Obsługa prawna spółek

Compliance, Zarządzanie ryzykiem

Duży przedsiębiorca – duża odpowiedzialność

W ostatnim czasie wprowadzono parę regulacji mających wpływ na funkcjonowanie podmiotów ze statusem dużego przedsiębiorcy. Poniżej postaram się przybliżyć istotne zmiany.

Zakaz cesji jest w opresji

Z dniem 24 stycznia 2023 r. wchodzą w życie zmiany mające na celu ochronę firm z sektora MŚP, które mają słabszą pozycję w stosunkach z kontrahentem będącym dużym przedsiębiorcom.

Przepisy te ograniczają możliwość stosowania w takich transakcjach klauzuli dotyczących zakazu cesji. Nowe regulacje wyłączają co prawda możliwości wprowadzenia do umowy takich postanowień, jednak przewidują, że w razie wprowadzenia do umowy regulacji w przedmiocie wyłączenia lub ograniczenia prawa wierzyciela do przelewu wierzytelności, mogą one być uznane za bezskuteczne. Będzie to miało miejsce w przypadku łącznego spełnienia trzech warunków:

  • po stronie dłużnika występuje duży przedsiębiorca,
  • wierzycielem jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca,
  • dłużnik zalega z zapłatą.

Co istotne, nowe regulacje mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych po wejściu w życie nowych przepisów, tj. po 24 stycznia br. Nowe regulacje nie będą miały wpływu na dotychczasowe umowy. Nawet w sytuacjach, gdyby dłużnik uzyskał status dużego przedsiębiorcy już w toku realizacji transakcji.

Informacja o statusie

Duzi przedsiębiorcy powinni mieć również na uwadze obowiązek informowania drugiej strony transakcji o tym, że posiadają taki status. Powinność taka ciążyła na dużych podmiotach już wcześniej, jednak regulacje w tym zakresie uległy zmianie. Dotychczas obowiązek składania odpowiedniego oświadczenia występował wyłącznie w transakcjach, w których duży podmiot występował po stronie dłużnika. Obecnie wymóg informowania o statusie dużego przedsiębiorcy występuje w każdym przypadku, niezależnie od tego, po której stronie umowy on występuje.

Dodatkowo obowiązek informacyjny wynika nie tylko z samego posiadania statusu dużego przedsiębiorcy. Pojawi się również, gdy firma ten charakter straci lub zyska.

Zmianie uległa też forma informowania o tym statusie. Odpowiednie oświadczenie należy złożyć jednokrotnie, w formie, w jakiej zawierana jest transakcja handlowa.

Dla firm posiadających status dużego przedsiębiorcy oznaczać to może m.in.:

  • wymóg wprowadzenia odpowiednich oświadczeń do stosowanych przez przedsiębiorcę wzorców umów,
  • obowiązek weryfikacji regulaminów na stronach www,
  • konieczność informowania kontrahentów o statusie dużego przedsiębiorcy przy dokonywaniu zakupu

W związku z tym, zalecamy wszystkim, reprezentującym duże podmioty, aby do stosowanych dokumentów wprowadzić odpowiednie postanowienia i zweryfikować obowiązujące w firmie procedury.

Zachęcamy dodatkowo, by na bieżąco analizować posiadanie przez przedsiębiorcę statusu dużego przedsiębiorcy. Należy mieć przy tym na uwadze, że na realizację przesłanek ustalenia tego statusu wpływ mają wyniki finansowe lub kadrowe przedsiębiorstw powiązanych.

Autor

Katarzyna Rozenberg

Radca prawny w Zespole Prawnym Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również