Podatki

Eksperckie doradztwo podatkowe

Polski Ład. Zmiany do zmian.

Ministerstwo Finansów ogłosiło 24 kwietnia 2022 roku kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, czyli propozycję zmian ustaw podatkowych związanych z Polskim Ładem w ramach tzw. „Tarczy Antyputinowskiej”. To odpowiedź na krytykę ostatnich zmian podatkowych i niebezpiecznie rosnącą inflację. Rząd zaczął dostrzegać potrzebę obniżenia podatków dla szerszej grupy obywateli.

Zmniejszenie stawki w skali podatkowej

Istotną zmianą jest obniżenie stawi PIT z 17 do 12 procent dla podatników podlegających pod skalę podatkową, odnoszącą się do dochodów w pierwszym progu podatkowym, czyli do 120 000 zł. Zmiana ta dotknie różne grupy społeczne: emerytów, rencistów, pracowników, zleceniobiorców oraz przedsiębiorców. Obecnie na tej zasadzie rozlicza się obecnie ponad połowa obywateli Polski. Nowa stawka miałaby wejść w życie w 2023 roku, ale ma mieć zastosowanie od 01 lipca 2022 roku i zrekompensować planowaną likwidację ulgi dla klasy średniej, która z kolei miała łagodzić skutki zmian wprowadzonych w systemie rozliczeń składki zdrowotnej.
Wprowadzona zmiana przyniesie korzyść również dla podmiotów, które osiągają dochody co najmniej wypełniające pierwszy próg podatkowy. Podatek za pierwszy próg podatkowy od dochodów 120.000 zł wyniesie 10.800 zł, zamiast kwoty 15.300 zł wynikającej ze starych zasad, zyskają zatem 4.800 zł w skali roku.

Krótki żywot ulgi dla klasy średniej

Wprowadzony wraz z ostatnimi zmianami mechanizm nie okazał się korzystny dla niektórych grup zawodowych tj. służby mundurowe, pracownicy naukowi czy nauczyciele, oraz wzbudzał liczne kontrowersje w jego interpretacji i przysparzał trudności skomplikowanymi algorytmami. W przypadku jeżeli dla danego podatnika skorzystanie z ulgi dla klasy średniej okaże się niekorzystnie niż rozliczenie na podstawie nowych przepisów to podatnik otrzyma zwrot różnicy.

Kolejne zmiany odliczania składki zdrowotnej

Wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu od 01 stycznia 2022 roku podatnicy na podatku liniowym, ryczałcie czy karcie podatkowej stracili możliwości odliczenia składki zdrowotnej z podstawy opodatkowania. Nowo zaproponowany system ma zostać częściowo oparty o limity do jakich podatnik będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne i kształtuje się w następujący sposób:
• Podatek liniowy: pomniejszenie dochodu lub zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu o limit stanowiący iloczyn 4,9% (stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne płaconych przez podatników opodatkowanych podatkiem liniowym) oraz 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej- w 2022 r. wynosi 177 660 zł. Limit na rok 2022 wyniesie zatem 8.700 zł
• Podatek ryczałtowy: pomniejszenie przychodu o 50% zapłaconych składek zdrowotnych
• Karta podatkowa: pomniejszenie podatku o 19% zapłaconej składki zdrowotnej

Stosowanie kwoty wolnej od podatku przez płatników

Płatnicy pomniejszają obliczoną zaliczkę na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającą podatek. Zmniejszenie stawki w skali podatkowej spowoduje zmniejszenie kwoty poboru zaliczek na podatek dochodowy PIT z 425 na 300 zł Zamiast jednego płatnika podatnik będzie mógł swobodnie wybrać do trzech płatników, którzy będą uprawnieni do zastosowania wobec niego kwotę zmniejszającą podatek. Dzięki temu rozwiązaniu podmioty osiągające dochody z różnych źródeł skorzystają z kwoty wolnej na etapie zaliczek na podatek, w przypadku dwóch źródeł zaliczka wyniesie 150zł, natomiast w przydatku trzech 100zł.

Organizacje pożytku publicznego

W związku z Polskim Ładem rząd przygotował rekompensaty dla OPP w ramach strat poniesionych przez znaczące spadki wpływów z 1% podatku należnego przekazywanego organizacją. W sytuacji gdy kwota środków w danym roku będzie niższa niż otrzymana w 2022r. rząd przekaże różnice poszczególnym organizacjom proporcjonalnie do udziału kwoty przekazanej określonej OPP do łącznej kwoty przekazanej wszystkim OPP z 1% podatku należnego, wynikającego z rozliczenia za dany rok.

Stawki ryczałtu

Zmniejszeniu ulegnie stawka ryczałtu określona w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy PIT, z 17 do 12 procent w stosunku do „małych umów zlecenia” (przychodów nieprzekraczających 200 zł z tytułów działalności wykonywanej osobiście, o której nowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 ustawy PIT).

Samotni Rodzice

Przywrócona zostanie możliwość osobą samotnie wychowujący dzieci do skorzystania dwukrotnie z kwoty wolnej od podatku (uprzednio Polski Ład zastąpił takie rozliczenie ulgą w wysokości 1500 zł, co spotkało się z krytyką).

Rodziny z dziećmi

Zwiększyć się ma kwota zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców z 3089 zł do 16.061,28 zł, co stanowi dwunastokrotność renty socjalnej. Ponadto dziecko w systemie prawa podatkowego ma być traktowane jako osobny podatnik, czyli będzie miało możliwość korzystania z kwoty wolnej od podatku. Preferencja ta obejmie również osoby samotnie wychowujące dzieci.


JPK_PIT oraz JPK_CIT
Obowiązek przekazywania plików JPK co do ksiąg rachunkowych zostanie przesunięty na 2025 rok.

Według zapowiedzi oprócz rezygnacji z ulgi dla klasy średniej rząd planuje wycofać się również z innych nowych rozwiązań tj. znieść ulgę na zabytki (w stosunku do wydatków poniesionych do 30 czerwca 2022r.) oraz abolicję podatkową. Niektóre przepisy budzące wątpliwości z zakresu świadczeń zdrowotnych mają zostać doprecyzowane.
Należy zaznaczyć że wyżej wymienione nowelizacje są jedynie propozycjami, których konsultacje mają potrwać od 24 marca do 1 kwietnia 2022 r. Jak zawsze należy oczekiwać niespodziewanych zmian w stosunku do założeniach projektu. Rząd planuje wejście w życie wspomnianych rozwiązań, co do zasady, od 1 lipca 202

Autor

Kamil Kopeć

Aplikant adwokacki w Zespole Doradztwa Podatkowego Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również