Obsługa prawna spółek

Compliance

Opinia ekspercka dodatkowym asem w rękawie podatnika – czyli krótka historia o zwycięstwie.

Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, rozpoznając wniosek skierowany przez Szefa KAS o zastosowanie klauzuli o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania wobec jednego z naszych Klientów, stwierdziła, że w sprawie nie można mówić o działaniu mającym na celu uniknięcie opodatkowania. Tym samym umorzono postępowanie podatkowe prowadzone w tym zakresie. Do pozytywnego wyniku sprawy przyczyniła się opinia niezależnych specjalistów prawa podatkowego w Mariański Group. Przedstawiono w niej kompleksową analizę i ocenę okoliczności pod kątem braku podstaw do zastosowania klauzuli unikania podwójnego opodatkowania.

Transakcje budzące kontrowersje

Przekonanie o zastosowaniu mechanizmów podatkowych w celu uniknięcia opodatkowania powstało odnośnie transakcji przeprowadzonych między spółkami należącymi do grupy. Wątpliwości co do uzasadnienia gospodarczego wzbudziła sprzedaż znaków towarowych przez jedną ze spółek z grupy na rzecz innego podmiotu wchodzącego w skład porozumienia, który następnie udzielił licencji sprzedającemu na korzystanie z nich. Dodatkowo, jedna ze spółek sprzedała na rzecz tego samego podmiotu, który nabył znaki towarowe, nieruchomość, którą nabywca wynajmował następnie na rzecz podmiotów powiązanych należących do grupy – m.in. zbywcy nieruchomości.

Środki na nabycie zarówno znaków towarowych, jak i nieruchomości, pochodziły z pożyczek udzielonych przez inne podmioty z grupy oraz – z kredytu bankowego zaciągniętego na bieżące inwestycje.

Transakcje zbycia wskazanych składników majątku zostały uznane przez organy podatkowe w toku kontroli celno-skarbowej prowadzonej wobec jednej ze spółek z grupy za noszące znamiona niedozwolonej optymalizacji podatkowej z uwagi na korzyść podatkową, stanowiącą wyraz unikania opodatkowania. Unikanie opodatkowania miało w tej sprawie polegać na sztucznym przeprowadzeniu szeregu czynności, aby doprowadzić do przekazania znaków towarowych i nieruchomości na rzecz jednej ze spółek i korzystania z nich na podstawie zawartych umów. Powyższe pozwoliło na późniejsze zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów kosztów licencji znaków towarowych oraz najmu nieruchomości.

W celu weryfikacji, czy wobec Spółki należy zastosować klauzulę o unikaniu opodatkowania, sprawa została przekazana Szefowi KAS. Do jego zadań należy przeprowadzenie postępowania w celu stwierdzenia czy stan faktyczny podlega pod dyspozycję art. 119a Ordynacji podatkowej, zgodnie z którą czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny.

Zagadnienie, czy w sprawie doszło do przeprowadzenia szeregu transakcji między podmiotami powiązanymi, które zmierzały do uniknięcia opodatkowania, zostało przedstawione przez Szefa KAS do zaopiniowania przez Radę do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Podatnik z kolei zwrócił się o opinię ekspertów Kancelarii Mariański Group.

Opinia ekspercka w sprawie – głos rozsądku specjalistów prawa podatkowego

Eksperci Kancelarii Mariański Group w sporządzonej opinii dotyczącej zasadności zastosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania w niniejszej sprawie podkreślili, że powołanie się na klauzulę jest możliwe tylko po spełnieniu ściśle określonych kryteriów ustawowych przez podatnika. Celem podjęcia czynności musi być bowiem wyłącznie osiągnięcie korzyści podatkowej, która jest sprzeczna z przedmiotem i celem ustawy podatkowej, a sam sposób dokonania czynności musi nosić znamiona sztuczności.

W wydanej na gruncie opisanego stanu faktycznego sprawy opinii eksperckiej przedstawiono obszerną analizę uzasadnienia biznesowego zakwestionowanych przez organy podatkowe transakcji. Eksperci Kancelarii dostrzegli bowiem niezwykle istotny aspekt działań podejmowanych przez spółki, mianowicie realizację strategii grupy zmierzającej do obniżenia ryzyka działalności oraz przekształcenia modelu organizacyjnego w holding, dzięki któremu zarządzanie grupą spółek miało stać się bardziej efektywne. Pozyskiwanie kapitału zewnętrznego zmierzało do zapewnienia środków na nowe inwestycje w inne sektory gospodarki niż dotychczasowy. Działania podejmowane przez grupę miały więc na celu uzyskanie środków na zamierzone cele rozwojowe grupy, nie zaś uzyskanie korzyści podatkowych.

Opinia ekspercka ukazała, że organy podatkowe, oceniając stan faktyczny sprawy, skupiły się wyłącznie na ocenie skutków podatkowych transakcji podjętych przez kontrolowaną spółkę i resztę uczestników grupy, bez uwzględnienia sposobu funkcjonowania grupy na rynku i gospodarczego uzasadnienia podejmowanych w 2015 r. działań. Takie działalnie spowodowało wypaczenie celu przyświecającego kwestionowanym transakcjom i w rezultacie – stwierdzenie, że w sprawie zachodzą podstawy do zastosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania.

Wydana na zlecenie Klienta opinia ekspercka dotyczyła nie tylko merytorycznego aspektu sprawy. Specjaliści prawa podatkowego dokonali również oceny możliwości stosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania do zdarzeń, które miały miejsce przed jej wejściem w życie. Kwestionowane transakcje zostały bowiem przeprowadzone w 2015 r., natomiast ich skutki podatkowe, tj. zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu umowy licencji oraz umowy najmu następowało w okresach miesięcznych również po wprowadzeniu do porządku prawnego omawianej klauzuli. Prawnicy opracowujący opinię, uwzględniając zasady konstytucyjne dotyczące obowiązywania przepisów prawa, orzecznictwo sądów administracyjnych, a także stanowisko wyrażane przez Radę do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, podkreślili, że rozliczenia podatkowe dokonane przed dniem wejścia w życie klauzuli o unikaniu opodatkowania, tj. 15 lipca 2016 r., nie powinny być przedmiotem analizy w kontekście stosowania klauzuli.

Uchwała Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

W odpowiedzi na wniosek Szefa KAS, Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przeanalizowała, czy w sprawie przedstawionej do oceny zachodzą podstawy do zastosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania.

W wydanej uchwale Rada wskazała, że spółka faktycznie osiągnęła korzyść podatkową w postaci obniżenia zobowiązania podatkowego. Przedmiotem oceny stało się więc zagadnienie, czy transakcje, które doprowadziły w rezultacie do optymalizacji, można uznać za podjęte przede wszystkim w tym celu. Rada zwróciła uwagę, że aby było to możliwe, pozostałe ekonomiczne i gospodarcze aspekty działań należałoby uznać za nieistotne.

Rada uznała, że wszystkie aspekty transakcji przedstawione w sprawie świadczą o tym, że uzyskanie korzyści podatkowej nie było głównym celem ich podjęcia. Potrzeby inwestycyjne grupy, które wymagały pozyskania finansowania zewnętrznego, były realne, a transakcje przeprowadzone przez grupę spółek – sprzedaż znaków towarowych oraz nieruchomości - zmierzały do uzyskania kredytu. Wszystkie transakcje przeprowadzono na warunkach rynkowych, od transakcji sprzedaży zapłacono należny podatek dochodowy, faktyczne korzystanie ze znaków towarowych przez licencjobiorcę oraz z nieruchomości przez najemców nie budzi wątpliwości, a odpisów amortyzacyjnych dokonywano zgodnie z przepisami prawa.

Porównanie ekonomicznych i gospodarczych celów transakcji podjętych przez spółkę, przeprowadzone przez ekspertów Kancelarii Mariański Group, okazało się być kluczowe dla pozytywnego stanowiska Rady w omawianej sprawie. Rada zgodziła się z wnioskami przedstawionymi w ekspertyzie, że korzyść podatkowa była jedynie pochodną pozostałych korzyści ekonomicznych transakcji. Wszystkie działania podejmowane przez spółki należące do grupy,  w tym również transakcje kwestionowane przez organy podatkowe, prowadziły do zminimalizowania ryzyka gospodarczego wykonywanej działalności. Ponadto, Rada podkreśliła zasadność twierdzenia podniesionego w opinii eksperckiej, że wartość korzyści optymalizacji struktury grupy spółek wielokrotnie przekraczała korzyści podatkowe, jakie spółka osiągnęła w związku ze swoimi działaniami.

Rola opinii eksperckiej w postępowaniach dotyczących unikania opodatkowania

Dokładna i wieloobszarowa analiza transakcji spółki z ekonomicznego, gospodarczego i podatkowego punktu widzenia przeprowadzona przez zespół prawników Mariański Group, wyrażona w opinii eksperckiej przedłożonej Radzie do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przyczyniła się do przesądzenia, że opisany przez Szefa KAS ciąg czynności nie spełnia kryteriów unikania opodatkowania.

Przedstawiona sprawa nie stanowi odosobnionego przypadku przyczynienia się Mariański Group do zwycięstwa Klienta i odparcia zarzutów o podejmowaniu czynności w celu unikania opodatkowania. Kompleksowa ocena transakcji z uwzględnieniem aspektów nie tylko podatkowych, ale również ekonomicznych i gospodarczych oraz umiejętność uzasadnienia działań zmierzających do przekształcenia i restrukturyzacji przedsiębiorców poszczególnymi regulacjami prawnymi, przedstawione w opiniach eksperckich, okazują się być szansą podatników na zwycięstwo skomplikowanych postępowań.

Ty też masz szansę skorzystać w prowadzonym wobec Ciebie postępowaniu z wieloletniego doświadczenia praktycznego specjalistów Mariański Group, zdobywanego zarówno podczas bieżącego doradztwa w zakresie podatków, jak i w czasie reprezentacji podatników w sporach z urzędami, w połączeniu z ich doświadczeniem akademickim – eksperci naszej Kancelarii są autorami komentarzy i monografii, książek dla praktyków, podręczników akademickich, a także artykułów w prasie fachowej i codziennej.

Uzbrój się już dziś w argumenty nie do zbicia w starciu z organami!

Opinia ekspercka specjalistów naszej Kancelarii przyczyniła się do wydania pozytywnej opinii Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania wobec Klienta co do braku podstaw zastosowania klauzuli unikania opodatkowania. Kompleksowa analiza aspektów podatkowych, ekonomicznych i gospodarczych oraz ich ocena prawna została uznana przez Radę za przekonującą i uzasadniającą twierdzenie, że korzyść podatkowa nie była kluczowym celem podjętych przez spółkę transakcji. Trafne stanowisko ekspertów pomogło uchronić Klienta przed obowiązkiem zapłaty dodatkowego zobowiązania podatkowego. Opinia ekspercka stanowi bowiem dowód w sprawach podatkowych, który może odmienić losy postępowania na korzyść Klienta.

Autor

Lidia Syrek - Gerstenkorn

Doradca podatkowy w Zespole Postępowań Mariański Group.
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również