Obsługa prawna spółek

Compliance, Zarządzanie ryzykiem

Życie (przedsiębiorcy) jest nowelą…?

W ostatnim czasie ustawodawca niejednokrotnie udowadnia, że przedsiębiorcy muszą mieć się na baczności. Tym razem, dodając zmiany do Polskiego (nie)Ładu, „przy okazji” przyjęto poprawki kodeksu spółek handlowych. Te najistotniejsze mają potencjalnie wzmocnić nadzór w spółkach kapitałowych oraz wprowadzić do polskiego ustawodawstwa prawo holdingowe. Czy jednak zmiany idą w korzystnym dla przedsiębiorców kierunku, skoro możliwe stanie się nawet przymusowe wywłaszczenie?

Zmiany zniechęcające

Przedsiębiorcy zdaje się zdążyli przywyknąć, do gorzkiej prawdy, iż w z polskim ustawodawcą nie ma rzeczy niemożliwych. I tak oto, zmieniono zasady ponoszenia odpowiedzialności za szkodliwe decyzje w spółkach. Po zmianach, możliwe stanie się wyłączenie odpowiedzialności, jeśli decyzja organów spółek będzie błędna. Wystarczy wykazanie, iż były one podejmowane w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego, a także w oparciu o stosowne do okoliczności informacje o stanie spółki.

Trudno z perspektywy spółek zależnych nie obawiać się niekorzystnego charakteru zmian. Wszak często kierowanie się dobrem grupy, prowadzi do pokrzywdzenia interesów jednostkowych. Stawia to w niekomfortowym położeniu członków grupy spółek, którzy nie są jej wspólnikami. Ustawodawca dopuszcza możliwość kierowania się przez spółki dominujące korzyściami dla grupy spółek, o ile nie stanowi to pokrzywdzenia udziałowców lub wierzycieli spółki zależnej.

Jednak to nie wszystkie zagrożenia czyhające na mniejszości w spółkach…

Duży może więcej

Ustawodawca przewidział jeszcze jeden kontrowersyjny mechanizm. Nowelizacja zakłada możliwość przymusowego wykupu udziałowców posiadających  niemało, bo aż 25% udziałów. Przy takiej konstrukcji przepisów, proponowany mechanizm wywłaszczenia udziałowca będzie możliwy do zastosowania praktycznie w każdej spółce kapitałowej. Budzić to może uzasadnione kontrowersje w spółce zamkniętej ze względu na jej naturę. Jeśli przyjąć, że grupa spółek może składać się z dwóch spółek, to wywłaszczenie stanie się powszechnie dopuszczalne. W spółkach publicznych, próg uprawniający akcjonariusza większościowego do przymusowego wykupu pozostanie na niezmienionym poziomie 95 proc. głosów.

Zarządzanie przez rozkazywanie

Pogłębiając jeszcze dysproporcje między spółkami w grupie, spółka dominująca zyska kolejne uprawnienia. Dzięki nowelizacji kodeksu spółek handlowych możliwe stanie się wydawanie przez nią poleceń spółkom zależnych. Z perspektywy ustawodawcy, ma to usprawnić zarządzanie grupą spółek. Polecenia uzasadniane będą przeważaniem interesów grupy, nad interesami spółek jednostkowych. Sprawia to, iż margines decyzyjny spółek zależnych jest niewielki. Zarząd dokona oceny, czy: polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki jest uzasadnione interesem grupy, spełnia kryterium należytej staranności przy zarządzaniu spółką, a także czy nie krzywdzi udziałowców mniejszościowych lub wierzycieli.

Silniejsza pozycja rad nadzorczych, porządek w kadencjach i lojalność

Na zakończenie nie sposób choć słowem wspomnieć o radach nadzorczych. Nowelizacja bowiem poszerza zakres ich uprawnień. Po zmianach, rady nadzorcze zyskają prawo żądania sporządzenia lub przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień. Dodatkowo, rada nadzorcza zyska prawo do korzystania z doradcy oraz obowiązek składania sprawozdania ze sprawowanego nadzoru.

Ustawodawca nie przestaje zaskakiwać. Dlatego w razie pytań i wątpliwości, zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści w Kancelarii dołożą wszelkich starań, by pomóc odnaleźć się w niełatwych dla biznesu okolicznościach.

Autor

Beata Dobrowolska

Adwokat w Zespole Prawnym Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również