Obsługa prawna spółek

Compliance

Ograniczona odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej potwierdzona w sądzie

11 marca 2021 roku w X Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Łodzi zapadł korzystny dla naszych Klientów wyrok, w sprawie trwającej od blisko 12-stu lat. Wyrok, w którym Sąd oddalił powództwo przeciwko naszym Klientom – wspólnikom spółki komandytowej i zasądził na ich rzecz koszty postępowania. Kancelaria stała na stanowisku, iż wspólnicy spółki komandytowej, uprawnieni byli do zlikwidowania spółki komandytowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, nie stając się w ten sposób następcami prawnymi zlikwidowanej spółki komandytowej. Wobec powyższego, Kancelaria wskazywała na brak legitymacji biernej Klientów i niemożność ponoszenia przez nich odpowiedzialności za zobowiązania zlikwidowanej spółki. Sąd w ustnych motywach orzeczenia, podkreślił dyspozytywny charakter przepisów o postępowaniu likwidacyjnym oraz fakt przewidzenia przez ustawodawcę dwóch równorzędnych dróg do zakończenia bytu spółki komandytowej, do której w tym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej. Potwierdził tym samym ich uprzywilejowanie w zakresie możliwości zadecydowania o przeprowadzeniu przez nich postępowania likwidacyjnego. Sąd oddalając powództwo skierowane przeciwko naszym Klientom, uznał, iż pierwszeństwo w sposobie zakończenia działania spółki komandytowej ma wola wspólników, a wola taka powinna być uszanowana. Sąd przyznał, iż sytuacja wierzycieli rzeczywiście pogarsza się w sytuacji, gdy przestaje istnieć ich dłużnik, jednak jest to naturalna konsekwencja ustania bytu osoby prawnej. W naszej ocenie, co potwierdził Sąd, jest niedopuszczalne analogiczne stosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności wspólników spółki komandytowej, jak przy spółce jawnej.  
Autor

Beata Dobrowolska

Adwokat w Zespole Prawnym Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również