota zysku oraz kwota należnego od niego podatku. A więc po zakończeniu roku podatkowego.

Co natomiast w sytuacji wypłaty w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku przypadającego na komplementariusza?

To zależy…

Tu, niestety, odpowiedź zależy od tego, kogo zapytamy. Jeżeli odpowiedzi udzieli Dyrektor KIS zaliczka będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dyrektor KIS stoi na stanowisku, że spółka komandytowa jako płatnik jest zobowiązana do obliczenia i pobrania podatku od całej kwoty wypłaconej zaliczki (interpretacje indywidualne z 19 kwietnia 2021 r., 0114-KDIP3-1.4011.32.2021.1.MK1; 0115-KDIT1.4011.60.2021.1.MR oraz z 8 czerwca 2021 r., 0114-KDIP2-1.4010.91.2021.4.KS). Zdaniem organów podatkowych, w związku z dokonywaną wypłatą spółka komandytowa nie ma możliwości pomniejszenia podatku, zanim nie zostaną ustalone należności CIT za rok podatkowy wynikające z zeznania rocznego CIT-8.

Sądy wstawiają się za podatnikami

Z kolei, jeżeli o to samo zapytamy sądy administracyjne – to jak na razie – odpowiedź będzie korzystna dla komplementariuszy, tzn. wypłata zaliczki na poczet zysku w trakcie roku nie jest zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu (wyrok WSA w Krakowie I SA/Kr 792/21z 13 lipca 2021 r.).  Stanowisko to jest zbieżne ze poglądem NSA wyrażonym w wyroku z 3 grudnia 2020 r. (II FSK 2048/18), w którym odniósł się do analogicznego problemu w odniesieniu do wypłat zaliczek na rzecz komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej. W wyroku tym NSA stwierdził – mając na uwadze sposób dokonywania odliczenia od podatku – że wypłata zaliczki na poczet zysku w trakcie roku nie jest zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu.

Duże szanse na wygraną

Rozbieżność poglądów pomiędzy Dyrektorem KIS a sądami administracyjnymi wskazuje, że brak pobrania zaliczki na podatek przez spółkę wypłacającą zaliczkę na poczet przyszłego zysku komplementariuszowi może być przyczyną sporu między spółką a organami podatkowymi. Jak na razie z dużymi szansami na jego wygranie przed sądem administracyjnym.

Autor

Mariusz Miśkiewicz

Starszy konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również