Podatki

Eksperckie doradztwo podatkowe

Polski Ład to rażące zwiększenie zróżnicowania opodatkowania z różnych źródeł

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem ceduralnym, czyli dzieli przychody na oddzielne kategorie źródeł. Dla nich ustanawia autonomiczne zasady określania przychodu, kosztów (ich limitowania), a tym samym wysokości dochodu. Następnie takie dochody mogą być łączone z innymi lub opodatkowane oddzielnie.

W oddzielnym zeznaniu rozliczamy przychody z:

 1. działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym (PIT 36S, 36L, 36LS);
 2. dochodów kapitałowych wymienionych w art. 30b ust. 1 PDOFizU (m.in. zbycie papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów oraz akcji) oraz określonych w art. 30b ust. 1a PDOFizU (dochody ze zbycia walut wirtualnych) – PIT 38;
 3. odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c PDOFizU (PIT 39);
 4. dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej (PIT CFC).

Natomiast łączymy przychody, koszty oraz dochody z następujących źródeł:

 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 2. działalność wykonywana osobiście;
 3. pozarolnicza działalność gospodarcze nieopodatkowana podatkiem liniowym;
 4. działy specjalne produkcji rolnej;
 5. najem lub dzierżawa;
 6. prawa autorskie i inne prawa majątkowe, o których mowa w art. 18 PDOFizU,
 7. odpłatne zbycie rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d PDOFizU,
 8. działalność nierejestrowana, określona w art. 20 ust. 1ba PDOFizU,
 9. inne źródła.

Globalny dochód podatnika może znacząco przekraczać próg skali podatkowej, ale mimo to podatnik z tytułu dochodu z różnych źródeł przychodów nie będzie opodatkowany progresywnie. Dodatkowo wybór ryczałtu od przychodów ewidencjowanych powoduje, że także tych przychodów nie łączymy z innymi przychodami (dochodami).CYKL: (Nie) sprawiedliwy podatek dochodowy a polski (nie) ład.

Autor

Prof. Adam Mariański

Adwokat. Doradca podatkowy. Partner Zarządzający w Mariański Group.
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również