Podatki

Eksperckie doradztwo podatkowe

Kiedy umowa może być uznana za fakturę? – przełomowy wyrok TSUE

W dniu 29 września 2022 roku, TSUE wydał przełomowy wyrok. Trybunał odniósł się do warunków, jakie muszą być spełnione, by uznać umowę zawartą na piśmie za fakturę w świetle przepisów Dyrektywy UE w sprawie VAT.

Czego dotyczyła sprawa?

Wyrok TSUE został wydany na skutek pytania prejudycjalnego skierowanego przez słoweński sąd najwyższy w sprawie Reiffeisen Leasing przeciwko Republice Słowenii (sprawa C-235/21).

Sprawa dotyczyła spółki, która zawarła z bankiem umowę zbycia nieruchomości i leasingu zwrotnego. Zgodnie z postanowieniami umowy, bank zobowiązał się nabyć nieruchomość za określoną cenę. Natomiast spółka do płacenia bankowi miesięcznych rat leasingowych, aż do pełnej spłaty wartości nieruchomości. W umowie wskazano kwotę VAT. Natomiast nie została wystawiona faktura VAT i nie został z tego tytułu rozliczony podatek. Słoweńska spółka odliczyła VAT, wskazując, iż zawarta umowa stanowiła w rzeczywistości fakturę VAT.

Powyższe zostało jednak zakwestionowane przez organy podatkowe. Doprowadziło to do sporu przez sądem, a w konsekwencji do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym do TSUE w zakresie ustalenia, czy umowa zawarta przez dwóch podatników VAT, której przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, w świetle Dyrektywy VAT może zostać uznana za fakturę. Zgodnie z jej postanowieniami, każda osoba, która wykazuje VAT na fakturze, jest zobowiązana do jego zapłaty.

Co orzekł TSUE?

W omawianej sprawie TSUE orzekł, że dany dokument może zostać uznany za fakturę, jeśli zostaną spełnione określone przesłanki.

Pierwszą z nich jest to, by dokument zawierał wskazanie kwoty podatku VAT. Drugą przesłanką jest to, by dokument zawierał informacje, które są niezbędne do ustalenia przez organy podatkowe, czy dokument zawiera obowiązkowe elementy faktury, które są konieczne do tego, by organ podatkowy mógł ustalić, czy materialne przesłanki prawa do odliczenia podatku VAT przez nabywcę zostały spełnione. Co istotne, drugi z warunków uznaje się za spełniony, nawet jeśli podatnicy nie spełnili niektórych wymogów formalnych.

Co wynika ze stanowiska Trybunału? Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, sprzedawca jest zobowiązany do zapłaty podatku, nawet jeżeli dana transakcja nie została w sposób prawidłowy udokumentowana. Nabywca z kolei, będzie miał prawo do odliczenia VAT, pomimo niewłaściwego udokumentowania tej transakcji. 

Oznacza to, że umowa, w której została wskazana kwota podatku VAT oraz podstawowe elementy danej transakcji, może zostać zakwalifikowana jako faktura.

Konkluzje z wyroku TSUE a KSeF

W kontekście analizowanego wyroku warto zwrócić uwagę na obligatoryjne e-fakturowanie. Zgodnie z którym wystawianie i odbieranie faktur za pośrednictwem KSeF, zacznie obowiązywać w Polsce od 1 stycznia 2024 roku.

W Krajowym Systemie e-Faktur będą mogły jedynie być wystawiane faktury ustrukturyzowane, zgodne ze schemą opracowaną przez Ministerstwo Finansów. Jednocześnie, podatnik nie będzie mógł odliczyć podatku VAT naliczonego z innych dokumentów, niż takie faktury ustrukturyzowane. W rezultacie, żaden inny niż faktura dokument (w tym, jak wynika z wyroku TSUE, umowa) nie będzie dawał podstawy do odliczenia VAT naliczonego.

Autor

Aleksandra Grabarczyk

Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również