Obsługa prawna spółek

Compliance, Raportowanie i dokumentacja, Przestępczość białych kołnierzyków, Ład korporacyjny

Nowe uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

[et_pb_section fb_built="1" admin_label="section" _builder_version="3.22"][et_pb_row admin_label="row" _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text admin_label="Text" _builder_version="4.4.2" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"]

Zgodnie z Rozdziałem 6 (art. 15-25) ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej: Tarcza 4.0), przedsiębiorca mający problemy z płynnością finansową, po zawarciu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, będzie uprawniony do obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Będzie to pierwszy krok na drodze do restrukturyzacji zadłużenia zgodnie z nowymi przepisami w tym zakresie.

 

Z jednej strony ochrona dłużnika

Po wszczęciu postępowania dłużnik zyska ochronę przed postępowaniami egzekucyjnym (w tym także dotyczących wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo). Warto wspomnieć, że dłużnik będzie chroniony także przed wypowiedzeniem niektórych kluczowych umów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Z drugiej strony uprawnienia wierzycieli

W przypadku uznania przez wierzyciela, że opublikowanie obwieszczenia prowadzi do jego pokrzywdzenia, będzie on uprawniony do złożenia przed sądem wniosku o uchylenia skutków tego obwieszczenia. W takiej sytuacji, to na sądzie będzie spoczywał obowiązek ustalenia, czy otwarcie postępowania uregulowanego w Tarczy 4.0 prowadzi do pokrzywdzenia wierzyciela. Jeśli w istocie tak będzie, to dojdzie do wydania właściwego orzeczenia w przedmiocie uchylenia skutków takiego obwieszczenia.

 

Uproszczone i SZYBKIE postępowanie

Dłużnik pod nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego będzie miał cztery miesiące na zawarcie układu z wierzycielami. Termin ten będzie liczony od dnia publikacji obwieszczenia. Dlatego też w przypadku nie wpłynięcia do sądu w ciągu owych czterech miesięcy wniosku o zatwierdzenie układu, postępowanie  zostanie umorzone z mocy samego prawa.

 

Odmowa zatwierdzenia układu albo umorzenie postępowania i co dalej?

W sytuacji, gdy dojdzie do odmowy zatwierdzenia układu albo  umorzenia postępowania (w przypadku, gdy umorzenie następuje po złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu), dłużnik może złożyć:

  • uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego;
  • uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.

 

Koszty postępowania

Ustawa przewiduje limit wynagrodzenia dla doradców pełniących rolę nadzorcy układu mikro i małych przedsiębiorców. Nie będzie mogło być ono wyższe niż 15%  kwoty przeznaczonej na spłatę wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu. W przypadku, gdy kwota na spłatę wierzycieli:

  • przekroczy 100 tys. zł, wynagrodzenie od kwoty przewyższającej ją będzie mogło wynieść co najwyżej 3%;
  • przekroczy 500 tys. zł. wynagrodzenie od kwoty przewyższającej ją będzie mogło wynieść co najwyżej 1%.

Również niezwykle istotne jest, że w sytuacji, gdy dojdzie do prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu lub umorzenia postępowania, wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego nie będzie mogło być wyższe niż dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa GUS (tj. 10 296,14 zł).

 

Rola doradcy restrukturyzacyjnego w postępowaniu

Doradca restrukturyzacyjny, na potrzeby tego postępowania, będzie pełnił funkcję nadzorcy układu. Najważniejszą konsekwencją otwarcia postępowania, będzie konieczność uzyskania przez dłużnika zgody nadzorcy układu do dokonania czynności przekraczających zwykły zarząd. Jednocześnie należy odnotować, że taka zgoda będzie mogła zostać udzielona w ciągu 30 dni od dnia dokonania w/w czynności. W przypadku nieuzyskania zgody, czynność taka będzie bezwzględnie nieważna. Z całą jednak pewnością doradca restrukturyzacyjny będzie nakierowany na współpracę z dłużnikiem. Takie stwierdzenie jest o tyle usprawiedliwione, że jego wynagrodzenie jest również uzależnione w dużej mierze od zatwierdzenia układu przez sąd.

 

Rola sądu w postępowaniu

Rola sądu została ograniczona do minimum w nowym postepowaniu przewidzianym przez Tarczę 4.0. Dla przykładu Sąd, na wniosek wierzyciela, będzie uprawniony do uchylenia skutków opublikowania obwieszczenia, w sytuacji, gdy prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli. Przed wydaniem takiego postanowienia sąd będzie mógł wysłuchać stron, jak również uzyskać w tym zakresie stanowisko doradcy restrukturyzacyjnego będącego nadzorcą układu.

 

Konsekwencje otwarcia postępowania w złej wierze

W przypadku otwarcia postępowania w złej wierze, wierzycielowi, ale również osobie trzeciej będzie przysługiwało roszczenie o naprawienie szkody. Dlatego też tak istotne jest przemyślane korzystanie z możliwości, które daje nowo wprowadzone postępowania restrukturyzacyjne. Szczególnie istotne jest to również w tym kontekście, że takie postępowanie będzie możliwe do wszczęcia tylko jednokrotnie przez dłużnika.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.4.2" background_color="#FFCC00" custom_margin="-20px||||false|false" custom_padding="30px|30px|30px|30px|false|false"]

Nowa uproszczona procedura restrukturyzacyjna ma być szybka i maksymalnie odformalizowana. Ciężar aktywności będzie w niej zdecydowanie przesunięty na dłużnika i doradcę restrukturyzacyjnego. To oni będą musieli doprowadzić do zawarcia układu, a rola sądu będzie sprowadzała się do jego zatwierdzenia albo odmowy. Co istotne, zgodnie z Tarczą 4.0, przedsiębiorca będzie miał możliwość tylko jeden raz skorzystać z tej uproszczonej procedury. Samo postępowanie ma się toczyć z wykorzystaniem już obowiązujących przepisów prawa restrukturyzacyjnego, z licznymi wyjątkami dotyczącymi  choćby udziału sądu w postępowaniu.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Autor

Dawid Tomaszewski

Radca prawny w Zespole Prawnym Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również