Obsługa prawna spółek

Compliance, Zarządzanie ryzykiem

Zakończenie stanu epidemii. Konsekwencje podatkowe.

Wprowadzony w naszym kraju 20 marca 2020 roku stan epidemii miał znaczący wpływ z punktu widzenia prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników. Od poniedziałku 16 maja 2022 roku stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego, w związku z czym niektóre wprowadzone ulgi i preferencje w zakresie terminów uległy modyfikacji, cześć z nich zostanie jednak z nami na dłużej.

Najważniejsze zmiany
  1. Tylko do końca 2022 roku będzie istniała możliwość skorzystania z wyższych limitów zwolnień przedmiotowych w PIT:
  • limit zapomogi wypłacanej z funduszu zakładowego lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji dalej będzie wynosił do 3.000 zł,
  • limit zwolnienia zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci finansowane ze źródeł obrotowych pozostaje na poziomie 10.000 zł,
  • limit zwolnienia wartości otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  lub funduszy związków zawodowych łącznie nie może przekroczyć kwoty 2.000 zł,
  • limit zwolnienia do dopłat do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18 finansowane ze źródeł innych niż ZFŚS  do 3.000 zł,
  • do końca roku wolne od podatku pozostaną świadczenia postojowe wypłacane w związku z epidemią COVID-19.

2. IP BOX czyli możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki 5% podatku dochodowego, przestanie obowiązywać dla CIT w maju, natomiast w PIT do końca 2022 roku.

3. Do końca maja podatnicy będą zwolnieni z podatku od przychodów z budynków. Obowiązek rozliczania podatku od przychodów z budynków powróci od 1 czerwca 2022.

4. Maj będzie również ostatnim miesiącem,  w którym podatnicy będą mieli prawo do rozliczenia w zaliczkach PIT oraz CIT kosztów kwalifikowanych B+R, ponoszonych w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

5. Z ulgi na złe długi w zakresie VAT będzie można  korzystać do końca roku.

6. Jedynie do końca maja podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

7. Odliczenie od dochodu, w zakresie podatku dochodowego darowizn przekazanych na cele związane z COVID-19, na  preferencyjnych warunkach, będzie mogło mieć miejsce tylko do końca maja 2022.

Co się nie zmieni
  1. Obowiązek w zakresie raportowania schematów krajowych MDR nadal pozostaje zawieszony do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.
  2. Termin do zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy ciągle wynosić będzie 14 dni zamiast siedmiu.
  3. Preferencje w zakresie posiadania certyfikatu rezydencji za 2019 lub 2020 rok pozostaną w  mocy.

Przekształcenie stanu epidemii w stan zagrożenia epidemicznego nie spowoduje znaczących zmian w przepisach prawa. Ustawodawca wiele regulacji wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19, uzależnił zarówno od staniu epidemii, jak i stanu zagrożenia epidemicznego. Należy mieć na względzie to, że stan epidemii może być w przyszłości ponownie ogłoszony, co spowoduje przywrócenie status quo ante.

W związku z przejściem w stan zagrożenia epidemiologicznego dla podatników obecnie najbardziej istotną informacją jest dalsze zawieszenie obowiązku raportowania schematów podatkowych.

Autor

Kamil Kopeć

Aplikant adwokacki w Zespole Doradztwa Podatkowego Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również