Obsługa prawna spółek

Compliance

Analiza sytuacji beneficjentów PFR

Ponad rok upłynął od wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, po którym ogłoszono stan epidemii i wprowadzono szereg rozwiązań mających wspomóc przedsiębiorców. Rocznica ta oznacza, że niebawem pierwsi beneficjenci Tarczy Finansowej PFR zobowiązani będą do zwrotu części lub całości subwencji. Przy tej okazji przypominamy, że warto odpowiednio przygotować się do tej sytuacji. Zgodnie z regulaminem ubiegania się o udział w tzw. Tarczy 1.0  kwota subwencji przyznanej Mikroprzedsiębiorcom i MŚP, podlega zwrotowi w ratach, których spłata rozpoczyna się po 12 miesiącach od udzielenia wsparcia. Wysokość kwoty, która podlega zwrotowi uzależniona jest od kilku czynników:
  • od tego, czy przedsiębiorca nadal prowadzi działalność i czy otwarto względem niego likwidację bądź postępowanie upadłościowe/restrukturyzacyjne,
  • od tego, czy przedsiębiorca utrzymał poziom zatrudnienia,
  • od wysokości starty gotówkowej - w przypadku MŚP.
Beneficjenci każdorazowo zobowiązani będą do zwrotu przynajmniej 25% kwoty subwencji, jednak może okazać się, że oddać należy całość otrzymanego wsparcia. Jak widać, rozbieżność ta jest znacząca. Dodatkowo nie od dziś wiadomo, że rozsądny przedsiębiorca z wyprzedzeniem planuje swoje wydatki. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie się do zbliżającego się zwrotu. Choć dane dotyczące straty gotówkowej i stanu zatrudnienia nie będą jeszcze kompletne, warto dokonać wstępnej ich analizy, co pozwoli przedsiębiorcy oszacować przybliżoną kwotę podlegającą zwrotowi. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że do czasu całkowitego zwrotu subwencji, PFR może kontrolować prawdziwość składanych przez przedsiębiorcę informacji i oświadczeń, a w  przypadku stwierdzenia niezgodności, może podjąć decyzję o zwrocie całości lub części subwencji. Kontroli przez PFR podlegać mogą m.in.:
  • faktyczne posiadanie statusu Mikroprzedsiębiorcy/MŚP przez beneficjenta,
  • nieprzekraczanie dopuszczalnych limitów pomocy publicznej,
  • prawidłowość ustalenia poziomu spadku obrotów, od którego uzależniona była wysokość otrzymanego wsparcia,
  • odpowiednia reprezentacja przedsiębiorcy w toku uzyskiwania subwencji,
  • wydatkowanie środków z subwencji zgodnie z przewidzianymi przez PFR zasadami.
Zwłaszcza dwie pierwsze okoliczności powinny być poddane weryfikacji, z uwagi na zmianę zasad ustalania statusu przedsiębiorcy wprowadzoną do regulaminu Tarczy 1.0 z dniem 28 maja 2020 r., czyli w wielu przypadkach - już po dokonaniu oceny tych kryteriów przez przedsiębiorców i złożeniu przez nich wniosków o wsparcie. Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i konieczności zwrotu środków w nadmiernej wysokości, sugerujemy dokonanie analizy sytuacji swojego przedsiębiorstwa we wskazanym powyżej zakresie. 
Autor

Katarzyna Rozenberg

Radca prawny w Zespole Prawnym Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również